Kwartierstaat van Abraham Dingeman (Bram) den Dunnen

Generatie 1 (proband)

1 Abraham Dingeman (Bram) den Dunnen, geboren op 23-03-1903 in Princenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1903. Hij is gedoopt op 10-02-1931 in Nijmegen, RK St. Antoniuskerk. Bram is overleden op 10-05-1997 in Baarn, 94 jaar oud.
Notitie bij Bram: op geboorteakte is aangetekend: dit kind heeft op 17 mei 1973 wijziging van de geslachtsnaam verkregen in "van Dunoburgh", zie akte ingeschreven op 4 juni 1973; werd geboren in een nederlands hervormd gezin, maar liet zich op 10-02-1931 rooms-katholiek dopen – met als voornamen Abraham Jozef – om op 12-02-1931 te trouwen in de St Antoniuskerk aan de Groenestraat in Nijmegen; als korporaal/sergeant gelegerd in Schoonhoven, Den Helder, Schoorl, Hoek van Holland (1921-1924)
Beroep:
zakenman, woninginrichter
Bram:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-02-1931 in Nijmegen met Maria Johanna (Mies) Smolders, 28 jaar oud. Mies is geboren op 19-02-1902 in Amersfoort, dochter van Philippus Wilhelmus Petrus Martinus (Flip/Philibert) Smolders en Maria Johanna Luijkx. Zij is gedoopt op 19-02-1902 in R.K.kerk St. Franciscus Xaverius aan ’t Zand. Mies is overleden op 13-11-1953 in Nijmegen, 51 jaar oud.
Notitie bij Mies: op 2-1-1922 naar Nijmegen; op 13-9-1923 naar Druten, op 22-2-1926 van Druten naar Edam en op 30-6-1926 vandaar naar Nijmegen; op 11-11-1926 van Nijmegen naar Hilversum, ’s-Gravelandseweg 4 en vandaar op 30-5-1927 naar Breda, Teteringschedijk; op 20-6-1927 terug in Nijmegen.
Beroep:
modiste (1926), winkeljuffrouw (1926/7)
(2) ging samenwonen, 65 of 66 jaar oud, in 1969 in Baarn met Maria Johanna Smits, 56 of 57 jaar oud. Maria is geboren op 04-09-1912. Maria is overleden op 27-09-1998 in Amersfoort, 86 jaar oud.
Kinderen van Bram en Mies:
I. Emile den Dunnen, geboren op 22-06-1931 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 22-06-1931 in Nijmegen (RK).
Notitie bij Emile: RK gedoopt in de kapel van het Canisius-ziekenhuis als Emile Philibert; getuige was zijn tante Everarda Smolders
Beroep:
onderdirecteur De Nederlandsche Bank, president Centrale Bank van Aruba, publicist
Emile:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 11-08-1956 in Elst met Jans (Ans) Hupkes, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 24-05-1962 in Amsterdam. Ans is geboren op 11-11-1931 in Elst, dochter van Hendrik Christiaan (Hen) Hupkes en Johanna Hendrina (Jo) van Zadelhoff. Ans is overleden op 02-01-1995 in Wassenaar, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 30-07-1962 in Amsterdam met Renee Ohmstede, 21 jaar oud. Renee is geboren op 10-09-1940 in Amsterdam, dochter van Volkert Simon Ohmstede en Roelofke Catharina (Corrie) Evers.
II. Mia Johanna (Mieke) den Dunnen, geboren op 29-05-1934 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 30-05-1934 in Nijmegen (RK). Mieke is overleden op 04-03-2020 in Almelo, 85 jaar oud.
Notitie bij Mieke: naam gewijzigd in 1973 in van Dunoburgh; zij werd op 30-05-1934 ook RK gedoopt in de kapel van het Canisius-ziekenhuis, als Maria Johanna. Getuigen haar oom Karel den Dunnen en haar tante Jeannette Smolders.
Mieke trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1964 in Nijmegen met Henricus Jacob Andre (Harry/Haico) van der Beek, 27 jaar oud. Harry/Haico is geboren op 07-05-1937 in Leeuwarden, zoon van Julius Arnoldus Hendricus van der Beek en Catharina Helena Weda.
Beroep:
psycholoog
III. Irene Lily (Reen) den Dunnen, geboren op 17-06-1938 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 20-06-1938 in Nijmegen, RK Sint Canisiuskerk. Reen is overleden op 28-04-2015 in Uden, 76 jaar oud.
Notitie bij Reen: naam gewijzigd in 1973 in van Dunoburgh; zij werd op 20-06-1938 RK gedoopt in de St. Canisiuskerk (voormalig St Ignatius) als Irene Everarda; getuigen waren haar tante Everarda Smolders en haar oma Maria Johanna Smolders – Luijkx.
Beroep:
lerares Engels
Reen trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1965 in Groesbeek met Aloysius Franciscus Adrianus (Alois) Nagel, 27 jaar oud. Alois is geboren op 26-06-1937 in Tilburg. Alois is overleden op 05-08-2018 in Uden, 81 jaar oud.
Beroep:
leraar Engels

Generatie 2 (ouders)

2 Bastiaan Corstiaan (Bas) den Dunnen, geboren op 24-01-1858 in Rotterdam. Bas is overleden op 18-07-1918 in Teteringen (NB), 60 jaar oud.
Notitie bij Bas: Bas werd op 28 mei 1897 opgepakt wegens verdenking van doodslag op zijn schoonmoeder op de voorgaande dag. Hij verbleef ruim twee maanden in geïsoleerde gevangenschap in het Huis van Bewaring, waar hij volhield onschuldig te zijn. Op 3 augustus werd hij bij gebrek aan bewijs in vrijheid gesteld. (Rijksarchief Den Haag).

DE MOORD TE DORDRECHT.
Omtrent den moord, op de 72-jarige weduwe M. den Haan-den Haan in de Hoogenieuwstraat te Dordrecht gepleegd deelt de D.C. de volgende bijzonderheden mede:
Toen Zaterdagochtend omstreeks 8 uur de beneden-buren nog geen teeken van leven hadden vernomen, rees het vermoeden dat der vrouw een ongeval was overkomen en besloot men eens te gaan kijken. Al terstond bleek hen, dat de vrouw, van wie men wist dat zij er voor haren doen goed bij zat, aan de herhaalde waarschuwing, om toch haar woon- en slaapkamer af te sluiten, geen gevolg had gegeven, zoodat het niet moeilijk viel daar onbemerkt binnen te gaan.
Uit alles wat men daar zag, was op te maken, dat de oude vrouw nog niet was opgestaan, behalve dat een stoel, waarop hare kleeren lagen en waarop gewoonlijk een schel stond, voor het geval zij de hulp harer buren noodig had, niet op zijne plaats voor het bed, maar op eenigen afstand daarvan stond, zoodat men in de bedstede keek en werkelijk lag het oudje daar, met het hoofd ter zijde gebogen en onder twee kussens verborgen.
Blijkbaar was ze dood, zoodat besloten werd terstond den geneesheer, die bij de vrouw geweest was tijdens de ziekte van haren verleden jaar overleden zoon, dr. H.J. de Graaf, te waarschuwen. Spoedig verscheen deze ter plaatse en constateerde den dood, maar aangezien het gelaat der vrouw blauwe plekken droeg en ook andere sporen van geweldpleging aanwezig waren, die aan een onnatuurlijken dood deden denken, ried hij aan, de politie met de zaak in kennis te stellen. Deze begaf zich daarop met haren geneeskundige, den heer D.J. Admiraal naar het sterfhuis en uit diens nader onderzoek bleek dat het lijk, behalve verschillende kneuzingen aan het hoofd, ook zware indrukken en krabben aan den hals droeg, zoodat de dood het gevolg bleek te zijn van verwurging;
Onverwijld werd van deze bevinding kennis gegeven aan de justitie, die zich op hare beurt naar het sterfhuis begaf, het lijk in beslag nam en onder politie-toezicht leit overbrengen naar het Gasthuis ter gerechtelijke schouwing, welke de uitspraak dat de dood het gevolg is geweest van verwurging en verstikking bevestigde. In de woning der vrouw werden niet de minste sporen van braak of diefstal gevonden. Wel waren alle effecten der vrouw verdwenen uit den blikken trommel, waarin zij die gewoonlijk bewaarde, maar ze werden op een andere plaats teruggevonden met de depositiobewijzen, een spaarbankboekje en andere geldswaardige papieren, zoodat de overleden vermoedelijk zelve veiligheidshalve een andere plaats had gegeven. Verder werd in een blikken busje in eene hoedendoos nog ene bedrag van f 320 aan papieren geld gevonden zoodat het niet waarschijnlijk is dat er iets van onmiddellijke geldswaarde ontvreemd is.
Alleen wordt vermist eene schuldbekentenis groot f 200 ten laste van den 39-jarigen schoonzoon der overledene B.C. den Dunnen waarop een gedeelte van omstreeks f 100 in sommen van f 10 was afbetaald. Genoemde den Dunnen heeft eenige tijd geleden eene zaak in fruit, visch enz overgenomen, waarvan hij de koopsom niet heeft voldaan, maar onlangs die zaak weer aan een ander verkocht, terwijl hij bovendien nog verscheidene andere schulden had, om welker afdoening hij werd lastig gevallen en zelfs moet hij met gijzeling bedreigd zijn. Herhaaldelijk heeft hij dan ook getracht bij anderen geld te leenen. Deze persoon, die inmiddels naar Werkendam verhuisd was bij een oom en tante zijner vrouw en het voornemen had een zaak op te zetten te Drimmelen, is Vrijdagavond naar Dordt gekomen, heeft des nachts op een zolderkamertje in de woning zijner schoonmoeder, de verslagene, gelogeerd, en is Zaterdagochtend met den eersten trein naar Made en Drimmelen vertrokken.
Aangezien een der benedenburen vermeent ’s ochtends omstreeks half 5 een gil gehoord te hebben, dien zij echter voor het gehuil eener kat hield en die zich neit herhaalde, lag het vermoeden voor de hand dat Den D., de eenige die bij den dood der vrouw onmiddellijk belang kon hebben, met het oog op te wachten erfenis, in de woning zijner schoonmoeder is gedronken en de misdaad epleegd heeft.
Terstond werden de noodige maatregelen genomen en toen genoemde pers0000000000oon ’s avonds te Dordrecht was teruggekeerd, naar aanleiding van een hem gezonden telegram, waarin alleen het overlijden zijner schoonmoeder vermeld stond, werd hij gearresteerd. Later in den avond werd hij, in bijzijn der justitie, in het Gasthuis met het lijk der verslagenen geconfronteerd, waarbij hij volkomen kalm bleef, en daarna ter beschikking van den officier van justitie naar het huis van bewaring overgebracht. Omtrent den loop der instructie kunnen wij nog niets mededeelen, zoodat wij ons moeten bepalen tot het gerucht dat de verdachte alle schuld aan de misdaad ontkent. [Bron: Utrechtsch Nieuwsblad 2-6-1897]

Bas bleef de moord ontkennen en werd bij gebrek aan bewijs na 67 dagen vrijgelaten uit het Huis van Bewaring (op 29 mei 1897 er in, op 3 augustus er uit). Het principe was: 1x (of 2x) 6 dagen voorlopig plus (1of) 2 x 30 dagen verlengen [bron Klaas de Graaf] Blijkens de Dordrechtse Courant werd al op 3 juni, dus na 1 x 6 dagen "rechtsingang met bevel tot gevangenhouding verleend", die dus daarna 2 x 30 dagen heeft geduurd.
Uit het Rijksarchief Den Haag blijkt dat Bas die laat op de 28e werd binnengebracht, op de 29ste om 10 uur 45 van zijn geleider is overgenomen en door de cipier en in afzondering opgesloten. Zijn signalement en gereformeerd geloof werden genoteerd. Lang 1 meter 62; blond haar en wenkbrauwen, geen baard, blauwe ogen, ovaal aangezicht met gezonde kleur en gewone neus, mond en kin.
Beroep:
vleeschhouwer (1894), arbeider (1898 en 1903), dagloner (1906), tuinman (1918)
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1887 in Werkendam (NB) met de 20-jarige
3 Francina Jozina den Haan, geboren op 17-04-1867 in Dordrecht. Francina is overleden op 19-01-1936 in Breda, 68 jaar oud.
Notitie bij Francina: in 1923 onder curatele is gesteld wegens storing harer geestesvermogens; Zij woonde in 1923 in Strijp onder – tegenwoordig in - Eindhoven, verhuisde op 18-04-1923 van Lindenlaan 6 naar Bakkerstraat 18, per 24-01-1925 werd zij ondergebracht in de Johannesstichting in Nieuwveen;
Francina den Haan - bron Johannes-stichting bevolkingsregister 1887-1925 Nieuwveen - deel 14 naam Francina den Haan, weduwe van C. den Dunnen, geboren 17-04-1867 te Dordrecht adres 25; kerk GerK; ingekomen 05-02-1825 van Eindhoven, Bakkerstraat 18; plaatsnaam Nieuwveen instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Beroep:
arbeidster (1903)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis Johannes (Teun) den Dunnen, geboren op 30-01-1889 in Werkendam (NB). Teun is overleden op 23-11-1963 in Eindhoven, 74 jaar oud.
Notitie bij Teun: volgens bevolkingsregister Den Haag: in 1929 komend van Oostburg en in 1932 vertrokken naar Eindhoven, Leenderweg 175
Beroep:
onderwijzer (1919), Hoofd ener school (1926)
Teun:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-08-1913 in Almkerk en Uitwijk met Pieternella Jacoba Adriana Bosch, 25 jaar oud. Pieternella is geboren op 07-06-1888 in Andijk, dochter van Willem Bosch en Kaatje Machilina Hendrika Mol. Pieternella is overleden op 22-01-1925 in Oostburg (Z), 36 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 07-04-1926 in Oostburg (Z) met Johanna Sara (Jo) Risseeuw, 27 jaar oud. Jo is geboren op 09-02-1899 in Groede, Zeeuws Vlaanderen, dochter van Johannes Risseeuw en Cornelia van Strien. Jo is overleden op 17-09-1986 in Eindhoven, 87 jaar oud. Zij is begraven op 22-09-1986 in Eindhoven-Woensel.
Beroep:
onderwijzeres (1926)
II. Hendrika Maria den Dunnen, geboren op 20-05-1890 in Werkendam (NB). Hendrika is overleden op 22-05-1985 in Eindhoven, 95 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: volgens bevolkingsregister Den Haag: in 1991 van Teringen; in 1917 naar Rotterdam; in 1917 van Rotterdam; in 1918 naar Teringen; in 1919 van Strijp; in 1922 naar Haarlem; in 1925 van Eindhoven; zij is ongehuwd gebleven
Beroep:
confectienaaister, gezelschapsdame, huishoudster
III. Johannes (Jo) den Dunnen, geboren op 20-11-1891 in Werkendam (NB). Jo is overleden op 09-01-1977 in Eindhoven, 85 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende (1918), zakenman, woninginrichter
Jo trouwde, 30 jaar oud, op 30-01-1922 in Eindhoven met Maria Helena van Bussel, 24 jaar oud. Maria is geboren op 13-09-1897 in Roermond, dochter van Andries van Bussel en Antoinetta Wilhelmina Sips. Maria is overleden op 24-11-1960 in Waalre, 63 jaar oud.
IV. Bastiaan Corstiaan den Dunnen, geboren op 12-11-1893 in Werkendam (NB). Bastiaan is overleden op 01-03-1894 in Werkendam (NB), 3 maanden oud.
Notitie bij Bastiaan: oud 3 maanden
V. Bastiaan Corstiaan (Karel) den Dunnen, geboren op 01-04-1895 in Werkendam (NB). Karel is overleden op 23-10-1982 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud.
Notitie bij Karel: naam gewijzigd op 9 juli 1970 in den Dungel; volgens bevolkingsregister Den Haag: directeur handelsonderneming; in 1928 komend van Eindhoven en in 1933 vertrokken naar Nijmegen
Beroep:
zakenman, woninginrichter
Karel:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1919 in Bergen op Zoom met Anna Theresia (Annie) van Tilborg, 23 jaar oud. Annie is geboren op 01-08-1895 in Bergen op Zoom, dochter van Josephus van Tilborg en Johanna Proost. Annie is overleden op 21-09-1961 in ’s-Gravenhage, 66 jaar oud.
(2) trouwde, 67 jaar oud, op 04-06-1962 in Eibergen met Maria Josephine Therese (Ietje) Banning, 33 jaar oud. Ietje is geboren op 16-11-1928 in Eibergen.
VI. Teuntje (Truus) den Dunnen, geboren op 02-09-1898 in Made en Drimmelen (NB). Truus is overleden op 19-09-1981 in Rosmalen, 83 jaar oud.
Notitie bij Truus: in 1917 van Ginneke naar Den Haag en in 1921 vandaar naar Den Bosch
Truus trouwde, 28 jaar oud, op 28-07-1927 in ’s-Hertogenbosch met Johannes Bernardus (Jan) Bosmans, 30 jaar oud. Jan is geboren op 04-10-1896 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Johannes Bosmans en Elisabeth Maria Dietz. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1896. Jan is overleden op 06-02-1963 in ’s-Hertogenbosch, 66 jaar oud.
VII. Frans Joost (Frans) den Dunnen, geboren op 07-11-1900 in Rucphen. Frans is overleden op 02-09-1991 in Apeldoorn, 90 jaar oud.
Beroep:
militair (1834)
Frans trouwde, 26 jaar oud, op 23-02-1927 in Ede met Lena de Vos, 24 jaar oud. Lena is geboren op 02-02-1903 in Ophemert. Lena is overleden op 06-10-1981 in Apeldoorn, 78 jaar oud.
VIII. Abraham Dingeman (Bram) den Dunnen, geboren op 23-03-1903 in Princenhage (zie 1).
IX. Cornelis den Dunnen, geboren op 03-03-1906 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1906. Cornelis is overleden op 11-09-1999 in Eindhoven, 93 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende (1923)
Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op 03-09-1940 in Eindhoven met Maria Theresia Burgers, 24 jaar oud. Maria is geboren op 24-09-1915 in Eindhoven. Maria is overleden op 07-08-1992 in Eindhoven, 76 jaar oud.
X. Anna Jozina den Dunnen, geboren op 30-10-1908 in Teteringen (NB). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1908. Anna is overleden op 21-12-1985 in Lunteren, 77 jaar oud.
Notitie bij Anna: ongehuwd gebleven

Generatie 3 (grootouders)

4 Johannes den Dunnen, geboren op 12-09-1829 in Made en Drimmelen (NB). Johannes is overleden op 23-12-1916 in Drimmelen (NB), 87 jaar oud. Hij is begraven op 26-12-1916 in Oud-Drimmelen (NB).
Beroep:
schipper (1856), bouwman (1867, 1871), slager (1888)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1856 in Made en Drimmelen (NB) met de 26-jarige
5 Henrica Maria Dubbelman, geboren op 23-12-1829 in Drimmelen (NB). Henrica is overleden op 22-12-1897 in Drimmelen (NB), 67 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1897 in Oud-Drimmelen (NB).
Notitie bij Henrica: dochter van Bastiaan Dubbelman en Henrica Krol
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Hendrika den Dunnen, geboren op 28-09-1856 in Rotterdam.
Notitie bij Cornelia: in 1926 wonende te Rotterdam
Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1886 in Made en Drimmelen (NB) met Pieter Leest, 47 jaar oud. Pieter is geboren op 28-09-1838 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), zoon van Jacob Leest en Maria Adriana Blom. Pieter is overleden op 10-06-1899 in Dubbeldam (ZH), 60 jaar oud.
Notitie bij Pieter: bij huwelijk in 1886: geboren en wonende te Zwaluwe, bouwman, weduwnaar van Dirkje Polak
II. Bastiaan Corstiaan (Bas) den Dunnen, geboren op 24-01-1858 in Rotterdam (zie 2).
III. Abrahamina Catharina den Dunnen, geboren op 27-02-1860 in Rotterdam. Abrahamina is overleden op 26-12-1927 in Made en Drimmelen (NB), 67 jaar oud. Abrahamina trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1883 in Made en Drimmelen (NB) met Johannes Rolaff, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 28-04-1859 in Made en Drimmelen (NB), zoon van Adam Rolaff en Huiberdina Schuller. Johannes is overleden op 16-10-1930 in Made en Drimmelen (NB), 71 jaar oud.
Beroep:
arbeider, dagloner
IV. Hendrika Cornelia den Dunnen, geboren op 29-11-1861 in Rotterdam. Hendrika is overleden op 18-10-1940 in Breda, 78 jaar oud. Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 17-02-1888 in Made en Drimmelen (NB) met Rindert Bakker, 34 jaar oud. Rindert is geboren op 14-09-1853 in Harlingen, zoon van Cornelis Bakker en IJtje van der Werf. Rindert is overleden op 28-04-1919 in Rotterdam, 65 jaar oud.
Beroep:
conducteur der Staatsspoorwegen (1888)
V. Dingeman Hubertus den Dunnen, geboren op 04-08-1863 in Rotterdam. Dingeman is overleden op 20-08-1863 in Rotterdam, 16 dagen oud.
VI. Abraham Johannes den Dunnen, geboren op 04-08-1863 in Rotterdam. Abraham is overleden op 18-08-1863 in Rotterdam, 14 dagen oud.
VII. Abraham Dingeman den Dunnen, geboren op 21-07-1867 in Drimmelen (NB). Abraham is overleden op 12-12-1910 in Drimmelen (NB), 43 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1910 in Oud-Drimmelen (NB).
Beroep:
slachter (1900), slager (1910)
Abraham trouwde, 26 jaar oud, op 16-03-1894 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Sara van Gent, 23 jaar oud. Sara is geboren op 08-04-1870 in Lage Zwaluwe (NB). Sara is overleden op 28-11-1934 in Made en Drimmelen (NB), 64 jaar oud.
Notitie bij Sara: dochter van Gerrit van Gent en Sjaakje Lucas
VIII. Maria Margaretha den Dunnen, geboren op 02-08-1870 in Made en Drimmelen (NB). Maria is overleden op 10-11-1935 in Rotterdam, 65 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 02-10-1894 in Made en Drimmelen (NB) met Jan Hendrik van Strien, 28 jaar oud. Jan is geboren op 17-01-1866 in Raamsdonk (NB), zoon van Cornelis van Strien en Alida Vallikhof. Jan is overleden op 10-07-1939 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Beroep:
schipper (1894)
6 Marinus den Haan, geboren op 22-08-1825 in Werkendam (NB). Marinus is overleden op 15-08-1892 in Dordrecht, 66 jaar oud.
Notitie bij Marinus: In het begin dezer week had nabij de Noord een droevig ongeluk plaats. Schipper M. DE HAAN, oud 66 jaar, gedomicilieerd te Dordrecht, was met zijne overdekte paviljoen-aak DE VROUW DIRKJE geheeten en 46 ton groot, van Zaltbommel met steenen geladen op weg naar Rotterdam. Nabij de Noord brak door een hevigen rukwind het want en dientengevolge ook de koker, waarin de mast staat, zoodat deze over boord viel, juist op de plek, waar genoemde schipper zich bevond. DE HAAN stortte neder, waardoor zijn hals tusschen den mast en het zetboord beklemd geraakte, met het noodlottige gevolg, dat de ongelukkige op de plaats dood bleef. IJlings werd het schip door de opvarende zoons en de weduwe naar de Riedijkshaven alhier gebracht en geneeskundige hulp ingeroepen van dokter D.J. Admiraal, die bij zijn komst, helaas! het onmiddellijk overlijden slechts kon bevestigen.
- (advertentie) RUSTHOEK, Achterweg 1;
[Christelijk Nieuwsblad 20 aug 1892 nr 16 (SAD 569-11.201)]
NB.
* overlijdensakte Dordrecht (nr 583) 16-8-1892
15/8 voormiddag half 8 in een schip aan de Riedijkshaven is overleden MARINUS DEN HAAN, 66 jaren, schipper alhier, geb. te Werkendam echtgenoot van Ditje den Haan, zoon van Johannes den Haan en Maaike van der Werke, beiden overleden;
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 03-04-1858 in Werkendam (NB) met de 32-jarige
7 Dirkje den Haan, geboren op 22-02-1826 in Werkendam (NB). Dirkje is overleden op 29-05-1897 in Dordrecht, 71 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: Zaterdagmorgen te negen uur hadden de benedenbewoners van de wed. M. Den Haan, aan de Hooge Nieuwstraat 71rood, nog totaal geen beweging gehoord op de woning van hun bovenbuurvrouw. Daar dit een vreemd verschijnsel was, ging men onderzoeken naar oorzaak, wat des te gemakkelijker ging, daar de wed. Den H. nooit haar deur sloot. Het bleek bij slot dat de vrouw dood in bed lag, met een kussen op het hoofd, terwijl zich blauwe plekken aan het hoofd vertoonden. De onmiddellijk ontboden geneesheer dr. De. Graaf vond het raadzaam er onmiddellijk de politie van in kennis te stellen, die dadelijk verscheen, vergezeld van de politiedokter den heer Admiraal. Door dezen werd geconstateerd dat vrouw Den Haan geen natuurlijken dood was gestorven en noodzakelijk gevonden haar lijk over te brengen naar het stedelijk Ziekenhuis, na eerst de justitie te hebben ingelicht. Ook werden geen sporen van braak in de woning der vrouw gevonden. Weldra rezen zware vermoedens tegen zekere B.C. den D., schoonzoon der weduwe, die den voorafgaanden nacht op den zolder had geslapen. Gearresteerd en met het lijk van zijn schoonmoeder geconfronteerd, werden die vermoedens, alhoewel hij niet bekende, versterkt door het uiterlijk van den beschuldigde, zoodat de justitie het raadzaam vond hem preventief naar het huis van bewaring te doen overbrengen. Voor zoover ons tot op dit oogenblik bekend, heeft de beschuldigde nog geen bekentenis afgelegd. [bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 1-6-1897 (fiche 13)]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joost den Haan, geboren omstreeks 1863. Joost is overleden op 14-11-1873 in Puttershoek (ZH), ongeveer 10 jaar oud.
II. Marinus den Haan, geboren op 01-09-1865 in Berlicum. Marinus is overleden op 06-08-1910 in Dordrecht, 44 jaar oud.
Notitie bij Marinus: schipper, houtzaagmolenaar
Marinus trouwde, 28 jaar oud, op 11-10-1893 in Dordrecht met Elisabeth Drijver, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25-09-1869 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), dochter van Johannes Drijven en Dingena Egas. Elisabeth is overleden op 09-04-1929 in Dordrecht, 59 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 08-10-1914 in Dordrecht met Cornelis Weeda.
Notitie bij Elisabeth: zij hertrouwde in 1914 te Dordrecht met Cornelis Weeda
III. Francina Jozina den Haan, geboren op 17-04-1867 in Dordrecht (zie 3).
IV. Barend den Haan, geboren op 04-08-1870 in Nijmegen. Barend is overleden op 03-06-1896 in Dordrecht, 25 jaar oud.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Abraham den Dunnen, geboren op 11-04-1804 in Drimmelen (NB). Hij is gedoopt op 15-04-1804 in Made en Drimmelen (NB). Abraham is overleden op 18-09-1871 in Made en Drimmelen (NB), 67 jaar oud.
Notitie bij Abraham: in 1832 woonachtig in Drimmelen, in 1833 te Zwaluwen; bij overlijden wordt hij vermeld als weduwnaar van Cornelia Verhoeve
Beroep:
zalmvisser (1826, 1829, 1832, 1833, 1842 en 1856), schipper (1871)
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 28-01-1826 in Made en Drimmelen (NB) met de 22-jarige
9 Cornelia Verhoeven, geboren op 22-08-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 28-08-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Cornelia is overleden op 17-11-1892 in Dordrecht, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1892.
Notitie bij Cornelia: ook Cornelia Verhoeve en Cornelia van der Hoeve(n); in 1891 Cornelia van der Hoeven wonende te Dordrecht; bij overlijden Cornelia van der Hoeven, oud 89 jaar, geboren te Lage Zwaluwe; weduwe van Abraham den Dunnen, dochter van Dingeman van der Hoeven en van Margaretha van Rijsbergen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina den Dunnen, geboren op 01-11-1826 in Made en Drimmelen (NB). Catharina is overleden op 28-01-1827 in Made en Drimmelen (NB), 2 maanden oud.
II. Dingeman den Dunnen, geboren op 01-01-1828 in Made en Drimmelen (NB). Dingeman is overleden op 09-02-1918 in Gouda, 90 jaar oud.
Notitie bij Dingeman: in 1900 wonende te Vlijmen
Beroep:
zalmvisser (1851, 1866 en 1887)
Dingeman trouwde, 23 jaar oud, op 18-03-1851 in Made en Drimmelen (NB) met Johanna Maria Prinse, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 18-03-1830 in Made en Drimmelen (NB), dochter van Petrus Prinse en Willemina van Achterberg. Johanna is overleden op 31-05-1894 in Rhoon (ZH), 64 jaar oud.
Notitie bij Johanna: in overlijdensadvertentie vermeld als Johanna Maria Prinsen; allen, die de overledene in haar zorgvol leven gekend hebben, kunnen beseffen hoe zwaar ons dit verlies valt
III. Johannes den Dunnen, geboren op 12-09-1829 in Made en Drimmelen (NB) (zie 4).
IV. Maria Elisabeth den Dunnen, geboren op 13-04-1832 in Made en Drimmelen (NB). Maria is overleden op 17-02-1915 in Dordrecht, 82 jaar oud.
V. Catharina den Dunnen, geboren op 16-10-1833 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Catharina is overleden op 08-01-1891 in Dordrecht, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1891. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 03-02-1864 in Dordrecht met Jacobus Johannes Koster, 27 jaar oud. Jacobus is geboren op 20-11-1836 in Dordrecht, zoon van Leendert Koster en Eva Theodora Wijssenborg. Jacobus is overleden op 19-06-1919 in Dordrecht, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1919.
Beroep:
scheepmaker (1864, 1897)
VI. den Dunnen, levenloos geboren dochter, geboren op 29-06-1835 in Made en Drimmelen (NB).
VII. Margaretha den Dunnen, geboren op 11-01-1837 in Made en Drimmelen (NB). Margaretha is overleden op 23-11-1887 in Dordrecht, 50 jaar oud. Margaretha trouwde, 29 jaar oud, op 21-11-1866 in Dordrecht met Leendert Koster, 26 jaar oud. Leendert is geboren op 28-12-1839 in Dordrecht, zoon van Leendert Koster en Eva Theodora Wijssenborg. Leendert is overleden op 28-07-1912 in Bergen op Zoom, 72 jaar oud.
Notitie bij Leendert: in 1896 wonende te Dordrecht
Beroep:
gasfitter (1896)
VIII. Hubertus den Dunnen, geboren op 30-12-1838 in Made en Drimmelen (NB).
Notitie bij Hubertus: ten tijde van echtscheiding in 1874 verblijfplaats onbekend; in 1891 bij huwelijk van zijn zoon Hendrikus Abraham wordt hij vermeld als afwezig en verklaart de zoon onder ede dat hij niet weet of zijn vader in leven of dood is en dat hij niet bij machte is zijn toestemming te vragen
Beroep:
schippersknecht (1864)
Hubertus trouwde, 22 jaar oud, op 27-12-1861 in Capelle (NB) met Adriana Gijben, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 21-08-1874 in Rotterdam (echtscheiding). Adriana is geboren op 05-12-1837 in Capelle (NB), dochter van Hendrik Gijben en Maria Broekhuijzen. Adriana is overleden op 24-03-1886 in Rotterdam, 48 jaar oud.
IX. Adriana den Dunnen, geboren op 02-02-1841 in Made en Drimmelen (NB). Adriana is overleden op 01-01-1905 in Raamsdonk (NB), 63 jaar oud.
Notitie bij Adriana: bij huwelijk dienstmeid wonende te Oosterhout
Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 02-11-1865 in Oosterhout met Johannes Verduijn, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 09-07-1841 in Raamsdonk (NB), zoon van Pieter Verduijn en Hendrika Kropff. Johannes is overleden op 06-12-1921 in Raamsdonk (NB), 80 jaar oud.
Notitie bij Johannes: bij huwelijk geboren en wonende te Raamsdonk
Beroep:
scheepstimmerman (1865), scheepmaker (1905)
X. Mietje den Dunnen, geboren op 26-09-1842 in Made en Drimmelen (NB). Mietje is overleden op 23-02-1929 in Rotterdam, 86 jaar oud. Mietje trouwde, 45 jaar oud, op 11-05-1888 in Made en Drimmelen (NB) met Jan Versteeg, 42 jaar oud. Jan is geboren op 25-03-1846 in Sliedrecht (ZH), zoon van Jan Versteeg en Bastiaantje Visser. Jan is overleden op 29-12-1921 in Rotterdam, 75 jaar oud. Jan is weduwnaar van Carolina Willemsen (1848-1884), met wie hij trouwde op 21-05-1874 in Nijmegen.
Notitie bij Jan: bij huwelijk in 1888 vermeld schipper, wonende te Nijmegen, weduwnaar van Carolina Willemsen. Erkend en gewettigd wordt Arie Huibert, geboren te Made en Drimmelen op 7 januari 1870.
10 Bastiaan Dubbelman, geboren op 24-12-1792 in Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 24-12-1792 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Bastiaan is overleden op 11-12-1868 in Made en Drimmelen (NB), 75 jaar oud.
Beroep:
slagter (1829), vleeshouwer, timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-07-1819 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 30-jarige
11 Henrica Krol, geboren op 26-06-1789 in Dordrecht. Henrica is overleden op 01-09-1863 in Made en Drimmelen (NB), 74 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Corstiaan Dubbelman, geboren op 10-04-1820 in Zwaluwe (NB). Corstiaan is overleden op 05-09-1872 in Dordrecht, 52 jaar oud.
Beroep:
vleeshouwer
Corstiaan trouwde, 40 jaar oud, op 16-11-1860 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Jaapje Lucas, 32 jaar oud. Jaapje is geboren op 23-08-1828 in Zwaluwe (NB), dochter van Jan Dirksz Lucas en Cornelia Dubbelman.
Notitie bij Jaapje: Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 03-11-1876 te Zwaluwe met Arie DOLK, 55 jaar oud, geboren op 18-08-1821 te Zevenbergen, schipper, zoon van Arij DOLK en Josina (Joostje) ROGGE en overleden op 16-2-1886 te Zwaluwe als echtgenoot van Jaapje Lucas
II. Dubbelman, levenloos geboren zoon, geboren op 10-04-1820 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
III. Maaike Johanna Dubbelman, geboren op 13-05-1822 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Maaike is overleden op 02-09-1863 in Made en Drimmelen (NB), 41 jaar oud.
IV. Dubbelman, levenloos geboren dochter, geboren op 11-01-1824 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
V. Christina Dubbelman, geboren op 21-02-1825 in Made en Drimmelen (NB). Christina is overleden op 16-11-1890 in Breda, 65 jaar oud.
VI. Gleijna Pieternella Didrieka Dubbelman, geboren op 29-11-1826 in Made en Drimmelen (NB). Gleijna is overleden op 30-03-1904 in Made en Drimmelen (NB), 77 jaar oud. Gleijna trouwde, 27 jaar oud, op 15-07-1854 in Made en Drimmelen (NB) met Rochus Adrianus Ruitenberg, 24 jaar oud. Rochus is geboren op 18-12-1829 in Raamsdonk (NB), dochter van Rochus Ruitenberg en Digna Knaap. Rochus is overleden op 16-04-1906 in Made en Drimmelen (NB), 76 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmerman (1854)
VII. Henrica Maria Dubbelman, geboren op 23-12-1829 in Drimmelen (NB) (zie 5).
VIII. Petronella Diderica Dubbelman, geboren op 12-03-1833 in Made en Drimmelen (NB). Petronella is overleden op 13-03-1833 in Made en Drimmelen (NB), 1 dag oud.
12 Johannes den Haan, geboren in De Werken (NB). Hij is gedoopt op 03-02-1782 in Werkendam (NB). Johannes is overleden op 26-10-1863 in Werkendam (NB), 81 jaar oud.
Notitie bij Johannes: arbeider, schipper (1839)
Beroep:
arbeider (1824 en 1825)
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 30-08-1804 in Werkendam (NB) met de 17-jarige
13 Maaike van den Werken. Zij is gedoopt op 13-05-1787 in Werkendam (NB). Maaike is overleden op 14-06-1836 in Gorinchem (ZH), 49 jaar oud.
Notitie bij Maaike: ook Van de Werken en Van der Werken; Woonplaats tussen 1820 en 1840 Hoogstraat 146 en Hoogstraat 175, Werkendam
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eeltje den Haan, geboren omstreeks 1804 in Werkendam (NB). Eeltje is overleden op 18-07-1824 in Werkendam (NB), ongeveer 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1824.
II. Johannes den Haan, geboren op 19-01-1808 in Werkendam (NB). Johannes is overleden op 10-11-1889 in Middelburg, 81 jaar oud.
Notitie bij Johannes: varensgezel, kapitein
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1840 in Middelburg met Cornelia Gijsberdina Viersma, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-12-1817 in Middelburg, dochter van Jan Viersma en Johanna Helena Smits. Cornelia is overleden op 24-07-1878 in Delft, 60 jaar oud.
III. Geertje den Haan, geboren op 02-10-1809 in Werkendam (NB). Zij is gedoopt op 08-10-1809 in Werkendam (NB).
IV. Barend den Haan, geboren op 26-12-1811 in Werkendam (NB). Barend is overleden op 30-10-1825 in Werkendam (NB), 13 jaar oud.
V. Geertje den Haan, geboren op 15-04-1813 in Werkendam (NB). Geertje is overleden op 14-04-1886 in Werkendam (NB), 72 jaar oud. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 21-12-1839 in Werkendam (NB) met Willem de Keizer, 30 jaar oud. Willem is geboren op 12-11-1809 in De Werken en Sleeuwijk (NB), zoon van Adrianus de Keizer en Elisabeth van den Heuvel. Willem is overleden op 11-03-1887 in Werkendam (NB), 77 jaar oud.
VI. Adriana den Haan, geboren op 09-08-1816 in Werkendam (NB). Adriana is overleden op 13-02-1900 in Middelburg, 83 jaar oud. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1840 in Middelburg met Jacob Stevens, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 20-01-1815 in Vlissingen, zoon van Joris Abraham Stevens en Anna Maria de Poorter. Jacob is overleden op 08-08-1872 in Middelburg, 57 jaar oud.
Beroep:
machinist (1877)
VII. Antonia den Haan, geboren op 29-01-1819 in Werkendam (NB). Antonia is overleden op 03-12-1885 in Velsen, 66 jaar oud. Antonia trouwde, 33 jaar oud, op 27-05-1852 in Werkendam (NB) met Teunis Johannes Roest, 28 jaar oud. Teunis is geboren op 13-08-1823 in Werkendam (NB), zoon van Aart Roest en Maria Roest. Teunis is overleden op 17-02-1914 in Velsen, 90 jaar oud.
VIII. Johannes den Haan, geboren omstreeks 1822 in Werkendam (NB). Johannes is overleden op 07-06-1868 in Rotterdam, ongeveer 46 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 12-03-1845 in Gorinchem (ZH) met Neeltje Boef, ongeveer 28 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1817 in Lange Ruige Weide, dochter van Gerrit Boef en Geertje Broere. Neeltje is overleden op 12-08-1852 in Gorinchem (ZH), ongeveer 35 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 06-04-1853 in Overschie met Anna Wenneker, 52 jaar oud. Anna is geboren op 19-07-1800 in Rotterdam, dochter van Piter Wenneker en Helena Tuijnebreijer.
Beroep:
kroeghoudster
IX. Johannes Cornelis den Haan, geboren omstreeks 1824 in Werkendam (NB).
X. Marinus den Haan, geboren op 22-08-1825 in Werkendam (NB) (zie 6).
XI. Barend den Haan, geboren op 27-10-1828 in Werkendam (NB). Barend is overleden op 27-05-1860 in Werkendam (NB), 31 jaar oud. Barend trouwde, 28 jaar oud, op 24-06-1857 in Rotterdam met Anna Maria Louisa Schilder, 38 jaar oud. Anna is geboren op 26-04-1819 in Rhoon (ZH), dochter van Soetje Schilder. Anna is overleden op 27-05-1860 in Werkendam (NB), 41 jaar oud.
14 Joost den Haan, geboren op 05-12-1779 in Werkendam (NB). Joost is overleden op 12-08-1853 in Werkendam (NB), 73 jaar oud.
Beroep:
arbeider (1823)
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 18-06-1812 in Werkendam (NB) met de 18-jarige
15 Francijna Kuijk, geboren op 19-01-1794 in Werkendam (NB). Francijna is overleden op 16-07-1854 in Werkendam (NB), 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes den Haan, geboren op 30-04-1813 in Werkendam (NB). Johannes is overleden op 13-09-1872 in Grave (NB), 59 jaar oud. Johannes trouwde, 43 jaar oud, op 21-02-1857 in Sittard met Maria Sibilla Kounen. Maria is geboren in Sittard, dochter van Jan Mathis Kounen en Odilia Hoengens.
II. Dietje den Haan, geboren op 22-08-1814 in Werkendam (NB).
Notitie bij Dietje: ook Dirkje
III. Willem den Haan, geboren op 01-12-1815 in Werkendam (NB). Willem is overleden op 06-10-1895 in Werkendam (NB), 79 jaar oud.
Notitie bij Willem: koopman, winkelier
Willem:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 18-08-1845 in Werkendam (NB) met Maria Hoeflak, 22 jaar oud. Maria is geboren op 12-05-1823 in Hedel (NB), dochter van Dirk Hoeflak en Antonia Bosch. Maria is overleden op 28-10-1855 in Werkendam (NB), 32 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 11-04-1856 in Werkendam (NB) met Jacomina Christina Hanegraaff, 36 jaar oud. Jacomina is geboren op 09-02-1820 in Mons (B), dochter van Johannes Hanegraaff en Elizabeth Kuik. Jacomina is overleden op 08-02-1863 in Werkendam (NB), 42 jaar oud.
IV. Teunis den Haan, geboren op 13-12-1817 in Werkendam (NB). Teunis is overleden op 26-05-1903 in Werkendam (NB), 85 jaar oud. Teunis trouwde, 34 jaar oud, op 17-12-1851 in Werkendam (NB) met Teuntje Kanters, 17 of 18 jaar oud. Teuntje is geboren in 1833 in Werkendam (NB), dochter van Laurens Kanters en Anna Schaddelee. Teuntje is overleden op 19-10-1906 in De Werken en Sleeuwijk (NB), 72 of 73 jaar oud.
V. Eeltje den Haan, geboren op 12-02-1820 in Werkendam (NB). Eeltje is overleden op 05-01-1823 in Werkendam (NB), 2 jaar oud.
VI. Joost den Haan, geboren op 12-10-1822 in Werkendam (NB). Joost is overleden op 17-02-1824 in Werkendam (NB), 1 jaar oud.
VII. Eeltje den Haan, geboren op 07-04-1824 in Werkendam (NB).
VIII. Dirkje den Haan, geboren op 22-02-1826 in Werkendam (NB) (zie 7).
IX. Anna den Haan, geboren in 1828 in Werkendam (NB). Anna is overleden op 12-03-1831 in Werkendam (NB), 2 of 3 jaar oud.
X. Joost den Haan, geboren op 26-03-1829 in De Werken en Sleeuwijk (NB). Joost is overleden op 16-11-1890 in Werkendam (NB), 61 jaar oud. Joost trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1853 in Werkendam (NB) met Maria van Berchum, 21 jaar oud. Maria is geboren op 15-01-1832 in Terheijden, dochter van Pieter Johannes van Berchem en Jacoba Dubbeldam. Maria is overleden op 05-08-1893 in Werkendam (NB), 61 jaar oud.
XI. Francijna Anna den Haan, geboren op 16-05-1831 in Werkendam (NB). Francijna is overleden op 24-11-1915 in Amsterdam, 84 jaar oud.
XII. Cornelis den Haan, geboren op 26-07-1833 in Werkendam (NB). Cornelis is overleden op 28-09-1836 in Werkendam (NB), 3 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jan Huibertse den Dunnen. Hij is gedoopt op 25-11-1770 in Neder Hardinxveld. Jan is overleden op 10-01-1848 in Drimmelen (NB), 77 jaar oud. Hij is begraven op 13-01-1848 in Oud-Drimmelen (NB).
Notitie bij Jan: ook Johannes den Dunnen; bij overlijden Jan den Dunnen, weduwnaar van Christiana Catharina van Drimmelen
Beroep:
zalmvisser (1826)
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 28-10-1798 in Drimmelen (NB) met de 18-jarige
17 Catharina van Drimmelen, geboren op 21-03-1780 in Drimmelen (NB). Zij is gedoopt op 26-03-1780 in Oud-Drimmelen (NB). Catharina is overleden op 18-01-1845 in Drimmelen (NB), 64 jaar oud.
Notitie bij Catharina: ook Neeltje van Drimmelen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heiltje den Dunnen. Zij is gedoopt op 11-08-1799 in Made en Drimmelen (NB). Heiltje is overleden op 17-02-1871 in Made en Drimmelen (NB), 71 jaar oud. Heiltje trouwde, 30 jaar oud, op 24-09-1829 in Made en Drimmelen (NB) met Abraham van der Koogh, 47 jaar oud. Abraham is een zoon van Willem van der Koogh en Elisabeth van Strij. Hij is gedoopt op 03-08-1782 in Dordrecht. Abraham is overleden op 30-08-1846 in Terheijden (NB), 64 jaar oud.
Notitie bij Abraham: bij huwelijk in 1829 particulier, wonende te Terheijden, weduwnaar van Klasina de Voogd.
II. Metje den Dunnen, geboren op 17-06-1801 in Drimmelen (NB). Zij is gedoopt op 21-06-1801 in Made en Drimmelen (NB). Metje is overleden op 17-03-1864 in Made en Drimmelen (NB), 62 jaar oud. Metje trouwde, 24 jaar oud, op 28-01-1826 in Made en Drimmelen (NB) met Nicolaas Hagers, 33 jaar oud. Nicolaas is een zoon van Willem Klaas Hagers en Elisabeth Adriaans van der Sluijs. Hij is gedoopt op 07-10-1792 in Made en Drimmelen (NB). Nicolaas is overleden op 02-05-1878 in Made en Drimmelen (NB), 85 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: in 1829 Klaas Willem Hagers, zalmvisser
Beroep:
zalmvisser (1826)
III. Abraham den Dunnen, geboren op 11-04-1804 in Drimmelen (NB) (zie 8).
IV. Huijbert den Dunnen, geboren in Made en Drimmelen (NB). Hij is gedoopt op 17-06-1810 in Made en Drimmelen (NB). Huijbert is overleden op 26-03-1897 in Made en Drimmelen (NB), 86 jaar oud.
Notitie bij Huijbert: ook Huibert Jansz den Dunnen; overleden te Drimmelen; Oud-Strijder van 1830-31, Ridder van het Metalen Kruis
Beroep:
zalmvisser (1844 en 1853)
Huijbert:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 07-11-1844 in Made en Drimmelen (NB) met Adriana Kuipers, 30 jaar oud. Adriana is geboren op 19-06-1814 in IJsselmonde (ZH), dochter van Klaas Kuijpers en Neeltje van Gog. Adriana is overleden op 17-01-1856 in Made en Drimmelen (NB), 41 jaar oud.
Notitie bij Adriana: dochter van Klaas Kuipers en Aaltje van Gog; Mg overl. Drimmelen 17.01.1856.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 25-10-1860 in Made en Drimmelen (NB) met Joanna Vervoorn, 47 jaar oud. Joanna is geboren op 24-03-1813 in Made en Drimmelen (NB), dochter van Johannes Vervoorn en Johanna van Geurs. Joanna is overleden op 13-09-1888 in Made (NB), 75 jaar oud.
18 Dingeman Verhoeven, geboren op 27-03-1775 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 02-04-1775 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Dingeman is overleden op 28-02-1838 in Zevenbergen, 62 jaar oud.
Notitie bij Dingeman: bij huwelijk Dingeman Cornelisz Verhoeve; bij overlijden Dingeman van der Hoeven, gehuwd met Elizabeth Kannemans, eerder weduwnaar van Marigje Bossers.
Beroep:
bouwman (1838)
Dingeman trouwde (2), 39 jaar oud, op 06-07-1814 in Breda met Elisabeth Kannemans.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 27-02-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 22-jarige Marigje Bossers (zie 19 hieronder). Dingeman en Marigje gingen op 03-02-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw.
19 Marigje Bossers. Zij is gedoopt op 02-04-1780 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Marigje is overleden op 26-04-1812 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 32 jaar oud.
Notitie bij Marigje: bij huwelijk Marrigje van Rijsbergen; bij doop onechte dochter van Teuntje Bossers
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Verhoeven, geboren op 22-08-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 9).
II. Teuntje Verhoeven, geboren op 19-02-1807 in Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 01-03-1808 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Teuntje is overleden op 13-07-1880 in Klundert, 73 jaar oud.
Notitie bij Teuntje: bij overlijden Teuntje van der Hoeven
Teuntje trouwde, 27 jaar oud, op 22-06-1834 in Zevenbergen met Christiaan Grootenboer, 24 jaar oud. Christiaan is geboren op 31-12-1809 in Dinteloord en Prinseland, zoon van Cornelis Machiels Grootenboer en Maria van Merloo. Christiaan is overleden op 03-08-1885 in Klundert (NB), 75 jaar oud.
III. Adriana Verhoeven, geboren op 18-04-1809 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 23-04-1809 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
20 Corstiaan Dubbelman, geboren op 31-07-1757 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Corstiaan is overleden op 28-11-1833 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 76 jaar oud.
Beroep:
slagter
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 02-10-1790 in Hooge Zwaluwe (NB) met de 26-jarige
21 Christina Bastiaanse den Boer, geboren op 02-02-1764 in Zwaluwe (NB). Christina is overleden op 29-03-1850 in Terheijden, 86 jaar oud.
Notitie bij Christina: in 1819 Christina de Boer
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Dubbelman, geboren op 25-05-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 29-05-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Pieter is overleden op 27-07-1860 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 69 jaar oud.
Beroep:
slagter, vrachtrijder
Pieter trouwde, 36 jaar oud, op 05-08-1827 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Maria Dubbelman, 20 jaar oud. Maria is geboren op 28-12-1806 in Hooge Zwaluwe (NB), dochter van Huijbert Cornelisz Dubbelman en Petronella Adriaans de Visser. Zij is gedoopt op 04-01-1807 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Maria is overleden op 16-07-1832 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 25 jaar oud.
Beroep:
dienstmaagd (1827)
II. Bastiaan Dubbelman, geboren op 24-12-1792 in Zwaluwe (NB) (zie 10).
III. Jannigje Dubbelman, geboren op 12-01-1795 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 18-01-1795 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Jannigje is overleden op 05-12-1870 in Dordrecht, 75 jaar oud. Jannigje trouwde, 31 jaar oud, op 03-05-1826 in Dordrecht met Andries Cornelis Poots, 24 jaar oud. Andries is een zoon van Hendrik Poots en Helena Wilhelma Greve. Hij is gedoopt op 28-03-1802 in Budel. Andries is overleden op 30-11-1885 in Oude-Tonge, Goeree Overflakkee (ZH), 83 jaar oud.
IV. Maria Dubbelman, geboren op 12-03-1797 in Zwaluwe (NB). Maria is overleden op 05-04-1862 in De Werken en Sleeuwijk (NB), 65 jaar oud.
Beroep:
winkel;ierster (1834)
Maria trouwde, 37 jaar oud, op 23-08-1834 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Gerrit Hermanus van Doesburg, ongeveer 29 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1805 in Zaltbommel, zoon van Jan Willem van Doesburg en Judic Kaasjager. Gerrit is overleden op 25-02-1879 in De Werken en Sleeuwijk (NB), ongeveer 74 jaar oud. Gerrit trouwde later op 18-07-1863 in De Werken en Sleeuwijk (NB) met Alida van Doesburg.
Beroep:
militair (1834)
V. Jaapje Dubbelman, geboren op 06-10-1799 in Hooge Zwaluwe (NB). Jaapje is overleden op 02-03-1870 in Bath, 70 jaar oud.
Notitie bij Jaapje: ook Jacoba Dubbelman
Jaapje trouwde, 26 jaar oud, op 29-01-1826 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Pieter Johannes van Berchum, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 25-07-1802 in Breda, zoon van Jacoba Cornelia van Berchum. Pieter is overleden op 06-10-1882 in Werkendam (NB), 80 jaar oud.
Beroep:
bakker (1826)
VI. Adriaan Dubbelman, geboren op 23-10-1801 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 01-11-8101 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Adriaan is overleden op 20-01-1802 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 2 maanden oud.
VII. Adriaan Dubbelman, geboren op 22-09-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 02-10-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Adriaan is overleden op 26-07-1832 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 28 jaar oud.
22 Glijn Krol, geboren op 09-06-1765 in Klundert (NB). Hij is gedoopt op 16-06-1765 in Klundert (NB). Glijn is overleden op 11-02-1831 in Hooge Zwaluwe (NB), 65 jaar oud.
Notitie bij Glijn: ook Gelijn, Gleijn en Glein Krol; baljuw der gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, dijkgraaf van den Royalen en Nieuwe Zwaluwe polder
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19-07-1788 in Dordrecht met de ongeveer 22-jarige
23 Maaike Johanna Pikee, geboren omstreeks 1766 in Dordrecht. Maaike is overleden op 08-10-1839 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Maaike: ook Maaijke of Maaike Puke, Marike Picke, Piek, Piekee, Pieke
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henrica Krol, geboren op 26-06-1789 in Dordrecht (zie 11).
II. Neeltje Krol. Zij is gedoopt op 15-02-1791 in Dordrecht.
III. Johanna Krol. Zij is gedoopt op 15-02-1791 in Dordrecht.
IV. Neeltje Krol. Zij is gedoopt op 09-06-1794 in Dordrecht.
V. Petronella Diderika Krol, geboren op 04-12-1796 in Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 11-12-1796 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Petronella is overleden op 30-12-1841 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 45 jaar oud. Petronella trouwde, 22 jaar oud, op 10-06-1819 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Johannes Vos, 19 jaar oud. Johannes is geboren op 25-11-1799 in Zwaluwe (NB), zoon van Adriaan Vos en Wilhelmina den Ouden. Johannes is overleden op 05-06-1880 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 80 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannis Adriaanszoon Vos, secretaris der gemeente Hooge en Lage Zwaluwe
24 Johannes Joosten den Haan. Hij is gedoopt op 20-02-1745 in Werkendam (NB). Johannes is overleden op 18-07-1781 in De Werken (NB), 36 jaar oud.
Notitie bij Johannes: in 1779 Johannes Joosten den Haar; in 1812 Jean den Haan
Akte van toestemming aan Bastiaan Ritmeester, Joost van der Bol, Cornelis, Bastiaan en Teunis de Haan, als voogden over de kinderen van Johan de Haan en weduwe Eeltje van der Wal, tot het aanwenden van de inkomsten uit goederen nagelaten door Judith van Oorschot, 1786-1786
Akte van toestemming aan Hendrik van Bree en Eeltje van der Wal, tot het aanwenden van de inkomsten van de goederen nagelaten aan de kinderen uit haar eerst huwelijk van Eeltje van der Wal voornoemd met Johannes de Haan, 1793-1793
Hij ging in ondertrouw, 34 jaar oud, op 19-06-1779 in Werkendam (NB) met de 24-jarige
25 Eeltje van der Wal. Zij is gedoopt op 15-09-1754 in Uitwijk-Waardhuizen. Eeltje is overleden op 03-03-1833 in Werkendam (NB), 78 jaar oud.
Notitie bij Eeltje: ook Heiltje van der Wal
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joost den Haan, geboren op 05-12-1779 in Werkendam (NB) (zie 14).
II. Johannes den Haan, geboren in De Werken (NB) (zie 12).
26 Barend Jansen van den Werken. Hij is gedoopt op 01-08-1746 in Werkendam (NB). Barend is overleden op 11-07-1821 in Werkendam (NB), 74 jaar oud.
Notitie bij Barend: arbeider
Hij trouwde met Geertje Hovestad. Barend en Geertje gingen op 12-11-1766 in Werkendam (NB) in ondertrouw.
27 Geertje Hovestad. Zij is gedoopt op 30-11-1744 in Werkendam (NB). Geertje is overleden op 18-10-1805 in Werkendam (NB), 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van den Werken. Hij is gedoopt op 07-06-1767 in Werkendam (NB).
II. Teuntje van den Werken. Zij is gedoopt op 22-05-1768 in Werkendam (NB). Teuntje ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 22-07-1794 met Jacob van der Schuijt.
III. Jan van den Werken. Hij is gedoopt op 28-02-1771 in Werkendam (NB).
IV. Arie van den Werken. Hij is gedoopt op 05-01-1774 in Werkendam (NB). Arie is overleden op 26-09-1847 in De Werken (NB), 73 jaar oud.
Notitie bij Arie: arbeider, schippersknecht
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1797 in Werkendam (NB) met Cornelia de Keijzer, ongeveer 26 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1771 in Werkendam (NB), dochter van Anthony de Keijzer en Jenneke Swets.
V. Hermanus van den Werken. Hij is gedoopt op 19-05-1776 in Werkendam (NB). Hermanus is overleden op 20-10-1846 in Werkendam (NB), 70 jaar oud. Hermanus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26-03-1797 in Werkendam (NB) met Grietje Damen.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 11-11-1813 in Werkendam (NB) met Fijke de Keijzer, 35 jaar oud. Zij is gedoopt op 19-05-1778 in Werkendam (NB).
(3) trouwde, 58 jaar oud, op 05-07-1834 in Werkendam (NB) met Barbara Rebecca Roest, 44 jaar oud. Barbara is geboren op 21-02-1790 in Werkendam (NB), dochter van Willem Roest en Adriana Mouthaan.
VI. Wouter van den Werken. Hij is gedoopt op 09-01-1780 in Werkendam (NB). Wouter is overleden op 15-02-1855 in Werkendam (NB), 75 jaar oud.
Notitie bij Wouter: arbeider, onderbaas
Wouter:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1803 in Werkendam (NB) met Teuntje Cornelis Keijzer, 23 jaar oud. Teuntje is een dochter van Cornelis Adriaans de Keijzer en Maaijke Juriens Giphart. Zij is gedoopt op 06-06-1779 in Werkendam (NB). Teuntje is overleden op 28-01-1809 in Werkendam (NB), 29 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 12-07-1810 in Werkendam (NB) met Maaike van Wijk, ongeveer 19 jaar oud. Maaike is geboren omstreeks 1791 in Heukelum (Gld.), dochter van Klaas van Wijk en Anneke van Hoogdalem. Maaike is overleden op 27-01-1847 in Werkendam (NB), ongeveer 56 jaar oud.
VII. Barend Barendse van den Werken. Hij is gedoopt op 31-08-1783 in Werkendam (NB). Barend is overleden op 17-08-1847 in Bruinisse, 63 jaar oud.
Notitie bij Barend: arbeider
Barend:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 16-12-1802 in Werkendam (NB) met Trijntje Cornelisse Cupido, ongeveer 27 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1775, dochter van Cornelis Willemse Kubido. Trijntje is overleden op 19-05-1820 in West Terschelling, ongeveer 45 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 16-12-1826 in Werkendam (NB) met Jannigje Schaddelee, 39 jaar oud. Jannigje is geboren op 02-09-1787 in Werkendam (NB), dochter van Leendert Schaddelee en Maaike de Keyzer.
VIII. Maaike van den Werken, gedoopt op 13-05-1787 in Werkendam (NB) (zie 13).
IX. Geertje van den Werken. Zij is gedoopt op 06-03-1791 in Werkendam (NB). Geertje is overleden op 20-12-1842 in Werkendam (NB), 51 jaar oud. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 16-07-1810 in Werkendam (NB) met Leendert Visser, 21 jaar oud. Leendert is geboren in De Werken (NB), zoon van Cornelis Visser en Cornelia van der Esch. Hij is gedoopt op 19-11-1788 in Werkendam (NB). Leendert is overleden op 29-05-1834 in Werkendam (NB), 45 jaar oud.
28 Johannes Joosten den Haan (dezelfde als 24).
Hij ging in ondertrouw, 34 jaar oud, op 19-06-1779 in Werkendam (NB) met de 24-jarige
29 Eeltje van der Wal (dezelfde als 25).
30 Willem Kuijk. Hij is gedoopt op 25-02-1758 in Werkendam (NB). Willem is overleden op 18-01-1837 in Werkendam (NB), 78 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 25-01-1781 in Werkendam (NB) met de 18-jarige
31 Dirkje Verdoorn. Zij is gedoopt op 07-11-1762 in Werkendam (NB). Dirkje is overleden op 22-12-1838 in Werkendam (NB), 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Willem Kuijk. Hij is gedoopt op 26-06-1785 in Werkendam (NB). Jan trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1809 in Werkendam (NB) met Elisabeth Verdoorn. Elisabeth is een dochter van Jan Verdoorn (zie 63,I) en Dirkje Kieboom. Elisabeth is overleden op 25-10-1854 in Werkendam (NB).
II. Anna Kuijk, geboren op 04-11-1787 in Werkendam (NB). Anna is overleden op 22-02-1849 in Werkendam (NB), 61 jaar oud. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 13-01-1813 in Werkendam (NB) met Abraham Kooijmans, 25 jaar oud. Abraham is geboren op 07-10-1787 in Werkendam (NB), zoon van Dirk Kooijmans en Pleuntje Klerk.
III. Pieter Kuijk, geboren op 29-05-1792 in Werkendam (NB). Pieter is overleden op 03-03-1873 in Werkendam (NB), 80 jaar oud. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 01-12-1820 in Werkendam (NB) met Teuntje den Haan, 21 jaar oud. Teuntje is geboren op 08-07-1799 in Werkendam (NB), dochter van Joost den Haan en Huibertje de Geus. Teuntje is overleden op 19-09-1888 in Werkendam (NB), 89 jaar oud.
IV. Francijna Kuijk, geboren op 19-01-1794 in Werkendam (NB) (zie 15).
V. Elisabeth Kuijk, geboren op 25-09-1795 in Werkendam (NB). Elisabeth is overleden op 16-05-1871 in Werkendam (NB), 75 jaar oud. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 20-03-1817 in Werkendam (NB) met Bastiaan Baggerman, 24 jaar oud. Bastiaan is geboren op 04-10-1792 in Werkendam (NB), zoon van Corstiaan Baggerman en Maaijke Bakker. Bastiaan is overleden op 14-11-1834 in Werkendam (NB), 42 jaar oud.
VI. Dirkje Kuijk, geboren op 25-07-1800 in Werkendam (NB). Dirkje is overleden op 04-05-1852 in Werkendam (NB), 51 jaar oud. Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op 17-11-1821 in Werkendam (NB) met Paulus van den Heuvel, 22 jaar oud. Paulus is geboren op 27-11-1798 in Werkendam (NB), zoon van Dirk Dirksz van den Heuvel en Elizabeth Visser. Hij is gedoopt op 02-12-1798 in Werkendam (NB). Paulus is overleden op 18-10-1843 in Hardinxveld (ZH), 44 jaar oud.
VII. Adriana Kuijk, geboren op 29-05-1803 in Werkendam (NB). Adriana is overleden op 27-06-1866 in Werkendam (NB), 63 jaar oud. Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 13-11-1830 in Werkendam (NB) met Govert van den Heuvel, 26 jaar oud. Govert is geboren op 11-08-1804 in Werkendam (NB), zoon van Dirk Dirksz van den Heuvel en Elizabeth Visser. Govert is overleden op 30-06-1866 in Werkendam (NB), 61 jaar oud.
VIII. Willemina Kuijk, geboren op 07-06-1805 in Werkendam (NB). Willemina is overleden op 01-09-1860 in Haarlem, 55 jaar oud. Willemina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1833 in Werkendam (NB) met Bastiaan Visser, 22 jaar oud. Bastiaan is geboren op 20-05-1810 in Dewerken, zoon van Pons Visser en Aaltje de Man. Bastiaan is overleden op 24-10-1836 in Brielle, 26 jaar oud.
Notitie bij Bastiaan: fuselier bij de derde Kompagnie, der tweede divisie van het algemeen depôt der Landmagt
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 04-12-1845 in Spaarndam met Hendrik van Everdingen, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-06-1814 in Hillegom, zoon van Willem van Everdingen en Catarina van Tongeren. Hendrik is overleden op 28-09-1854 in Haarlemmermeer, 40 jaar oud.
Beroep:
polderwerker

Generatie 6 (oudouders)

32 Huijbert Cornelisse den Dunnen. Hij is gedoopt op 19-02-1736 in Heukelum (Gld.). Huijbert is overleden op 27-02-1810 in Hardinxveld (ZH), 74 jaar oud.
Notitie bij Huijbert: kooiman
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1764 in Hoornaar (ZH) met de 22-jarige
33 Metje Janse Verhoef. Zij is gedoopt op 11-06-1741 in Willige-Langerak (ZH). Metje is overleden op 26-11-1820 in Hardinxveld (ZH), 79 jaar oud.
Notitie bij Metje: ook Metje Verhoeff; bij overlijden oud 80 jaar, weduwe van Huijbert den Dunnen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Huibertse den Dunnen, geboren op 07-02-1765 in Hoornaar (ZH). Hij is gedoopt op 10-02-1765 in Hoornaar (ZH). Cornelis is overleden op 21-08-1833 in Hardinxveld (ZH), 68 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Kooiman den Dunnen, kooiker
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 15-08-1794 in Hardinxveld (ZH) met Aaltje van der Graaf, 31 jaar oud. Aaltje is een dochter van Arie van der Graaf en Johanna Willems de Hartog. Zij is gedoopt op 19-09-1762 in Hardinxveld (ZH). Aaltje is overleden op 12-01-1836 in Hardinxveld (ZH), 73 jaar oud.
II. Jan Huibertse den Dunnen, gedoopt op 25-11-1770 in Neder Hardinxveld (zie 16).
34 Abraham van Drimmelen. Hij is gedoopt op 28-03-1745 in Made en Drimmelen (NB). Abraham is overleden op 10-09-1792 in Drimmelen (NB), 47 jaar oud.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 02-11-1777 in Drimmelen (NB) met de 23-jarige
35 Heiltje Janse van Strien, geboren op 09-08-1754. Zij is gedoopt op 11-08-1754 in Made en Drimmelen (NB). Heiltje is overleden op 11-09-1792, 38 jaar oud.
Notitie bij Heiltje: Haaltje van Strien
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina van Drimmelen, geboren op 21-03-1780 in Drimmelen (NB) (zie 17).
II. Maria van Drimmelen. Zij is gedoopt op 20-10-1782 in Made en Drimmelen (NB). Maria is overleden op 21-10-1845 in Drimmelen (NB), 63 jaar oud.
Notitie bij Maria: ook Maria Abramze van Drimmelen
Maria trouwde met Antonie Stal. Antonie is een zoon van Huibert Schalke Stal en Plonia Donkenbeek. Hij is gedoopt op 03-02-1782 in Made en Drimmelen (NB). Antonie is overleden op 05-10-1861 in Made en Drimmelen (NB), 79 jaar oud.
Notitie bij Antonie: Antonie Huiberze Stal; zalmvisser
III. Adriana van Drimmelen. Zij is gedoopt op 27-08-1786 in Made en Drimmelen (NB). Adriana is overleden op 27-12-1861 in Brielle, 75 jaar oud.
Notitie bij Adriana: ook Adriana Abrahamze van Drimmelen
Beroep:
schipperesse (1852)
Adriana trouwde met Anthonij Wijnands. Anthonij is geboren omstreeks 1776 in Capelle (NB), zoon van Adrianus Wijnands en Maggelina Lopers. Anthonij is overleden op 17-11-1845 in Rotterdam, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Anthonij: ook Antonie Wijnands, Antonie Wijnants; in 1844 schipper, wonende te Capelle
Beroep:
schipper
IV. Neeltje van Drimmelen, geboren op 12-10-1790 in Drimmelen (NB). Neeltje is overleden op 06-02-1848 in Middelharnis, 57 jaar oud. Neeltje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1812 in Made en Drimmelen (NB) met Jan Hansen, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1787 in Leiden, zoon van Guillaume Hansen en Marie Laat.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 05-11-1837 in Middelharnis met Nicolaas Essebagger, 46 jaar oud. Nicolaas is geboren op 16-07-1791 in Willemstad, zoon van Nicolaas Essebagger en Anthonia van Prooijen.
Notitie bij Nicolaas: Weduwnaar van Suzanna Ruitenberg; hij hertrouwde in 1849 te Middelharnis met Jannetje Razenburg, oud 49 jaar en geboren te Middelharnis
36 Cornelis Dingemansz van der Hoeven. Hij is gedoopt op 31-10-1745 in Fijnaart en Heijningen (NB).
Notitie bij Cornelis: ook Cornelis van der Hoeven, Cornelis Dingemans Van Der Hoeven
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 27-11-1774 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 24-jarige Cornelia Pieters Bax. Cornelis en Cornelia gingen op 11-11-1774 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw.
37 Cornelia Pieters Bax, geboren op 28-02-1750 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 01-03-1750 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
Notitie bij Cornelia: Cornelia Pieters Baks, Cornelia Backs
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dingeman Verhoeven, geboren op 27-03-1775 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 18).
II. Pieter van der Hoeven, geboren op 29-08-1776 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 01-09-1776 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Pieter is overleden op 26-09-1847 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 71 jaar oud.
Notitie bij Pieter: ook Pieter van der Hoeven
Pieter trouwde, 42 jaar oud, op 18-02-1819 in Klundert (NB) met Huibertje van der Hoeven, 22 jaar oud. Huibertje is een dochter van Arij van der Hoeven en Neeltje Mense. Zij is gedoopt op 05-06-1796 in Klundert (NB).
III. Bastiaantje van der Hoeven, geboren op 31-07-1778 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 02-08-1778 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Bastiaantje is overleden op 13-07-1858 in Klundert, 79 jaar oud.
IV. Adriana Verhoeven, geboren op 24-05-1780 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 04-06-1780 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Adriana is overleden op 06-04-1858 in Zevenbergen, 77 jaar oud. Adriana trouwde, 29 jaar oud, op 11-06-1809 in Etten-Leur met Cornelis Janze Bogaerts. Cornelis is een zoon van Johannes Bogaerts en Gerdina van der Put. Cornelis is overleden op 03-08-1829 in Zevenbergen.
Notitie bij Cornelis: ook Cornelis Bogaarts; weduwnaar van Johanna van de Meeberg
V. Engeltje van der Hoeven, geboren op 20-09-1783 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 21-09-1783 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Engeltje is overleden op 03-06-1855 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 71 jaar oud.
Notitie bij Engeltje: ook Engelina Verhoeven
Engeltje trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1811 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Adam de Graaff. Adam is een zoon van Leendert de Graaff en Eva Kanters. Adam is overleden op 18-08-1827 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
VI. Gerrit van der Hoeven, geboren op 05-12-1785 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 12-12-1788 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Gerrit is overleden op 10-03-1842 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 56 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit Verhoeven
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 13-08-1810 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Catharina Lucas, 41 jaar oud. Catharina is geboren op 12-09-1768 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), dochter van Dingeman Janse Lucas en Catharina Nicolaas Bax (zie 149,IV). Catharina is overleden op 02-02-1856 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 87 jaar oud.
VII. Nicolaas van der Hoeven, geboren op 06-02-1788 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 17-02-1788 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
VIII. Nicolaas van der Hoeven, geboren op 16-07-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 24-07-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
IX. Cornelis van der Hoeven, geboren op 12-07-1792 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 22-07-1792 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Cornelis is overleden op 21-01-1833 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 40 jaar oud.
39 Teuntje Bossers, geboren op 17-08-1741 in Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 20-08-1741 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Teuntje is overleden op 11-12-1823 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 82 jaar oud.
Notitie bij Teuntje: bij overlijden Teuntje Bossers, weduwe van Jan van Rijsbergen, oud 82 jaar, dochter van Cornelis Bosssers en van Jannigje Frederiks
Zij ging in ondertrouw op 11-05-1764 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Jan van Rijsbergen (ovl. 1774).
Kind van Teuntje uit onbekende relatie:
I. Marigje Bossers, gedoopt op 02-04-1780 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 19).
40 Pieter Dubbelman, geboren op 01-03-1718 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Pieter is overleden op 14-05-1793 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 75 jaar oud.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 29-10-1752 met de 28-jarige
41 Jannetje Dubbelman, geboren op 11-09-1724 in Lage Zwaluwe (NB). Jannetje is overleden op 26-11-1794 in Lage Zwaluwe (NB), 70 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaan Dubbelman, geboren op 02-04-1754 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 07-04-1754 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
II. Corstiaan Dubbelman, geboren op 03-12-1755 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 07-12-1755 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
III. Corstiaan Dubbelman, geboren op 31-07-1757 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 20).
IV. Adriana Dubbelman, geboren op 09-08-1761 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 09-08-1761 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Adriana is overleden op 03-11-1846 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 85 jaar oud. Adriana trouwde, 30 jaar oud, op 04-09-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Joost den Boer, 22 jaar oud. Zie 43,VII voor persoonsgegevens van Joost.
V. Adriaan Dubbelman, geboren op 05-08-1764 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 05-08-1764 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Adriaan is overleden op 03-02-1780 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 15 jaar oud.
VI. Appolonia Dubbelman, geboren op 03-10-1767 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 11-10-1767 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Appolonia is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 30-03-1770 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
VII. Dirk Dubbelman, geboren op 10-03-1771 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 24-03-1771 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Dirk is overleden op 07-12-1846 in Puttershoek (ZH), 75 jaar oud.
Beroep:
broodbakker
Dirk trouwde met Maria Spaan. Maria is geboren op 17-04-1780 in Heerjansdam, dochter van Jan Gijsbertsz Spaan en Cornelia van Dijk. Zij is gedoopt op 23-04-1780 in Heerjansdam. Maria is overleden op 26-01-1821 in Puttershoek (ZH), 40 jaar oud.
42 Bastiaan Stoffels den Boer. Hij is gedoopt op 18-11-1725 in Werkendam (NB). Bastiaan is overleden op 12-02-1790 in Zwaluwe (NB), 64 jaar oud.
Notitie bij Bastiaan: eerder in 1751 te Hooge en Lage Zwaluwe gehuwd met Rebecca Meyers
Bastiaan is weduwnaar van Rebecca Meyers (1720-1752), met wie hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 23-06-1751 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
Hij trouwde (2), 29 jaar oud, op 12-01-1755 in Hooge Zwaluwe (NB) met de 21-jarige
43 Maria Jans Vos. Zij is gedoopt op 01-04-1733 in Hooge Zwaluwe (NB). Maria is overleden op 22-08-1780 in Hooge Zwaluwe (NB), 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jaapje den Boer, geboren op 21-10-1755 in Hooge Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 26-10-1755 in Hooge Zwaluwe (NB). Jaapje is overleden op 30-08-1806 in Hooge Zwaluwe (NB), 50 jaar oud. Jaapje trouwde, 20 jaar oud, op 26-05-1776 in Hooge Zwaluwe (NB) met Pieter Willems Weeland, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1749 in Zwaluwe (NB), zoon van Willem Weeland en Bastiaantje van Gulik. Pieter is overleden op 16-01-1834 in Zwaluwe (NB), ongeveer 85 jaar oud.
II. Jan Bastiaanse den Boer, geboren op 13-10-1757 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 16-10-1757 in Hooge Zwaluwe (NB). Jan is overleden op 29-08-1790 in Zwaluwe (NB), 32 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1787 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Geertje Stolk, 21 of 22 jaar oud. Geertje is geboren in 1765 in Hooge Zwaluwe (NB), dochter van Jan Stolk en Maria Burgers. Geertje is overleden op 16-02-1826 in Zwaluwe (NB), 60 of 61 jaar oud.
III. Stoffel den Boer, geboren op 02-06-1760 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 08-06-1760 in Hooge Zwaluwe (NB). Stoffel is overleden op 28-03-1810 in Zwaluwe (NB), 49 jaar oud. Stoffel trouwde, 31 jaar oud, op 30-10-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Cornelia Pieters Ansems, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1771 in Zwaluwe (NB), dochter van Pieter Ansems en Neeltje Pieterse Boot. Cornelia is overleden op 17-02-1855 in Zwaluwe (NB), ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: bij overlijden oud 84 jaar maar in 1822 bij huwelijk dochter Pietertje vermeld als 47 jaar oud
IV. Cornelia den Boer, geboren op 05-09-1762 in Hooge Zwaluwe (NB). Cornelia is overleden op 17-12-1798 in Zwaluwe (NB), 36 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 07-03-1784 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Herman Kanters, ongeveer 29 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1755 in Zwaluwe (NB), zoon van Adam Kanters en Adriana de Graaff. Herman is overleden op 01-01-1845 in Zwaluwe (NB), ongeveer 90 jaar oud.
Notitie bij Herman: bij huwelijk Harmen Adamsz Kanters
Beroep:
metzelaar (1819)
V. Christina Bastiaanse den Boer, geboren op 02-02-1764 in Zwaluwe (NB) (zie 21).
VI. Hendrick den Boer, geboren op 13-03-1766 in Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 16-03-1766 in Hooge Zwaluwe (NB). Hendrick is overleden op 08-12-1834 in Zwaluwe (NB), 68 jaar oud. Hendrick trouwde, 37 jaar oud, op 03-09-1803 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Huibertje van Maastricht, ongeveer 27 jaar oud. Huibertje is geboren omstreeks 1776 in Klundert (NB), dochter van Hendrik van Maastricht en Geertje de Ruiter. Huibertje is overleden op 20-08-1835 in Zwaluwe (NB), ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Huibertje: bij huwelijk Huybertje van Mastrigt
VII. Joost den Boer, geboren op 27-10-1768 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 30-10-1768 in Hooge Zwaluwe (NB). Joost is overleden op 10-12-1848 in Zwaluwe (NB), 80 jaar oud. Joost trouwde, 22 jaar oud, op 04-09-1791 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Adriana Dubbelman, 30 jaar oud. Zie 41,IV voor persoonsgegevens van Adriana.
VIII. Maria den Boer, geboren op 14-02-1771 in Hooge Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 17-02-1771 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Maria is overleden op 21-12-1833 in Oude-Tonge, Goeree Overflakkee (ZH), 62 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1792 in Oude-Tonge, Goeree Overflakkee (ZH) met Cornelis Wittekoek. Cornelis is een zoon van Dirk Wittekoek en Lena de Jong. Cornelis is overleden op 26-11-1810 in Oude-Tonge, Goeree Overflakkee (ZH).
IX. Jannigje den Boer, geboren op 15-11-1773 in Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 28-11-1773 in Hooge Zwaluwe (NB). Jannigje is overleden op 10-09-1852 in Zwaluwe (NB), 78 jaar oud.
Notitie bij Jannigje: ook Janske den Boer, bij overlijden Johanna den Boer, weduwe
Jannigje trouwde, 29 jaar oud, op 18-11-1802 in Hooge Zwaluwe (NB) met Lambert Knoop, 25 jaar oud. Lambert is geboren op 14-11-1777 in Gorinchem (ZH), zoon van Hendrik Knoop en Catharina de Keijzer. Lambert is overleden op 03-08-1813 in Zwaluwe (NB), 35 jaar oud.
X. Bastiaan Bastiaanse den Boer, geboren op 31-01-1776 in Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 04-02-1776 in Hooge Zwaluwe (NB). Bastiaan is overleden op 01-09-1860 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 84 jaar oud.
Beroep:
dagloner, arbeider, griendbaas
Bastiaan trouwde, 23 jaar oud, op 20-09-1799 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Cornelia de Visser, 16 jaar oud, nadat zij op 31-08-1799 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren op 31-10-1782 in Zwaluwe (NB), dochter van Adriaan Joost de Visser en Maria Kanters. Zij is gedoopt op 10-11-1782 in Zwaluwe (NB). Cornelia is overleden op 30-05-1834 in Zwaluwe (NB), 51 jaar oud.
44 Diderik Krol, geboren in Middelharnis. Diderik is overleden op 24-05-1784 in Klundert (NB).
Notitie bij Diderik: Diderik Krol, Ondermeester tot Oud-Beyerland
Hij trouwde op 10-11-1754 in Heinenoord, Hoekse Waard (ZH) met
45 Neeltje Hoogstraaten, geboren in Sommelsdijk. Neeltje is overleden op 13-11-1776 in Klundert (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Krol, geboren op 24-05-1755 in Heinenoord, Hoekse Waard (ZH). Zij is gedoopt op 25-05-1755 in Heinenoord, Hoekse Waard (ZH). Johanna is overleden op 12-09-1810 in Klundert (NB), 55 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 11-05-1777 in Klundert (NB) met Adrianus Korteweg, 26 jaar oud. Adrianus is een zoon van Cornelis Korteweg en Petronella van der Mast. Hij is gedoopt op 02-12-1750 in Klundert (NB). Adrianus is overleden op 23-11-1809 in Klundert (NB), 58 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Adriaan Cornelis Corteweg; timmerman, houtkoper Klundert, lid prov. municipaliteit 1795, president municipaliteit 1799-1803, daarna schepen
II. Cornelis Krol. Hij is gedoopt op 08-01-1758 in Heinenoord, Hoekse Waard (ZH). Cornelis ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 17-08-1782 in Dordrecht met Hendrika Pikee, ongeveer 19 jaar oud. Zie 47,V voor persoonsgegevens van Hendrika.
III. Jan Krol, geboren in Klundert (NB). Hij is gedoopt op 03-12-1760 in Klundert (NB). Jan is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op 19-07-1800 in Klundert.
Notitie bij Jan: KROL (Jan), geboren te Klundert, overl. te Dordrecht, was sedert 30 Juni 1784, als opvolger van zijn vader, Diderik Krol, schoolmeester, koster en voorlezer te Niervaart of Klundert. Na de ontruiming dier plaats door de Fransche troepen op 22 Maart 1793 werd Krol met anderen door de binnentrekkende Hollandsche troepen verdacht van Franschgezindheid. Onder vele mishandelingen moest hij den vrijheidsboom omverhakken, werd vervolgens in hechtenis gesteld, en 18 Juli door den Prins-stadhouder als heer der stad en heerlijkheid Niervaart uit al zijn bedieningen ontslagen. Hij vertrok met zijn vrouw Helena Timmers en kinderen naar Dordrecht, waar de schoolbezorgers hem bij een ontstane vacature tot schoolmeester aanstelden. Van zijn ondervindingen te Klundert gaf hij in 1794 voor eigen rekening het volgende uit: Bericht van Jan Krol, welëer schoolmeester, koster en voorlezer in de stede Niervaart (gezegd de Klundert) en thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht aan het publicq door hem zelven opgesteld (Dordr. 1794. (22 Maart) 8o.) Achter den 2den verbeterden druk is gevoegd: Dagverhaal der belegering van de Klundert (Dordr. 1794 8o.)
Zie: bovengen. Bericht; Cat der Bibl. der Gem. Dordrecht en Cat. der Maatsch. van Ned. Lett. II, 413.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1784 in Klundert (NB) met Helena Timmers, nadat zij op 07-05-1784 in Klundert (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Helena is een dochter van Adriaan Pietersz Timmers en Geertrui Soetens. Helena is overleden op 05-02-1844 in Klundert. Helena trouwde later op 28-12-1801 in Klundert met Job Olivier.
IV. Glijn Krol, geboren op 09-06-1765 in Klundert (NB) (zie 22).
V. Pieter Krol, geboren op 03-06-1769 in Klundert (NB). Hij is gedoopt op 04-06-1769 in Klundert (NB). Pieter is overleden op 03-03-1834 in Dordrecht, 64 jaar oud. Pieter trouwde met Elizabeth Boers. Elizabeth is geboren omstreeks 1775, dochter van Pieter Boers en Anna Maria Riche. Elizabeth is overleden op 10-02-1841 in Dordrecht, ongeveer 66 jaar oud.
46 Pieter Pikee, geboren op 12-06-1720 in Dordrecht. Pieter is overleden op 30-01-1798 in Dordrecht, 77 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter Pickee; bij overlijden oud 78 jaar
Hij trouwde met
47 Hendrika Kuipers.
Notitie bij Hendrika: ook Henderika Kuipers, Hendrika Kuipers
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneke Pikee. Zij is gedoopt op 15-04-1754 in Dordrecht. Jenneke is overleden op 11-02-1829 in Dordrecht, 74 jaar oud.
II. Johanna Pikee. Zij is gedoopt op 20-02-1756 in Dordrecht.
III. Pieter Pikee, geboren op 11-09-1757 in Dordrecht. Pieter is overleden op 26-11-1815 in Dordrecht, 58 jaar oud.
Beroep:
timmerman, molenmaker
Pieter trouwde, 39 jaar oud, op 19-06-1797 in Klundert met Dina Huijzers, 29 jaar oud. Dina is geboren op 28-02-1768 in Klundert, dochter van Derk Huijzers en Maartje Kabos. Dina is overleden op 16-06-1837 in Groningen, 69 jaar oud.
Notitie bij Dina: Hendrina Huijsers
IV. Jan Pikee. Hij is gedoopt op 06-08-1760 in Dordrecht. Jan is overleden op 02-02-1832 in Dordrecht, 71 jaar oud. Jan trouwde met Neeltje van Megchelen. Neeltje is geboren omstreeks 1765, dochter van Jan van Megchelen en Margrieta van Oldenzeel. Neeltje is overleden op 31-07-1822 in Dordrecht, ongeveer 57 jaar oud.
V. Hendrika Pikee, geboren omstreeks 1763. Hendrika ging in ondertrouw, ongeveer 19 jaar oud, op 17-08-1782 in Dordrecht met Cornelis Krol, 24 jaar oud. Zie 45,II voor persoonsgegevens van Cornelis.
VI. Maaike Johanna Pikee, geboren omstreeks 1766 in Dordrecht (zie 23).
48 Joost den Haan. Hij is gedoopt op 23-12-1703 in Werkendam (NB). Joost is overleden op 01-02-1776 in Werkendam (NB), 72 jaar oud.
Notitie bij Joost: Griendwerker en schipper
Hij trouwde met
49 Judith van Oirschot. Zij is gedoopt op 26-01-1710 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis den Haan. Hij is gedoopt op 04-02-1737 in Werkendam (NB). Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 30-05-1770 met Elisabeth Baggerman.
II. Bastiaan den Haan. Hij is gedoopt op 28-02-1740 in Werkendam (NB).
III. Bastiaan den Haan. Hij is gedoopt op 28-10-1742 in Werkendam (NB).
IV. Johannes Joosten den Haan, gedoopt op 20-02-1745 in Werkendam (NB) (zie 24).
V. Agie den Haan. Zij is gedoopt op 02-04-1747 in Werkendam (NB).
VI. Agie den Haan. Zij is gedoopt op 18-01-1750 in Werkendam (NB).
VII. Teunis den Haan. Hij is gedoopt op 07-05-1752 in Werkendam (NB).
50 Pieter van der Wal. Hij is gedoopt op 01-02-1721 in Uitwijk (NB).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 07-09-1748 in Eethen (NB) met de ongeveer 24-jarige
51 Anthonia Doedijns, geboren omstreeks 1724 in Eethen (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eeltje van der Wal, gedoopt op 15-09-1754 in Uitwijk-Waardhuizen (zie 25).
II. Cornelia van der Wal. Zij is gedoopt op 08-02-1761 in Almkerk (NB).
III. Jan van der Wal. Hij is gedoopt op 21-11-1762 in Almkerk (NB). Jan is overleden op 15-04-1836 in Almkerk en Uitwijk, 73 jaar oud. Jan trouwde met Eva van der Wiel. Eva is een dochter van Sijmen van der Wiel en Helena de Bok. Eva is overleden op 02-12-1838 in Almkerk en Uitwijk.
IV. Kornelis van der Wal. Hij is gedoopt op 02-09-1764 in Eethen (NB).
V. Tonia van der Wal. Zij is gedoopt op 28-12-1766 in Eethen (NB).
VI. Pieternella van der Wal. Zij is gedoopt op 19-12-1769 in Eethen (NB). Pieternella is overleden op 29-06-1844 in Wijk, 74 jaar oud. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 13-11-1791 in Wijk met Leendert Ariensz van Helden, 25 jaar oud. Leendert is geboren op 20-12-1765 in Wijk, zoon van Arie van Helden en Maria van den Heuvel. Leendert is overleden op 10-09-1831 in Wijk, 65 jaar oud.
52 Jan Barendse van den Werken. Hij is gedoopt op 20-09-1716 in Hoornaar (ZH). Jan is overleden op 19-03-1766 in Werkendam (NB), 49 jaar oud.
Notitie bij Jan: hij hertrouwde met Machel Verweij; hij is omgekomen op een zeer ongelukkige wijze op de rivier
Hij ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 16-10-1737 in Werkendam (NB) met de 22-jarige
53 Teuntje Booms. Zij is gedoopt op 29-09-1715 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Woutrijna van den Werken. Zij is gedoopt op 05-01-1738 in Hoornaar (ZH).
II. Maria van den Werken. Zij is gedoopt op 01-11-1738 in Werkendam (NB). Maria trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1762 met Neles Mlouthaan.
III. Annegie van den Werken. Zij is gedoopt op 22-03-1742 in Werkendam (NB).
IV. Teuntje van den Werken. Zij is gedoopt op 04-12-1743 in Werkendam (NB). Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1767 met Kornelis Stolk.
V. Barend Jansen van den Werken, gedoopt op 01-08-1746 in Werkendam (NB) (zie 26).
VI. Maijcke van den Werken. Zij is gedoopt op 06-10-1748 in Werkendam (NB).
54 Arie Berendse Hovestad. Hij is gedoopt op 07-02-1709 in Werkendam (NB). Arie is overleden op 14-12-1790 in Werkendam (NB), 81 jaar oud.
Hij trouwde met
55 Maijke Baggerman. Zij is gedoopt op 02-06-1715 in Werkendam (NB). Maijke is overleden op 19-06-1797 in Werkendam (NB), 82 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geertje Hovestad, gedoopt op 30-11-1744 in Werkendam (NB) (zie 27).
60 Jan Willemse Kuijk. Hij is gedoopt op 26-09-1723 in Werkendam (NB). Jan is overleden op 02-02-1804 in Werkendam (NB), 80 jaar oud.
Hij trouwde met
61 Francijntje Brand. Zij is gedoopt op 30-05-1716 in Dalem (ZH). Francijntje is overleden op 13-04-1803 in Werkendam (NB), 86 jaar oud.
Notitie bij Francijntje: ook Francijna Brand
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Kuijk. Jan is overleden op 06-03-1832 in Werkendam (NB). Jan trouwde met Elisabeth Ritmeester. Elisabeth is een dochter van Klouwert Ritmeester en Elisabeth van den Heuvel. Elisabeth is overleden op 03-04-1838 in Werkendam (NB).
II. Adriana Kuijk. Adriana is overleden op 21-12-1829 in Werkendam (NB). Adriana trouwde met Hendrik Vosdong.
III. Wilm Kuijk. Hij is gedoopt op 23-03-1749 in Werkendam (NB).
IV. Willem Kuijk, gedoopt op 25-02-1758 in Werkendam (NB) (zie 30).
62 Pieter Verdoorn. Hij is gedoopt op 02-11-1727 in Werkendam (NB).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1754 in Werkendam (NB) met de 28-jarige
63 Anna de Geus. Zij is gedoopt op 13-03-1726 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Verdoorn. Hij is gedoopt op 18-04-1756 in Werkendam (NB). Jan is overleden op 23-04-1803 in Werkendam (NB), 47 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 01-02-1781 in Werkendam (NB) met Dirkje Kieboom, 21 jaar oud. Dirkje is een dochter van Wouter Kieboom en Neeltje voor de Dag. Zij is gedoopt op 14-06-1759 in Werkendam (NB). Dirkje is overleden op 15-03-1845 in Werkendam (NB), 85 jaar oud.
II. Dirkje Verdoorn. Zij is gedoopt op 02-11-1757 in Werkendam (NB).
III. Bastiaan Verdoorn. Hij is gedoopt op 09-11-1760 in Werkendam (NB).
IV. Dirkje Verdoorn, gedoopt op 07-11-1762 in Werkendam (NB) (zie 31).
V. Arien Verdoorn. Hij is gedoopt op 19-08-1764 in Werkendam (NB). Arien is overleden op 23-01-1841, 76 jaar oud. Arien trouwde, 21 jaar oud, op 18-11-1785 in Werkendam (NB) met Adriana Mouthaan, 20 jaar oud. Adriana is een dochter van Adriaan Mouthaan en Lena Verdoorn. Zij is gedoopt op 16-03-1765 in Werkendam (NB).
VI. Goossen Verdoorn. Hij is gedoopt op 16-08-1766 in Werkendam (NB).
Notitie bij Goossen: ook Gerrit Verdoorn
Goossen trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1792 in Werkendam (NB) met Catharina Vogelenzang, ongeveer 21 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1771 in Ouddorp (ZH).
Notitie bij Catharina: ook Katharina
VII. Elisabeth Verdoorn. Zij is gedoopt op 03-12-1769 in Werkendam (NB).
VIII. Pieter Verdoorn. Hij is gedoopt op 19-12-1773 in Werkendam (NB). Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 20-08-1795 in Werkendam (NB) met Neeltje Nederveen, 20 jaar oud. Neeltje is een dochter van Jacob Nederveen en Geertruij Bastiaans Fonkert. Zij is gedoopt op 23-04-1775 in De Werken (NB). Neeltje is overleden op 08-10-11814 in Werkendam (NB), 10039 jaar oud. Neeltje trouwde later op 16-02-1817 in Werkendam (NB) met Teunis van Oort.
Notitie bij Neeltje: ook Neetke Nederveen; er is volgens genlias een Aagje Nederveen, weduwe van Pieter Verdoorn, overleden op 23-6-1829 te Werkendam als dochter van Jacob Nederveen en Aagje de Geus

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Cornelis Theunissen den Dunnen. Hij is gedoopt op 22-04-1694 in Hagestein (U). Cornelis is overleden op 22-07-1754 in Hoornaar (ZH), 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: kooiman
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 20-12-1732 in Hoornaar (ZH) met de 25-jarige
65 Heyltje Huybregtse Vogel. Zij is gedoopt op 22-01-1707 in Hoornaar (ZH). Heyltje is overleden op 17-09-1779 in Goudriaan (ZH), 72 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis den Dunnen. Hij is gedoopt op 07-03-1734 in Heukelum (Gld.). Teunis is overleden op 01-11-1796 in Nieuwpoort (ZH), 62 jaar oud. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1759 in Hoornaar (ZH) met Baartje Wilschut, 26 jaar oud. Baartje is geboren op 23-11-1732 in Nieuwpoort (ZH). Baartje is overleden op 15-10-1796 in Nieuwpoort (ZH), 63 jaar oud.
Notitie bij Baartje: ook Barentje of Berendje Wilschut en Berentje Wilschap; dochter van Willem Gijsbertz Wilschut en Ariaantje van den Graaf
II. Huijbert Cornelisse den Dunnen, gedoopt op 19-02-1736 in Heukelum (Gld.) (zie 32).
III. Maijeke den Dunnen. Zij is gedoopt op 01-05-1738 in Hoornaar (ZH). Maijeke is overleden op 05-06-1818 in Hoornaar (ZH), 80 jaar oud. Maijeke trouwde, 27 jaar oud, op 08-12-1765 in Hoornaar (ZH) met Jan Woutersz Wallard, 36 jaar oud. Jan is geboren op 13-11-1729 in Hoornaar (ZH). Jan is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 08-11-1802 in Hoornaar (ZH).
Notitie bij Jan: zoon van Wouter Wallard en Stijntje van Elst
IV. Jan Cornelisse den Dunnen. Hij is gedoopt op 17-04-1744 in Hoornaar (ZH). Jan is overleden op 21-07-1800 in Hardinxveld (ZH), 56 jaar oud.
Notitie bij Jan: schipper
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 20-01-1769 in Hoornaar (ZH) met Marrigje van der Wal, 25 jaar oud. Marrigje is een dochter van Jan Cornelisz van der Wal en Neeltje Theunisse Sterrenburg. Zij is gedoopt op 04-08-1743 in Laag-Blokland (ZH). Marrigje is overleden op 17-07-1813 in Hardinxveld (ZH), 69 jaar oud.
V. Geertje den Dunnen. Zij is gedoopt op 06-08-1747 in Hoornaar (ZH). Geertje is overleden op 06-01-1806 in Hoogblokland, 58 jaar oud. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 20-01-1769 in Hoornaar (ZH) met Ruben Vogel, 24 jaar oud. Ruben is geboren op 17-01-1745 in Hoornaar (ZH). Ruben is overleden op 02-01-1801 in Hoogblokland, 55 jaar oud.
Notitie bij Ruben: ook Ruben de Vogel; zoon van Kornelis Vogel en Maria Willemse de Lange
66 Jan Dirks Verhoef.
Notitie bij Jan: ook Verhoeff

ingeschreven te Willige-Langerak en Zevender als Jan Dirkse Verhoef van Leerbroek
Hij trouwde met
67 Jacomijntje Sijmens de Jong.
Notitie bij Jacomijntje: ingeschreven te Willige-Langerak en Zevender als Jacomijntje Sijmens de Jongh van Leerbroek

in 1820 bij overlijden dochter Metje vermeld als Jacomijntje Vermeer
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Metje Janse Verhoef, gedoopt op 11-06-1741 in Willige-Langerak (ZH) (zie 33).
II. Pieter Verhoef. Hij is gedoopt op 14-04-1743 in Willige-Langerak (ZH).
III. Pieter Verhoef. Hij is gedoopt op 15-03-1744 in Willige-Langerak (ZH). Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 23-08-1767 in Schoonrewoerd (ZH) met Barbera Versluis, 20 jaar oud. Barbera is een dochter van Evert Pieterse Versluis en Aafje Hubertse Karseboom. Zij is gedoopt op 18-12-1746 in Schoonrewoerd (ZH). Barbera trouwde later op 27-04-1788 in Schoonrewoerd (ZH) met Jan van Zoelen.
IV. Dirk Verhoef. Hij is gedoopt op 06-03-1746 in Willige-Langerak (ZH).
68 Adrianus Clasen van Drimmelen, geboren op 20-07-1710 in Drimmelen (NB). Adrianus is overleden.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 30-12-1742 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 22-jarige
69 Catharina Abrahamse Vermeulen, geboren in Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 13-10-1720 in Zwaluwe (NB). Catharina is overleden op 14-01-1806 in Klundert, 85 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham van Drimmelen, gedoopt op 28-03-1745 in Made en Drimmelen (NB) (zie 34).
II. Dingena van Drimmelen. Zij is gedoopt op 20-11-1746 in Made en Drimmelen (NB). Dingena is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op 15-04-1806 in Klundert.
III. Neeltje van Drimmelen. Zij is gedoopt op 07-04-1749 in Made en Drimmelen (NB).
IV. Clasina van Drimmelen, geboren op 10-04-1753 in Drimmelen (NB). Zij is gedoopt op 15-04-1753 in Made en Drimmelen (NB). Clasina is overleden op 23-10-1830 in Geertruidenberg (NB), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1830. Clasina trouwde met Jan Soeteman. Jan is geboren omstreeks 1760 in Hardinxveld (ZH), zoon van Adrianus Soeteman en Ida Wessels. Jan is overleden op 10-11-1830 in Geertruidenberg (NB), ongeveer 70 jaar oud.
Beroep:
timmerman (1830)
V. Maria van Drimmelen, geboren op 08-04-1755 in Drimmelen (NB). Maria is overleden op 05-06-1835 in Klundert (NB), 80 jaar oud.
Notitie bij Maria: winkelier; in 1783 als medepachter van het veer vermeld
Maria trouwde, 29 jaar oud, op 13-06-1784 in Drimmelen (NB) met Jacobus Adriaanse van der Sluijs, 33 jaar oud, nadat zij op 07-06-1784 in Klundert in ondertrouw zijn gegaan. Jacobus is een zoon van Adrianus van der Sluijs en Josina van der Hoeven. Hij is gedoopt op 25-10-1750 in Klundert. Jacobus is overleden op 01-02-1814 in Klundert, 63 jaar oud.
VI. Cornelia van Drimmelen, geboren op 11-09-1758 in Drimmelen (NB). Zij is gedoopt op 17-09-1758 in Made en Drimmelen (NB). Cornelia is overleden op 17-01-1846 in Klundert, 87 jaar oud. Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1789 in Drimmelen (NB) met Cornelis Adriaanse van der Sluijs, 49 jaar oud. Cornelis is een zoon van Adrianus van der Sluijs en Josina van der Hoeven. Hij is gedoopt op 06-12-1739 in Klundert. Cornelis is overleden op 05-12-1810 in Klundert, 70 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: eerder in 1784 te Klundert gehuwd met FGeertrui van den Berg; veerman en medepachter van het veer Moerdijk-Strijensas
VII. Adam van Drimmelen, geboren op 03-07-1762 in Drimmelen (NB). Adam is overleden op 13-10-1843 in Giessendam (ZH), 81 jaar oud. Adam trouwde met Lijntje van ’t Verlaat. Lijntje is geboren omstreeks 1764, dochter van Jan van ’t Verlaat en Grietje Klein. Lijntje is overleden op 13-08-1849 in Hardinxveld (ZH), ongeveer 85 jaar oud.
70 Jan Pieterse van Strien. Hij is gedoopt op 29-02-1728 in Raamsdonk (NB). Jan is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1798 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Jan: hij hertrouwde op 7 november 1784 in Drimmelen met Sara Loef 1737-1795
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1754 in Drimmelen (NB) met de 33-jarige
71 Maria Pieterse de Bruin, geboren in Drimmelen (NB). Zij is gedoopt op 04-08-1720 in Drimmelen (NB). Maria is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op 28-04-1780 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Maria: was eerder gehuwd op 22 mei 1746 in Drimmelen met Cornelis van DRIMMELEN 1714-1752
Maria is weduwe van Cornelis van Drimmelen (1714-1752), met wie zij trouwde (1), 25 jaar oud, op 22-05-1746 in Drimmelen (NB), zie 137,V.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heiltje Janse van Strien, geboren op 09-08-1754 (zie 35).
II. Cornelis van Strien. Hij is gedoopt op 05-03-1758 in Made en Drimmelen (NB). Cornelis is overleden, 5 dagen oud. Hij is begraven op 10-03-1758 in Drimmelen (NB).
72 Dingeman Pieterse van der Hoeven, geboren in 1695 in Dinteloord. Dingeman is overleden, 65 of 66 jaar oud. Hij is begraven op 15-04-1761 in Fijnaart en Heijningen (NB). Dingeman trouwde (1), 32 of 33 jaar oud, op 14-11-1728 in Fijnaart en Heijningen (NB) met Huijbertje Bax (geb. 1697), 31 jaar oud, zie 297,VIII.
Hij trouwde (2), 48 of 49 jaar oud, op 06-12-1744 in Fijnaart en Heijningen (NB) met de 39-jarige
73 Bastiaantje den Engelsen. Zij is gedoopt op 30-08-1705 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Bastiaantje is overleden, 47 jaar oud. Zij is begraven op 20-05-1753 in Fijnaart en Heijningen (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Dingemansz van der Hoeven, gedoopt op 31-10-1745 in Fijnaart en Heijningen (NB) (zie 36).
II. Adriaantje van der Hoeven. Zij is gedoopt op 23-07-1747 in Fijnaart en Heijningen (NB).
74 Pieter Nicolaas Bax. Hij is gedoopt op 07-04-1726 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
Notitie bij Pieter: hij hertrouwde in 1759 te Hooge en Lage Zwaluwe met Catharina Adams de Wijs
Pieter trouwde (2), 33 jaar oud, op 02-09-1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Catharina Adams de Wijs.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 02-11-1749 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 24-jarige Adriana Adriaans van Ginneken (zie 75 hieronder). Pieter en Adriana gingen op 17-10-1749 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw.
75 Adriana Adriaans van Ginneken. Zij is gedoopt op 01-07-1725 in Zwaluwe (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Pieters Bax, geboren op 28-02-1750 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 37).
II. Adriaan Bax, geboren op 02-05-1751 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 09-05-1751 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
III. Adriana Bax, geboren op 19-09-1753 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 23-09-1753 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
IV. Nicolaas Bax, geboren op 30-11-1755 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 07-12-1755 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
78 Cornelis Bossers. Cornelis is overleden. Hij is begraven op 27-11-1761 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
Hij trouwde op 20-06-1734 in Lage Zwaluwe (NB) met Jannigje Frederiks. Cornelis en Jannigje gingen op 04-06-1734 in Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw.
79 Jannigje Frederiks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonij Bossers, geboren op 16-04-1735 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 17-04-1735 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
II. Maaijke Bossers, geboren op 18-11-1738 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 23-11-1738 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
III. Teuntje Bossers, geboren op 17-08-1741 in Lage Zwaluwe (NB) (zie 39).
80 Adriaan Cornelisz Dubbelman, geboren op 30-10-1678 in Zwaluwe (NB).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 07-03-1706 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 21-jarige
81 Barbara Cornelis van Raamsdonk. Zij is gedoopt op 12-06-1684 in Hooge Zwaluwe (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Dubbelman, geboren op 17-08-1708 in Zwaluwe (NB). Harmen is overleden op 21-01-1781, 72 jaar oud. Harmen trouwde, 47 jaar oud, op 25-04-1756 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Johanna van Dongen, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 25-07-1723 in Capelle. Johanna is overleden op 13-07-1778 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 54 jaar oud.
II. Adriana Dubbelman, geboren op 10-08-1710 in Zwaluwe (NB).
III. Cornelia Dubbelman, geboren op 08-04-1714 in Zwaluwe (NB). Cornelia is overleden op 15-04-1741 in Zwaluwe (NB), 27 jaar oud.
IV. Pieter Dubbelman, geboren op 01-03-1718 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 40).
82 Corstiaan Dubbelman.
Hij trouwde met
83 Pleuntje de Jong.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jannetje Dubbelman, geboren op 11-09-1724 in Lage Zwaluwe (NB) (zie 41).
84 Stoffel den Boer. Hij is gedoopt op 24-10-1688 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
85 Jacobje Bastiaans Kuijk. Zij is gedoopt op 02-02-1681 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik den Boer. Hij is gedoopt op 17-04-1718 in Werkendam (NB).
II. Hendrik den Boer. Hij is gedoopt op 08-09-1720 in Werkendam (NB).
III. Hendrik Stoffels den Boer. Hij is gedoopt op 18-11-1722 in Werkendam (NB). Hendrik is overleden op 28-05-1772 in Werkendam (NB), 49 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1772 in Werkendam (NB).
IV. Bastiaan Stoffels den Boer, gedoopt op 18-11-1725 in Werkendam (NB) (zie 42).
86 Jan Lambertszn Vos, geboren omstreeks 1704 in Geertruidenberg (NB).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 27-11-1729 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 23-jarige Cornelia Joosten de Bruijn. Jan en Cornelia gingen op 12-11-1729 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw.
87 Cornelia Joosten de Bruijn. Zij is gedoopt op 25-04-1706 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Cornelia is overleden op 06-04-1783 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lambert Vos. Hij is gedoopt op 01-12-1729 in Made en Drimmelen (NB). Lambert is overleden op 22-07-1809 in Hooge Zwaluwe (NB), 79 jaar oud. Lambert trouwde, 26 jaar oud, op 07-12-1755 in Hooge Zwaluwe (NB) met Johanna van Dongen, 30 of 31 jaar oud. Johanna is geboren in 1724 in ’s-Gravenmoer (NB). Zij is gedoopt op 06-12-1730 in Dongen. Johanna is overleden op 17-04-1788 in Hooge Zwaluwe (NB), 63 of 64 jaar oud.
II. Maria Vos. Zij is gedoopt op 09-09-1731 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Maria is overleden op 21-04-1732 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 7 maanden oud.
III. Maria Jans Vos, gedoopt op 01-04-1733 in Hooge Zwaluwe (NB) (zie 43).
IV. Cornelia Vos, geboren op 21-09-1735 in Hooge Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 25-09-1735 in Hooge Zwaluwe (NB). Cornelia trouwde, 47 jaar oud, op 17-11-1782 in ’s-Gravendeel met Teunis Bijl, nadat zij op 18-10-1782 in Hooge Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
V. Christijntje Vos, geboren op 28-12-1737 in Hooge Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 29-12-1737 in Hooge Zwaluwe (NB).
VI. Dingena Vos, geboren op 22-02-1740 in Hooge Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 28-02-1740 in Hooge Zwaluwe (NB). Dingena trouwde, 38 jaar oud, op 16-10-1778 in Oude-Tonge, Goeree Overflakkee (ZH) met Arent Wittekoek, 37 of 38 jaar oud, nadat zij op 22-09-1778 in Hooge Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Arent is geboren in 1740 in Oude-Tonge, Goeree Overflakkee (ZH).
Notitie bij Arent: in 1763 gehuwd met Eva van Beijeren en in 1774 met Jenneke van de Koppel
VII. Joost Vos, geboren op 09-06-1742 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 10-06-1742 in Hooge Zwaluwe (NB). Joost is overleden op 14-06-1791 in Aardenburg, 49 jaar oud. Joost trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1767 in Aardenburg met Johanna den Dekker.
VIII. Jan Vos, geboren op 15-03-1745 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 21-03-1745 in Hooge Zwaluwe (NB).
IX. Catharina (Caatje) Vos, geboren op 05-08-1747 in Hooge Zwaluwe (NB). Caatje is overleden op 15-05-1774 in Hooge Zwaluwe (NB), 26 jaar oud.
X. Bernard Vos, geboren op 15-05-1750 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 28-05-1750 in Made en Drimmelen (NB). Bernard is overleden op 03-11-1750 in Hooge Zwaluwe (NB), 5 maanden oud.
XI. Jan Vos, geboren op 15-05-1750 in Hooge Zwaluwe (NB). Hij is gedoopt op 28-05-1750 in Made en Drimmelen (NB). Jan is overleden op 29-08-1818 in Klundert (NB), 68 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 11-03-1781 in Hooge Zwaluwe (NB) met Aberijna de Visser, 28 jaar oud. Aberijna is geboren op 01-10-1752 in Hooge Zwaluwe (NB), dochter van Lambert de Visser en Teuntje Roos. Aberijna is overleden op 10-05-1831 in Klundert (NB), 78 jaar oud.
92 Pieter Pikee.
Hij trouwde met
93 Jenneke.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Pikee, geboren op 12-06-1720 in Dordrecht (zie 46).
96 Cornelis den Haan. Hij is gedoopt op 08-07-1676 in Werkendam (NB). Cornelis is overleden op 05-02-1724 in Werkendam (NB), 47 jaar oud.
Hij trouwde met
97 Aagje Verdoorn. Zij is gedoopt op 27-11-1667 in Werkendam (NB).
Notitie bij Aagje: Aechtje Verdoorn
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem den Haan, geboren op 12-12-1700 in Werkendam (NB).
II. Corst den Haan, geboren op 12-03-1702 in Werkendam (NB).
III. Joost den Haan, gedoopt op 23-12-1703 in Werkendam (NB) (zie 48).
IV. Lijsbeth den Haan. Hij is gedoopt op 06-12-1705 in Werkendam (NB).
V. Geerit den Haan. Hij is gedoopt op 19-02-1708 in Werkendam (NB).
VI. Geerit den Haan. Hij is gedoopt op 13-07-1710 in Werkendam (NB).
VII. Teuntje den Haan, geboren in 1712 in Werkendam (NB).
98 Bastiaan van Oirschot. Hij is gedoopt op 10-12-1673 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
99 Anneke Hanegraaff. Zij is gedoopt op 12-03-1682 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter van Oirschot. Hij is gedoopt op 15-06-1704 in Werkendam (NB).
II. Elida van Oirschot. Zij is gedoopt op 28-04-1707 in Werkendam (NB).
III. Judith van Oirschot, gedoopt op 26-01-1710 in Werkendam (NB) (zie 49).
IV. Anneke van Oirschot. Zij is gedoopt op 12-02-1713 in Werkendam (NB).
V. Wouter van Oirschot. Hij is gedoopt op 12-05-1715 in Werkendam (NB). Wouter trouwde, 27 jaar oud, op 03-08-1742 in Werkendam (NB) met Grietje Hovenstad.
Notitie bij Grietje: ook Grietje Hovestadt
VI. Bastiaan van Oirschot. Hij is gedoopt op 06-03-1718 in Werkendam (NB).
VII. Bastiaan van Oirschot. Hij is gedoopt op 01-09-1720 in Werkendam (NB).
VIII. Johannes van Oirschot. Hij is gedoopt op 03-12-1724 in Werkendam (NB).
100 Cornelis Ottensz van der Wal, geboren omstreeks 1680 in Waardhuizen (NB).
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 29-04-1708 in Uitwijk (NB) met de ongeveer 23-jarige
101 Eeltje Pieterse de Man, geboren omstreeks 1685 in Waardhuizen (NB). Eeltje is overleden op 25-04-1757 in Uitwijk (NB), ongeveer 72 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Otto Cornelisz van der Wal. Hij is gedoopt op 18-11-1708 in Waardhuizen (NB). Otto trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1733 in Dussen (NB) met Ariaantje Bastiaanse Koekkoek, 20 jaar oud. Ariaantje is een dochter van Bastiaan Janse Koekkoek en Heijltje Govertse vander Pijl. Zij is gedoopt op 30-10-1712 in Almkerk (NB).
II. Aartje van der Wal. Zij is gedoopt op 08-11-1711 in Uitwijk (NB). Aartje trouwde, 33 jaar oud, op 11-04-1745 in Uitwijk (NB) met Frederik Veerman, 28 jaar oud. Frederik is een zoon van Huibert Frederikse Veerman en Dina van den Berg. Hij is gedoopt op 06-12-1716 in Uitwijk (NB).
III. Cornelis van der Wal. Hij is gedoopt op 17-03-1715 in Uitwijk (NB). Cornelis trouwde met Maria van Helvert.
IV. Maijken van der Wal. Zij is gedoopt op 01-07-1718 in Uitwijk (NB).
V. Pieter van der Wal, gedoopt op 01-02-1721 in Uitwijk (NB) (zie 50).
102 Jan Pietersz Doedijns, geboren omstreeks 1675. Jan is overleden op 22-03-1729 in Eethen (NB), ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 09-01-1716 in Eethen (NB) met de 23 of 24-jarige
103 Jenneke van Os, geboren in 1692 in Drongelen (NB). Jenneke is overleden op 13-03-1778 in Eethen (NB), 85 of 86 jaar oud.
Notitie bij Jenneke: zij hertrouwde op 26-6-1730 te Eethen met Peter Uijthoven
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arnoldus Doedijns, geboren omstreeks 1720. Arnoldus is overleden op 27-04-1764 in Eethen (NB), ongeveer 44 jaar oud. Arnoldus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-03-1743 in Eethen (NB) met Maria de Poorter. Maria is een dochter van Eijmbert de Poorter en Lauwrina Verkuijl. Maria is overleden op 18-06-1774 in Eethen (NB).
II. Anthonia Doedijns, geboren omstreeks 1724 in Eethen (NB) (zie 51).
III. Anneke Doedijns, geboren omstreeks 1724. Anneke is overleden op 02-10-1771 in Eethen (NB), ongeveer 47 jaar oud.
IV. Peter Doedijns, geboren omstreeks 1729. Peter is overleden op 04-05-1730 in Eethen (NB), ongeveer 1 jaar oud.
104 Barend Corstiaensz van den Werken. Hij is gedoopt op 03-06-1688 in Schoonrewoerd (ZH).
Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 01-12-1715 in Hoornaar (ZH) met de 24-jarige
105 Annigje Jans Starrenburg. Zij is gedoopt op 05-08-1691 in Hoornaar (ZH).
Notitie bij Annigje: ook Annigje Jans Sterrenburg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Barendse van den Werken, gedoopt op 20-09-1716 in Hoornaar (ZH) (zie 52).
II. Korstiaan van den Werken. Hij is gedoopt op 21-08-1718 in Hoornaar (ZH).
III. Pietergen van den Werken. Zij is gedoopt op 09-06-1720 in Hoornaar (ZH). Pietergen trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1741 in Hoornaar (ZH) met Klaas Berentse Muilwijk.
IV. Wouter van den Werken. Hij is gedoopt op 28-12-1721 in Hoornaar (ZH).
V. Ary van den Werken. Hij is gedoopt op 14-11-1723 in Hoornaar (ZH).
VI. Willem van den Werken. Hij is gedoopt op 09-09-1725 in Hoornaar (ZH).
VII. Willem van den Werken. Hij is gedoopt op 16-05-1728 in Hoornaar (ZH).
Notitie bij Willem: schepen, heemraad
Willem trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1762 in Nieuw-Lekkerland (ZH) met Daampje Streefland, 29 of 30 jaar oud. Zij is gedoopt op 12-02-1732 in Nieuw Lekkerland. Daampje is overleden op 26-06-1790 in Nieuw Lekkerland, 58 jaar oud.
Notitie bij Daampje: Daampje Streveland, dochter van Melis Barentse Streveland en Sijgje Gerrits
VIII. Maycke van den Werken. Zij is gedoopt op 23-04-1730 in Hoornaar (ZH).
IX. Floris van den Werken. Hij is gedoopt op 26-03-1732 in Hoornaar (ZH).
106 Mattheus Boon.
Notitie bij Mattheus: Geboren circa 1680; Overleden voor 1737
Hij trouwde met
107 Marij de Keyser. Zij is gedoopt op 30-12-1684 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Boon. Zij is gedoopt op 28-04-1709 in Werkendam (NB). Anna trouwde met Pieter Roest.
II. Claas Boon. Hij is gedoopt op 11-01-1711 in Werkendam (NB).
III. Claas Boon. Hij is gedoopt op 08-02-1713 in Werkendam (NB).
IV. Teuntje Booms, gedoopt op 29-09-1715 in Werkendam (NB) (zie 53).
V. Cornelis Boon. Hij is gedoopt op 17-07-1718 in Werkendam (NB).
108 Barend Janse Hovestad, geboren omstreeks 1676 in Werkendam (NB). Barend is overleden op 14-12-1780 in Werkendam (NB), ongeveer 104 jaar oud.
Hij trouwde met
109 Cornelia Everts van Batenburg. Zij is gedoopt op 30-01-1678 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Barends Hovestad. Hij is gedoopt op 19-02-1702 in Werkendam (NB).
II. Heijltje Barends Hovestad. Zij is gedoopt op 18-11-1703 in Werkendam (NB).
III. Jan Barends Hovestad. Hij is gedoopt op 03-05-1705 in Werkendam (NB).
IV. Cornelis Hovestad. Hij is gedoopt op 12-01-1707 in Werkendam (NB).
V. Arie Berendse Hovestad, gedoopt op 07-02-1709 in Werkendam (NB) (zie 54).
VI. Heijltje Barends Hovestad. Zij is gedoopt op 19-04-1711 in Werkendam (NB).
VII. Grietje Barends Hovestad. Zij is gedoopt op 18-06-1713 in Werkendam (NB). Grietje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1742 in Sliedrecht (ZH) met Cornelis Pietersz Bakker, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is een zoon van Pieter Jansz Bakker en Neeltje Cornelis Bisschop. Hij is gedoopt op 24-08-1721 in Sliedrecht (ZH).
VIII. Jan Berends Hovestad. Hij is gedoopt op 03-03-1715 in Werkendam (NB). Jan trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1742 in Werkendam (NB) met Anna Sijmens de Geus, 20 jaar oud. Anna is een dochter van Sijmen Jansz de Geus en Teuntje Jans den Haan. Zij is gedoopt op 08-03-1722 in Werkendam (NB).
IX. Anneke Barends Hovestad. Hij is gedoopt op 11-07-1717 in Werkendam (NB).
X. Ariaantje Hovestad. Zij is gedoopt op 09-07-1719 in Werkendam (NB). Ariaantje:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1738 met Wilm Stam.
(2) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 24-08-1747 met Jan Symens de Geus.
110 Herman Baggerman. Hij is gedoopt op 02-11-1687 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
111 Grietje Pietersdr Bot van den Bogaerd. Zij is gedoopt op 02-05-1683 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieternella Baggerman.
II. Maijke Baggerman, gedoopt op 02-06-1715 in Werkendam (NB) (zie 55).
III. Teuntje Baggerman. Zij is gedoopt op 16-05-1717 in Werkendam (NB).
IV. Margretha Baggerman. Zij is gedoopt op 30-07-1719 in Werkendam (NB).
V. Heiltje Baggerman. Zij is gedoopt op 01-06-1721 in Werkendam (NB). Heiltje trouwde met Cornelis Visser.
VI. Herman Baggerman. Hij is gedoopt op 06-10-1726 in Werkendam (NB).
VII. Claas Baggerman. Hij is gedoopt op 14-03-1728 in Werkendam (NB).
120 Willem Dirkse Kuijk. Hij is gedoopt op 30-05-1677 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
121 Maijke van Ouwerkerk, geboren omstreeks 1680. Maijke is overleden op 19-08-1749 in Werkendam (NB), ongeveer 69 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Willemse Kuijk, gedoopt op 26-09-1723 in Werkendam (NB) (zie 60).
122 IJsbrand Brand.
Hij trouwde met
123 Ariaantje de Gelder.
Kind uit dit huwelijk:
I. Francijntje Brand, gedoopt op 30-05-1716 in Dalem (ZH) (zie 61).
124 Bastiaan Verdoorn. Hij is gedoopt op 28-02-1697 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
125 Dirkje Ariens Kuijk.
Notitie bij Dirkje: Dirkje Ariens Kuijck
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goosen Verdoorn. Hij is gedoopt op 01-08-1723 in Werkendam (NB). Goosen trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1745 met Ariaantje Wensen.
II. Arien Verdoorn. Hij is gedoopt op 19-08-1725 in Werkendam (NB).
III. Pieter Verdoorn, gedoopt op 02-11-1727 in Werkendam (NB) (zie 62).
IV. Maijke Verdoorn. Zij is gedoopt op 12-03-1730 in Werkendam (NB).
V. Maijke Verdoorn. Zij is gedoopt op 24-06-1731 in Werkendam (NB).
VI. Wouter Verdoorn. Hij is gedoopt op 21-09-1732 in Werkendam (NB).
VII. Wouter Verdoorn. Hij is gedoopt op 15-11-1733 in Werkendam (NB). Wouter trouwde, 29 jaar oud, op 06-03-1763 in Werkendam (NB) met Hendrikske Bakker, 27 jaar oud. Hendrikske is een dochter van Jan Bakker en Maaike Kroone. Zij is gedoopt op 07-03-1735 in Werkendam (NB).
VIII. Bastiaan Verdoorn. Hij is gedoopt op 01-02-1739 in Werkendam (NB).
126 Jan de Geus.
Hij trouwde met
127 Caatje Clavers.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna de Geus, gedoopt op 13-03-1726 in Werkendam (NB) (zie 63).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Theunis Theunisse den Dunnen. Hij is gedoopt op 12-09-1669 in Hagestein (U). Theunis is overleden in 1712, 42 of 43 jaar oud.
Notitie bij Theunis: Teunis den Dunnen den jongen, Theunis Theunissen Dunnen
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 09-06-1689 in Hagestein (U) met de 19-jarige
129 Maeghje Arisse Hoogdalem, geboren op 12-09-1669 in Heukelum (Gld.).
Notitie bij Maeghje: Maeghje Arisen Hoogdalom van Heuckelom.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Theunissen den Dunnen, geboren op 12-01-1690 in Hagestein (U). Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1716 in Hagestein (U) met Cornelia Herberts van Schaijk.
Notitie bij Cornelia: bij huwelijk van Jutphaas
II. Ariaantje Jans den Dunnen, geboren op 20-09-1691 in Hagestein (U). Ariaantje trouwde, 22 jaar oud, op 16-02-1714 in Hagestein (U) met Aart Jansen van Brinck.
III. Cornelis Theunissen den Dunnen. Hij is gedoopt op 01-01-1693 in Hagestein (U). Cornelis is overleden op 12-06-1694 in Hagestein (U), 1 jaar oud.
IV. Cornelis Theunissen den Dunnen, gedoopt op 22-04-1694 in Hagestein (U) (zie 64).
V. Maria den Dunnen. Zij is gedoopt op 10-04-1696 in Hagestein (U). Maria is overleden op 12-01-1697 in Hagestein (U), 9 maanden oud.
VI. Marie den Dunnen. Zij is gedoopt op 08-08-1697 in Hagestein (U).
VII. Teunis den Dunnen, geboren op 09-06-1699 in Hagestein (U).
Notitie bij Teunis: ook Antonie den Dunnen, Anthoon den Dunnen, Antonij den Dunnen, Toon den Dunne
Teunis trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1726 in Hagestein (U) met Elsje van der Horst. Elsje is geboren in Duijsland.
Notitie bij Elsje: ook Elsje ter Horst
130 Huijbert Baltisz Vogel. Hij is gedoopt op 28-09-1653 in Hoornaar (ZH).
Notitie bij Huijbert: eerder in 1678 te Hoornaar gehuwd met Hilligje Venendaal
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 21-03-1694 in Nieuwland (ZH) met
131 Geertje Theunis Tucker, geboren in Leerbroek (ZH).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis Huijberts Vogel. Hij is gedoopt op 20-02-1695 in Hoornaar (ZH). Teunis trouwde met Annigje Cornelis Baas. Annigje is een dochter van Cornelis Dirksz Baas en Marichie Cornelis van Elst. Zij is gedoopt op 06-02-1701 in Meerkerk (ZH).
II. Arij Huijberts Vogel. Hij is gedoopt op 30-09-1696 in Hoornaar (ZH). Arij trouwde, 35 jaar oud, op 27-01-1732 in Hoornaar (ZH) met Marigje Jans Sleeuwenhoek. Marigje is geboren in Overslingeland (Noordeloos), dochter van Jan Jacobsz Sleeuwenhoek en Lijsken Kuijnders Vink.
III. Jan Huijberts Vogel. Hij is gedoopt op 07-09-1698 in Hoornaar (ZH). Jan trouwde met Ariaantje Jaspers Bouwe.
IV. Hilligje Huijberts Vogel. Zij is gedoopt op 06-02-1701 in Hoornaar (ZH).
V. Cornelis Huijberts Vogel. Hij is gedoopt op 25-02-1703 in Hoornaar (ZH).
VI. Heyltje Huybregtse Vogel, gedoopt op 22-01-1707 in Hoornaar (ZH) (zie 65).
VII. Hendrikje Huijberts Vogel. Zij is gedoopt op 01-10-1710 in Hoornaar (ZH).
VIII. Fons Huijberts Vogel, geboren in 1713 in Hoornaar (ZH).
136 Claes Govert van Drimmelen, geboren omstreeks 1664 in Drimmelen (NB). Claes is overleden op 23-10-1742, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Claes: Claes Goverden
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 33 jaar oud, op 31-05-1697 in Drimmelen (NB) met
137 Dingena Adams. Dingena is overleden op 01-04-1737.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Govert Claessen van Drimmelen, geboren in 1700 in Drimmelen (NB). Govert is overleden op 09-03-1770, 69 of 70 jaar oud. Govert trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-05-1723 in Drimmelen (NB) met Bastiaantje Jans Klein, ongeveer 22 jaar oud. Bastiaantje is geboren omstreeks 1701 in Drimmelen (NB). Bastiaantje is overleden, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven op 14-12-1776 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Bastiaantje: Bastiaantje Janse Cleijn
II. Anneke van Drimmelen, geboren in 1705 in Drimmelen (NB). Anneke is overleden op 14-06-1751, 45 of 46 jaar oud.
III. Adam van Drimmelen, geboren op 10-07-1707 in Drimmelen (NB). Adam is overleden in 1770, 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Adam: zalmvisser
IV. Adrianus Clasen van Drimmelen, geboren op 20-07-1710 in Drimmelen (NB) (zie 68).
V. Cornelis van Drimmelen, geboren op 15-02-1714 in Drimmelen (NB). Cornelis is overleden, 38 jaar oud. Hij is begraven op 13-04-1752 in Drimmelen (NB). Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 22-05-1746 in Drimmelen (NB) met Maria Pieterse de Bruin, 25 jaar oud. Zie 71 voor persoonsgegevens van Maria.
VI. Johannes van Drimmelen, geboren op 07-07-1718 in Drimmelen (NB). Johannes is overleden op 23-05-1722, 3 jaar oud.
138 Abraham Vermeulen. Abraham is overleden op 22-11-1759 in Klundert.
Hij trouwde op 11-11-1714 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met de 34-jarige
139 Neeltje Cornelis Ardonne. Zij is gedoopt op 12-11-1679 in Zwaluwe (NB). Neeltje is overleden op 27-02-1769 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 89 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stoffel Vermeulen. Hij is gedoopt op 03-04-1718 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Stoffel is overleden op 13-04-1782 in Klundert, 64 jaar oud. Stoffel trouwde, 29 jaar oud, op 21-01-1748 in Zwaluwe (NB) met Meggelina Janze Ardonne, 31 jaar oud. Meggelina is een dochter van Jan Jansz Ardonne en Maria Pieters den Engelse. Zij is gedoopt op 25-10-1716 in Zwaluwe (NB). Meggelina is overleden op 26-10-1797 in Klundert, 81 jaar oud.
II. Catharina Abrahamse Vermeulen, geboren in Lage Zwaluwe (NB) (zie 69).
III. Maria Abrahams Vermeulen. Zij is gedoopt op 03-01-1723 in Zwaluwe (NB).
140 Pieter Cornelisse van Strien. Hij is gedoopt op 19-06-1695 in Raamsdonk (NB).
Hij trouwde met
141 Elisabeth de Bruin.
Notitie bij Elisabeth: ook Elisabet de Bruijn; zij hertrouwde in 1736 te Raamsdonk met Nicolaes van Strien
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis van Strien. Hij is gedoopt op 03-12-1719 in Oosterhout.
II. Cornelis van Strien. Hij is gedoopt op 05-01-1721 in Raamsdonk (NB).
III. Peeter van Strien. Hij is gedoopt op 24-06-1725 in Raamsdonk (NB).
IV. Jan Pieterse van Strien, gedoopt op 29-02-1728 in Raamsdonk (NB) (zie 70).
V. Mayken van Strien. Zij is gedoopt op 11-11-1731 in Raamsdonk (NB).
VI. Jasper van Strien. Hij is gedoopt op 22-11-1733 in Raamsdonk (NB). Jasper is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 19-06-1738 in Raamsdonk (NB).
142 Pieter de Bruin, geboren omstreeks 1690 in Drimmelen (NB). Pieter is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-1752 in Drimmelen (NB).
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 08-01-1719 in Drimmelen (NB) met de ongeveer 30-jarige
143 Heiltje Huijberts Prins, geboren omstreeks 1689 in Drimmelen (NB). Heiltje is overleden, ongeveer 57 jaar oud. Zij is begraven op 27-08-1746 in Drimmelen (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arien de Bruin. Hij is gedoopt op 16-04-1719 in Drimmelen (NB). Arien is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 22-09-1723.
II. Maria Pieterse de Bruin, geboren in Drimmelen (NB) (zie 71).
III. Huibert de Bruin. Hij is gedoopt op 26-04-1722 in Drimmelen (NB). Huibert is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 13-03-1792 in Drimmelen (NB). Huibert trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1745 in Drimmelen (NB) met Janneken van Drimmelen, 19 jaar oud. Janneken is een dochter van Adriaan van Drimmelen (zie 273,IV) en Johanna Dorreboom. Zij is gedoopt op 18-08-1726 in Drimmelen (NB). Janneken is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 25-07-1793 in Drimmelen (NB).
IV. Cornelia de Bruin. Zij is gedoopt op 27-02-1724 in Drimmelen (NB). Cornelia is overleden, 8 maanden oud. Zij is begraven op 31-10-1724 in Drimmelen (NB).
V. Arie de Bruin. Hij is gedoopt op 06-08-1725 in Drimmelen (NB). Arie trouwde, 25 jaar oud, op 04-10-1750 in Drimmelen (NB) met Catharina Goverde van Drimmelen, 27 jaar oud. Catharina is een dochter van Govert Claessen van Drimmelen (zie 137,I) en Bastiaantje Jans Klein. Zij is gedoopt op 26-09-1723 in Drimmelen (NB).
VI. Cornelis de Bruin. Hij is gedoopt op 08-06-1727 in Drimmelen (NB). Cornelis is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 22-09-1728 in Drimmelen (NB).
VII. Matthijs de Bruin. Hij is gedoopt op 15-08-1728 in Drimmelen (NB). Matthijs is overleden, 24 dagen oud. Hij is begraven op 08-09-1728 in Drimmelen (NB).
VIII. Cornelia de Bruin. Zij is gedoopt op 15-08-1730 in Drimmelen (NB). Cornelia is overleden, 7 maanden oud. Zij is begraven op 08-04-1731 in Drimmelen (NB).
144 Pieter Adriaanse van der Hoeven.
Hij trouwde met
145 Caetie Jaspersen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adrianus van der Hoeven. Hij is gedoopt op 16-01-1689 in Dinteloord.
II. Adrianus van der Hoeven. Hij is gedoopt op 29-10-1690 in Dinteloord.
III. Magdaleentje van der Hoeven. Zij is gedoopt op 22-11-1693 in Dinteloord.
IV. Dingeman Pieterse van der Hoeven, geboren in 1695 in Dinteloord (zie 72).
V. Jasper van der Hoeven. Hij is gedoopt in 12-1697 in Dinteloord.
VI. Jasper van der Hoeven. Hij is gedoopt in 10-1699 in Dinteloord.
VII. Christina van der Hoeven. Zij is gedoopt op 08-03-1705 in Dinteloord.
146 Cornelis Adriaanse den Engelsen.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Adrianus den Engelse
Hij trouwde in 04-1693 in Zwaluwe (NB) met de 18-jarige
147 Adriaantje Klein. Zij is gedoopt op 13-12-1674 in Zwaluwe (NB).
Notitie bij Adriaantje: Ariaentie Cleijn, Ariaentje Jans Kleijn, Adriaantie Kleijne
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Cornelis den Engelsen. Zij is gedoopt op 20-12-1693 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Teuntje trouwde met Huibert Broere, nadat zij op 03-05-1720 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Huibert is een zoon van Pieter Broere en Neeltje Adams. Hij is gedoopt op 05-09-1683 in Zwaluwe (NB).
II. Johannes den Engelsen. Hij is gedoopt op 08-04-1696 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
III. Adriaan Cornelius den Engelsen. Hij is gedoopt op 07-12-1698 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Adriaan is overleden op 04-09-1766 in Zwaluwe (NB), 67 jaar oud. Adriaan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 24-10-1721 in Zwaluwe (NB) met Neeltje Adriaans Nelemans, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op 20-10-1700 in Zwaluwe (NB), dochter van Adriaan Nelemans en Neeltje Nelemans.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 30-09-1731 in Zwaluwe (NB) met Josijna van Gulik, 25 jaar oud. Josijna is geboren op 09-01-1706 in Zwaluwe (NB), dochter van Thomas van Gulik en Neeltje Nuits.
IV. Abraham den Engelsen. Hij is gedoopt op 12-02-1702 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Abraham is overleden op 27-12-1764 in Klundert, 62 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 01-01-1730 in Klundert met Helena Ardon, 25 jaar oud, nadat zij op 10-12-1729 in Klundert in ondertrouw zijn gegaan. Helena is een dochter van Adriaan Ardon en Anna Nelemans. Zij is gedoopt op 10-08-1704 in Zwaluwe (NB). Helena is overleden op 29-07-1737 in Klundert, 32 jaar oud. Helena trouwde voorheen op 04-02-1728 in Klundert met Cornelis Boot.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 06-10-1743 in Etten-Leur met Barbara Jans van Eekelen, 43 jaar oud, nadat zij op 15-08-1743 in Klundert in ondertrouw zijn gegaan. Barbara is een dochter van Jan van Eekelen en Francina Eiks. Zij is gedoopt op 08-03-1700 in Zwaluwe (NB).
V. Bastiaantje den Engelsen, gedoopt op 30-08-1705 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 73).
VI. Johannes den Engelsen. Hij is gedoopt op 11-03-1708 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
VII. Mechline Cornelisse den Engelsen. Zij is gedoopt op 16-11-1710 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Mechline trouwde, 39 jaar oud, op 02-08-1750 in Fijnaart en Heijningen (NB) met Lambregt van der Linden, 39 of 40 jaar oud, nadat zij op 16-07-1750 in Fijnaart en Heijningen (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Lambregt is geboren in 1710 in Zierikzee.
Notitie bij Lambregt: weduwnaar van Neeltje Bom
VIII. Wouter Cornelis den Engelsen. Hij is gedoopt op 25-05-1713 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Wouter trouwde, 28 jaar oud, op 18-02-1742 in Zwaluwe (NB) met Sijtje Jacobusse Dubbelman, 22 jaar oud, nadat zij op 20-01-1742 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Sijtje is een dochter van Jacobus Dubbelman en Maria Kleijne. Zij is gedoopt op 22-10-1719 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
IX. Cornelis Cornelisse den Engelsen. Hij is gedoopt op 03-10-1715 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 25-02-1745 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Maria Janze Nelemans, nadat zij op 05-02-1745 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Jan Nelemans en Margrietje Berkenbos. Maria is overleden op 09-09-1785 in Zwaluwe (NB).
X. Leendert Cornelisse den Engelsen. Hij is gedoopt op 16-01-1718 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Leendert is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op 24-01-1795 in Zwaluwe (NB). Leendert trouwde, 32 jaar oud, op 22-08-1750 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Cornelia Adriana van Raamsdonk, 20 jaar oud, nadat zij op 16-07-1750 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Adriaen Cornelis van Raamsdonk (zie 163,VII) en Johanna Pieterman. Zij is gedoopt op 30-07-1730 in Zwaluwe (NB). Cornelia is overleden op 25-12-1804 in Zwaluwe (NB), 74 jaar oud.
148 Nicolaas Adriaans Bax. Hij is gedoopt op 03-03-1700 in Zwaluwe (NB).
Notitie bij Nicolaas: ook Baex
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 10-11-1723 in Zwaluwe (NB) met de 25-jarige
149 Cornelia Pieters Dubbelman. Zij is gedoopt op 02-02-1698 in Lage Zwaluwe (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Bax. Zij is gedoopt op 09-01-1724 in Zwaluwe (NB).
II. Pieter Nicolaas Bax, gedoopt op 07-04-1726 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 74).
III. Caatje Bax. Zij is gedoopt op 27-07-1732 in Zwaluwe (NB).
IV. Catharina Nicolaas Bax, geboren op 23-11-1733 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 29-11-1733 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Catharina is overleden op 01-06-1808 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 74 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Caatje Nicolaas Bax
Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 18-01-1756 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Dingeman Janse Lucas, 25 jaar oud, nadat zij op 02-01-1756 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Dingeman is een zoon van Jan Janse Lucas en Catharina Pieterse Broere. Hij is gedoopt op 26-11-1730 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Dingeman is overleden op 25-01-1805 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 74 jaar oud.
V. Dingeman Bax. Hij is gedoopt op 30-07-1735 in Zwaluwe (NB).
VI. Harmen Bax. Hij is gedoopt op 22-09-1737 in Zwaluwe (NB).
VII. Barbara Bax. Zij is gedoopt op 22-02-1739 in Zwaluwe (NB).
VIII. Cornelia Bax. Zij is gedoopt op 09-10-1740 in Zwaluwe (NB).
150 Adriaan Jansse van Ginneken.
Hij trouwde met
151 Adriaantje Bax. Zij is gedoopt op 14-09-1692 in Zwaluwe (NB).
Notitie bij Adriaantje: ook Ariaantje Baex
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes van Ginneken. Hij is gedoopt op 21-05-1719 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
II. Adriana van Ginneken. Zij is gedoopt op 03-05-1722 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
III. Engeltie van Ginneken. Zij is gedoopt op 24-10-1723 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
IV. Adriana Adriaans van Ginneken, gedoopt op 01-07-1725 in Zwaluwe (NB) (zie 75).
V. Johanna van Ginneken. Zij is gedoopt op 02-12-1726 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 25-11-1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Hendrik Hendriks van Bavel, 41 jaar oud. Hendrik is een zoon van Hendrik van Bavel en Sycke de Beer. Hij is gedoopt op 25-09-1718 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Hendrik is overleden op 26-05-1778 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 59 jaar oud.
160 Cornelis Jansz Dubbelman, geboren omstreeks 1650.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1670 met de 26 of 27-jarige
161 Cornelia Pieters van Raamsdonk, geboren in 1643 in Hooge Zwaluwe (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Cornelisz Dubbelman, geboren op 05-10-1670 in Zwaluwe (NB) (zie 298).
II. Jan Cornelisz Dubbelman, geboren op 18-09-1672 in Zwaluwe (NB).
III. Teuntje Cornelis Dubbelman, geboren op 01-09-1675 in Zwaluwe (NB). Teuntje trouwde, 31 jaar oud, op 17-07-1707 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Huig Fransz van Gent.
IV. Adriaan Cornelisz Dubbelman, geboren op 30-10-1678 in Zwaluwe (NB) (zie 80).
V. Christiaan Cornelisz Dubbelman. Hij is gedoopt op 14-04-1681 in Hooge Zwaluwe (NB). Christiaan trouwde, 25 jaar oud, op 06-09-1706 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Stoffeltje Huyberts, 25 jaar oud. Zie 351,II voor persoonsgegevens van Stoffeltje.
VI. Huijbert Cornelisz Dubbelman, geboren op 16-01-1684 in Hooge Zwaluwe (NB). Huijbert trouwde, 33 jaar oud, op 27-05-1717 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Johanna van Gent, 21 jaar oud. Johanna is een dochter van Huig Fransz van Gent en Neeltje Cornelis van Oude. Zij is gedoopt op 04-12-1695 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Johanna is overleden op 27-02-1770 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB), 74 jaar oud.
162 Cornelis Harmsen van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 09-06-1655.
Notitie bij Cornelis: Was in 1695 diaken in de gereformeerde kerk
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1681 in Hooge Zwaluwe (NB) met de 20 of 21-jarige
163 Ariaentje Jaspers, geboren in 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Cornelis van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 11-06-1682 in Hooge Zwaluwe (NB). Harmen trouwde, 39 jaar oud, op 05-12-1721 in Hooge Zwaluwe (NB) met Johanna Pieters Weeland, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 20-03-1687 in Hooge Zwaluwe (NB).
II. Barbara Cornelis van Raamsdonk, gedoopt op 12-06-1684 in Hooge Zwaluwe (NB) (zie 81).
III. Jasper Cornelis van Raamsdonk, geboren in 1686 in Zwaluwe (NB).
IV. Aaltje Cornelis van Raamsdonk. Zij is gedoopt op 07-07-1686 in Hooge Zwaluwe (NB).
V. Ariaen Cornelis van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 26-12-1689 in Hooge Zwaluwe (NB).
VI. Jasper Cornelis van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 03-05-1692 in Hooge Zwaluwe (NB). Jasper trouwde, 28 jaar oud, op 27-07-1720 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Tanneke Wouters den Engelze, 27 jaar oud. Tanneke is een dochter van Wouter Pietersz den Engelze en Jannetje Jans Lucas. Zij is gedoopt op 19-10-1692 in Zwaluwe (NB). Tanneke is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op 08-06-1748 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
VII. Adriaen Cornelis van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 01-04-1696 in Hooge Zwaluwe (NB). Adriaen trouwde, 26 jaar oud, op 10-09-1722 in Hooge Zwaluwe (NB) met Johanna Pieterman, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 02-11-1698 in Zwaluwe (NB).
168 Hendrik Stoffelsen den Boer. Hij is gedoopt op 11-03-1649 in De Werken (NB). Hendrik is overleden op 20-07-1723, 74 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1683 met de ongeveer 22-jarige
169 Jannetje Jacobs van der Schuijt. Zij is gedoopt op 25-08-1661 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Fijken Hendriks den Boer. Zij is gedoopt op 05-12-1686 in De Werken (NB). Fijken trouwde met Joost Leemans. Hij is gedoopt op 08-03-1692 in Werkendam (NB).
Beroep:
metselaar
II. Stoffel den Boer, gedoopt op 24-10-1688 in Werkendam (NB) (zie 84).
III. Cornelia den Boer. Zij is gedoopt op 07-10-1691 in Werkendam (NB).
IV. Jacob den Boer. Hij is gedoopt op 16-08-1693 in Werkendam (NB).
170 Bastiaan Cornelissen Kuijk. Bastiaan is overleden omstreeks 1682.
Notitie bij Bastiaan: Bastiaen Cornelisse Kuijck
Hij trouwde op 29-11-1663 in Werkendam (NB) met de 22-jarige
171 Adriaentje Jacobs de Weert. Zij is gedoopt op 01-09-1641 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lena Bastiaens Kuijk, gedoopt op 12-04-1664 in Werkendam (NB) (zie 249).
II. Marichje Kuijk. Zij is gedoopt op 13-09-1665 in Werkendam (NB).
III. Pieter Kuijk. Hij is gedoopt op 11-09-1670 in Werkendam (NB).
IV. Anneke Kuijk. Zij is gedoopt op 22-07-1674 in Werkendam (NB).
V. Cornelis Kuijk. Hij is gedoopt op 24-07-1674 in Werkendam (NB).
VI. Hendrick Kuijk. Hij is gedoopt op 21-03-1677 in Werkendam (NB).
VII. Jacobje Bastiaans Kuijk, gedoopt op 02-02-1681 in Werkendam (NB) (zie 85).
172 Lambertus Vos, geboren in Breda.
Notitie bij Lambertus: Lambert Vos


1695 Lambert Vos JM van Breda, ruijter onder de compagnie van de heer rithmeester Guecrie onder het regiment van den heer marquis de Mompoubhan, in guarnisoen alhier, met Cornelia de Hoog JD alhier geboren ende wonagtig. ] op den 4 aprilis 1695 alhier getrouwt.
Beroep:
Ruiter
Hij trouwde op 14-04-1695 in Geertruidenberg (NB) met de 24-jarige Cornelia de Hoogh. Lambertus en Cornelia gingen op 20-03-1695 in Geertruidenberg (NB) in ondertrouw.
173 Cornelia de Hoogh. Zij is gedoopt op 16-01-1671 in Geertruidenberg (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Guilielmus Vos. Hij is gedoopt op 30-03-1702 in Geertruidenberg (NB).
II. Jan Lambertszn Vos, geboren omstreeks 1704 in Geertruidenberg (NB) (zie 86).
III. Martinus Vos. Hij is gedoopt op 24-11-1709 in Gorinchem (ZH).
IV. Christina Vos. Zij is gedoopt op 04-12-1712 in Geertruidenberg (NB).
174 Joost Barentsz de Bruijn. Hij is gedoopt op 01-09-1658 in Capelle (NB). Joost is overleden in 1730, 71 of 72 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, 42 jaar oud, op 03-02-1701 in Hooge Zwaluwe (NB) met de 28-jarige
175 Maria Huiberts. Zij is gedoopt op 01-02-1673 in Hooge Zwaluwe (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dingena de Bruijn. Zij is gedoopt op 12-06-1701 in Capelle (NB). Dingena is overleden op 26-05-1786 in Fijnaart en Heijningen (NB), 84 jaar oud. Dingena trouwde, 29 jaar oud, op 25-06-1730 in Fijnaart en Heijningen (NB) met Jean Meertens van Driel, 30 jaar oud, nadat zij op 03-06-1730 in Fijnaart en Heijningen (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Jean is een zoon van Meerten Leenderts van Driel en Josina Janse. Hij is gedoopt op 26-12-1699 in Fijnaart en Heijningen (NB).
II. Catharijna de Bruijn. Zij is gedoopt op 23-09-1703 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
III. Cornelia Joosten de Bruijn, gedoopt op 25-04-1706 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) (zie 87).
IV. Barent de Bruijn. Hij is gedoopt in 10-1708 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Barent is overleden op 07-03-1783 in Hooge Zwaluwe (NB), 74 jaar oud.
V. Maria de Bruijn. Zij is gedoopt op 01-01-1712 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
192 Willem Jansen den Haan. Hij is gedoopt op 23-03-1641 in Werkendam (NB).
Notitie bij Willem: Willem Jansen de Haen
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1666 in Werkendam (NB) met
193 Liesbeth Gerrits Swets.
Notitie bij Liesbeth: Lijsje Gerrits
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maijke den Haan. Zij is gedoopt op 13-01-1667 in Werkendam (NB).
II. Cornelis den Haan, gedoopt op 08-07-1676 in Werkendam (NB) (zie 96).
194 Korstiaan Cornelis Verdoorn, geboren omstreeks 1630.
Notitie bij Korstiaan: ook Korst Cornelissen Verdoorn

Corstiaen Cornelisz. Verdoorn, geb. voor 1632 te Werkendam, overl. v. 2 okt 1673 te Werkendam. Hij trouwde (1) 7 mei 1659 te Werkendam, Aechje Jacobsdr. de Weert. Hij trouwde (2) ca. 1667 te Werkendam, Lijntie Bastiaensdr. Timmerman, geb. ca. 1630 te Werkendam, overl. v. 2 okt 1673 te Werkendam
Korstiaan trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1667 met Lijntge Bastiaans Timmerman, zie 431.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, op 27-04-1659 in Werkendam (NB) met de 23-jarige
195 Aagje Jacobs de Weert. Zij is gedoopt op 27-04-1636 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willemken Verdoorn. Zij is gedoopt op 23-05-1660 in Werkendam (NB).
II. Cornelis Verdoorn. Hij is gedoopt op 01-09-1661 in Werkendam (NB).
III. Cornelis Verdoorn. Hij is gedoopt op 29-09-1663 in Werkendam (NB).
IV. Cornelis Verdoorn. Hij is gedoopt op 18-10-1665 in Werkendam (NB). Cornelis trouwde met Dieuwertje Cornelis.
V. Aagje Verdoorn, gedoopt op 27-11-1667 in Werkendam (NB) (zie 97).
196 Wouter van Oirschot.
Hij trouwde met
197 Judith Bastiaans.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bastiaan van Oirschot, gedoopt op 10-12-1673 in Werkendam (NB) (zie 98).
198 Bastiaan Hanegraaff.
Hij trouwde met
199 Eeltje de Bruijn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anneke Hanegraaff, gedoopt op 12-03-1682 in Werkendam (NB) (zie 99).
200 Otto van der Wal. Hij is gedoopt op 24-02-1661 in Brakel.
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
I. Cornelis Ottensz van der Wal, geboren omstreeks 1680 in Waardhuizen (NB) (zie 100).
II. Catarina Ottense van der Wal, geboren omstreeks 1680 in Dussen. Catarina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 16-04-1706 in Woudrichem (NB) met Arien Schaap, 23 jaar oud. Arien is een zoon van Otto Schaap en Neeltje Janse Ruijs. Hij is gedoopt op 11-10-1682 in Woudrichem (NB).
III. Pleun van der Wal, geboren omstreeks 1681 in Uitwijk (NB). Pleun trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-04-1708 in Uitwijk (NB) met Meggelien Ottevanger, ongeveer 23 jaar oud. Meggelien is geboren omstreeks 1685 in Uitwijk (NB).
IV. Maaijke van der Wal, geboren omstreeks 1695. Maaijke trouwde met Pieter Janse de Ruijter.
202 Pieter Aarnoutsz de Man, geboren omstreeks 1660 in Waardhuizen (NB). Pieter is overleden in 1740 in Giessen, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde met
203 Maaijke.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arien Pietersz de Man, geboren omstreeks 1684.
Notitie bij Arien: watermolenaar
Arien:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-04-1705 in Eethen (NB) met Grietjen van Trevel.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 18-05-1721 in Heesbeen met Bastiaantje Hermense Piek.
II. Eeltje Pieterse de Man, geboren omstreeks 1685 in Waardhuizen (NB) (zie 101).
III. Aernout Pietersz de Man, geboren omstreeks 1686 in Waardhuizen (NB). Aernout trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 14-05-1713 in Uitwijk (NB) met Jenneke Ariens de Jongh, ongeveer 20 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1693 in Uitwijk (NB), dochter van Arij Jansen de Jongh en Ariaentje Jans de Man. Jenneke is overleden op 13-10-1765 in Uitwijk (NB), ongeveer 72 jaar oud.
IV. Aaltie Pieters de Man, geboren omstreeks 1688 in Waardhuizen (NB). Aaltie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-02-1711 in Uitwijk (NB) met Arien Thomasse de Ruijter. Arien is geboren in Waardhuizen (NB).
V. Willemke de Man, geboren omstreeks 1690 in Waardhuizen (NB). Willemke trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1712 in Uitwijk (NB) met Jan Jansz Camerman, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1687 in Emmickhoven (NB).
VI. Jan Pietersz de Man, geboren omstreeks 1691 in Waardhuizen (NB). Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 02-06-1721 in Giessen met Grietje Sijmonse Case, 30 jaar oud. Grietje is geboren op 25-02-1691 in Giessen, dochter van Sijmon Janse Case en Beatrix Peters Broekhuijzen.
204 Peter Teunis Doedijns, geboren omstreeks 1645.
Notitie bij Peter: .1731: Hierin scheiding en deling van de nagelaten goederen van Peter Doedijns en Anneke Poorters. Bij deze scheiding en deling worden ook de goederen van Jan Huijbert Colijn en Teuntje Doedijns betrokken. Erfgenamen zijn de kinderen van Peter Doedijns en Anneke Poorter en de kleinkinderen uit het huwelijk van Jan Doedijns met Jenneke van Os.
Hij trouwde met
205 Anna de Poorter, geboren omstreeks 1645. Anna is overleden op 22-04-1714 in Eethen (NB), ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Anna: anna adriaensdr de poorter
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Pietersz Doedijns, geboren omstreeks 1675 (zie 102).
II. Arie Doedijns, geboren omstreeks 1675. Arie is overleden op 12-09-1711 in Eethen (NB), ongeveer 36 jaar oud.
III. Maaijke Doedijns, geboren omstreeks 1680. Maaijke trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 04-07-1716 in Eethen (NB) met Joost Janse Doedijns. Joost is een zoon van Jan Doedijns en Neeltje Jans.
IV. Antonij Doedijns, geboren omstreeks 1688. Antonij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 03-05-1718 in Eethen (NB) met Dingena van der Beek, 28 jaar oud. Dingena is een dochter van Isaack Hermens van der Beek en Cornelia Peters de Haentjens. Zij is gedoopt op 12-02-1690 in Babylonienbroek (NB). Dingena is overleden op 24-09-1750 in Eethen (NB), 60 jaar oud.
206 Aert Aertsz van Os, geboren omstreeks 1648 in Drongelen (NB).
Hij trouwde met
207 Herberke van Haaften. Zij is gedoopt op 09-12-1668 in Rijswijk (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aert van Os, geboren in 1689 in Drongelen (NB).
II. Anna van Os, geboren in 1690 in Drongelen (NB). Anna trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 24-02-1709 in Rijswijk (NB) met Arie van Vugt.
Notitie bij Arie: Arije Aertse van VUGT, zn. van Aert Pieterse van VUGT en Geerttruycken Aerts van NEER-(C)ASSEL, gedoopt op zondag 8 oktober 1684 te Woudrichem, Rijswijk, overleden. tussen maandag 1 december 1732 en zaterdag 28 maart 1733
III. Jenneke van Os, geboren in 1692 in Drongelen (NB) (zie 103).
IV. Adriaen van Os, geboren in 1692 in Drongelen (NB). Adriaen trouwde met Adriana Verkuijl. Adriana is geboren in 1692, dochter van Antonie Sijmens Verkuijl en Maria Louwrens van Dijck.
V. Andries van Os, geboren in 1693 in Drongelen (NB). Andries trouwde met Judith de Pender.
VI. Anthonie van Os, geboren in 1698 in Drongelen (NB). Anthonie trouwde met Catharina Frens.
VII. Cornelia van Os, geboren in 1700 in Drongelen (NB). Cornelia trouwde met Jacob Berrevoets.
VIII. Maria van Os, geboren in 1700 in Drongelen (NB).
IX. Johanna van Os, geboren in 1705 in Drongelen (NB). Johanna trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 12-01-1736 in Drongelen (NB) met Jan Frans Colijn.
X. Ines van Os, geboren in 1706 in Drongelen (NB).
XI. Jacomijn van Os. Zij is gedoopt op 17-04-1707 in Babylonienbroek (NB).
208 Korstiaen Jansse van den Werken.
Hij trouwde met
209 Woutertje Geerids van de Koppel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Floorke van den Werken. Zij is gedoopt op 15-02-1685 in Schoonrewoerd (ZH).
II. Arien van den Werken. Hij is gedoopt op 18-04-1686 in Schoonrewoerd (ZH).
III. Barend Corstiaensz van den Werken, gedoopt op 03-06-1688 in Schoonrewoerd (ZH) (zie 104).
IV. Floris van den Werken. Hij is gedoopt op 09-11-1690 in Schoonrewoerd (ZH).
V. Teunis van den Werken. Hij is gedoopt op 02-04-1693 in Schoonrewoerd (ZH).
VI. Gerrit van den Werken, geboren omstreeks 1695. Gerrit ging in ondertrouw, ongeveer 28 jaar oud, op 11-11-1723 in Puttershoek (ZH) met Aletta Schrijvers.
210 Jan Ariens Sterrenburg. Hij is gedoopt op 17-09-1651 in Hoornaar (ZH).
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 07-12-1687 in Hoornaar (ZH) met de ongeveer 22-jarige
211 Pietertje Willems Houweling, geboren omstreeks 1665 in Giessenbovenkerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marrigje Sterrenburg. Zij is gedoopt op 02-02-1690 in Hoornaar (ZH).
II. Maycke Sterrenburg. Zij is gedoopt op 05-08-1690 in Hoornaar (ZH).
III. Annigje Jans Starrenburg, gedoopt op 05-08-1691 in Hoornaar (ZH) (zie 105).
IV. Maycke Sterrenburg. Zij is gedoopt op 13-01-1697 in Hoornaar (ZH).
214 Teunis Cornelisz de Keyser. Hij is gedoopt op 20-07-1656 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
215 Teuntje Corsten Stam, geboren in De Werken (NB). Zij is gedoopt op 26-02-1659 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marij de Keyser, gedoopt op 30-12-1684 in Werkendam (NB) (zie 107).
II. Cornelis de Keyser. Hij is gedoopt op 28-09-1687 in Werkendam (NB).
III. Lijntje de Keyser. Zij is gedoopt op 18-01-1691 in Werkendam (NB). Lijntje trouwde met Aries Lamberts de Heer.
IV. Arien de Keyser. Hij is gedoopt op 28-01-1694 in Werkendam (NB).
V. Arien de Keyser. Hij is gedoopt op 11-04-1696 in Werkendam (NB).
VI. Jacob de Keyser. Hij is gedoopt op 02-08-1699 in Werkendam (NB).
VII. Anneke de Keyser. Zij is gedoopt op 29-06-1704 in Werkendam (NB).
216 Jan Barentsen Hovestad.
Hij trouwde omstreeks 1677 met de ongeveer 30-jarige
217 Grietje Cloots. Zij is gedoopt op 28-03-1647 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Hovestad.
II. Barend Janse Hovestad, geboren omstreeks 1676 in Werkendam (NB) (zie 108).
III. Heijltie Hovestad. Zij is gedoopt op 05-07-1682 in Werkendam (NB).
IV. Arien Hovestad. Hij is gedoopt op 29-06-1685 in Werkendam (NB).
V. Arien Janse Hovestad. Hij is gedoopt op 27-07-1687 in Werkendam (NB). Arien trouwde met Geertrui van Wensen.
218 Evert Govertsen van Batenburg, geboren omstreeks 1644.
Hij trouwde met
219 Anneke Cornelis van Veen. Zij is gedoopt op 31-12-1645 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Govert Evertsz van Batenburg. Hij is gedoopt op 26-02-1671 in Werkendam (NB).
II. Geertruijd van Batenburg. Zij is gedoopt op 30-04-1673 in Werkendam (NB).
III. Govert Evertsz van Batenburg. Hij is gedoopt op 10-11-1675 in Werkendam (NB).
IV. Cornelia Everts van Batenburg, gedoopt op 30-01-1678 in Werkendam (NB) (zie 109).
V. Cornelis Evertsz van Batenburg. Hij is gedoopt op 20-10-1680 in Werkendam (NB).
VI. Geertruijd Everts van Batenburg. Zij is gedoopt op 04-04-1683 in Werkendam (NB). Geertruijd trouwde met Arien Cornelis Verschoor.
VII. Ariaantje Everts van Batenburg. Zij is gedoopt op 21-04-1686 in Werkendam (NB). Ariaantje trouwde, 47 jaar oud, op 01-08-1733 met Hermanus Baggerman.
VIII. Lijsbeth Everts van Batenburg. Zij is gedoopt op 21-04-1686 in Werkendam (NB).
220 Hermen Harmens Baggerman.
Hij trouwde op 14-10-1666 in Werkendam (NB) met
221 Maijcke Corstiaens van den Heuvel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Baggerman. Hij is gedoopt op 20-02-1667 in Werkendam (NB).
II. Jacob Baggerman. Hij is gedoopt op 27-10-1669 in Werkendam (NB).
III. Geertruida Baggerman. Zij is gedoopt op 17-03-1672 in Werkendam (NB).
IV. Anneke Baggerman. Zij is gedoopt op 09-09-1674 in Werkendam (NB). Anneke trouwde met Maerten Florisz Verdoorn.
V. Korstiaen Baggerman. Hij is gedoopt op 13-01-1677 in Werkendam (NB).
VI. Teuntie Baggerman. Zij is gedoopt op 11-06-1679 in Werkendam (NB).
VII. Corstiaen Baggerman. Hij is gedoopt op 25-12-1681 in Werkendam (NB).
VIII. Grietje Baggerman. Zij is gedoopt op 27-04-1684 in Werkendam (NB). Grietje trouwde met Coenraad Weijer.
IX. Herman Baggerman. Hij is gedoopt op 11-08-1686 in Werkendam (NB).
X. Herman Baggerman, gedoopt op 02-11-1687 in Werkendam (NB) (zie 110).
XI. Corstiaen Baggerman. Hij is gedoopt op 18-12-1689 in Werkendam (NB).
222 Pieter Bot van den Bogaerd. Hij is gedoopt op 28-12-1655 in Werkendam (NB).
Notitie bij Pieter: schepen in De Werken, diaken
Hij trouwde met
223 Annetie Cornelis van Cuijck. Zij is gedoopt op 17-12-1656 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bastiaan van den Bogaerd. Hij is gedoopt op 27-12-1681 in Werkendam (NB).
II. Grietje Pietersdr Bot van den Bogaerd, gedoopt op 02-05-1683 in Werkendam (NB) (zie 111).
III. Cornelis van den Bogaerd. Hij is gedoopt op 30-09-1685 in Werkendam (NB).
240 Dirck Cornelisse Kuijk. Hij is gedoopt op 08-01-1640 in Werkendam (NB).
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1673 met de ongeveer 26-jarige
241 Neeltje Willems van den Heuvel. Zij is gedoopt op 30-04-1647 in Werkendam (NB).
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Dirkse Kuijk, gedoopt op 30-05-1677 in Werkendam (NB) (zie 120).
244 Jan Brand.
Hij trouwde met
245 Francijntje Lambertsdr van der Hartenberg.
Kind uit dit huwelijk:
I. IJsbrand Brand (zie 122).
248 Goossen Florisse Verdoorn. Hij is gedoopt op 07-09-1659 in Werkendam (NB).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1689 in Werkendam (NB) met de ongeveer 25-jarige
249 Lena Bastiaens Kuijk. Zij is gedoopt op 12-04-1664 in Werkendam (NB). Lena is overleden op 20-11-1727 in De Werken (NB), 63 jaar oud.
Notitie bij Lena: ook Helena Kuijck
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Floris Verdoorn. Hij is gedoopt op 28-11-1690 in Werkendam (NB). Floris trouwde met Adriaantje van der Pijl. Adriaantje is geboren omstreeks 1704 in Werkendam (NB).
II. Dingena Goosse Verdoorn. Zij is gedoopt op 07-10-1691 in Werkendam (NB). Dingena ging in ondertrouw, 34 jaar oud, op 08-06-1726 in Werkendam (NB) met Jan Gijsbertsz Hakker, 29 jaar oud. Hij is gedoopt op 17-01-1697 in Werkendam (NB).
III. Bastiaan Verdoorn. Hij is gedoopt op 17-10-1694 in Werkendam (NB).
IV. Bastiaan Verdoorn, gedoopt op 28-02-1697 in Werkendam (NB) (zie 124).
V. Pieter Verdoorn. Hij is gedoopt op 28-02-1697 in Werkendam (NB).
VI. Ariaantje Verdoorn. Zij is gedoopt op 16-08-1699 in Werkendam (NB). Ariaantje is overleden in 1761, 61 of 62 jaar oud. Ariaantje trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1722 in Werkendam (NB) met Mels Croon, 26 jaar oud. Mels is een zoon van Gijsbert Melsen Croon en Claartje van Strien. Hij is gedoopt op 25-12-1695 in Werkendam (NB). Mels is overleden in 1761, 65 of 66 jaar oud.
VII. Pieter Verdoorn. Hij is gedoopt op 06-11-1701 in Werkendam (NB).
VIII. Anneke Verdoorn. Zij is gedoopt op 18-11-1705 in Werkendam (NB).
250 Arien Hendriks Kuijk. Hij is gedoopt op 01-01-1672 in Werkendam (NB). Arien trouwde (1), ten hoogste 17 jaar oud, vóór 1689 met Lijntje Schriek.
Hij trouwde (2), 24 jaar oud, op 14-10-1696 in Hardinxveld (ZH) met
251 Maijke Swets.
Notitie bij Maijke: Maijke Hermens Swets?
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirkje Ariens Kuijk (zie 125).
II. Maria Ariens Kuijk. Zij is gedoopt op 06-12-1699 in Werkendam (NB). Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 26-08-1725 in Werkendam (NB) met Wouter Gijsbertse Hakker, 23 jaar oud. Wouter is een zoon van Gijsbert Cornelissen Hacker en Willemtje Jans Gelder. Hij is gedoopt op 23-10-1701 in Werkendam (NB).
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 02-02-1727 in Werkendam (NB) met Gerrit Hanegraaf, 30 jaar oud. Gerrit is een zoon van Bastiaan Hanegraaf en Maijke van de Koppel. Hij is gedoopt op 17-01-1697 in Werkendam (NB).
(3) trouwde, 37 jaar oud, op 10-02-1737 in Werkendam (NB) met Jan de Jonge, 22 jaar oud. Jan is een zoon van Jordaen de Jonge en Lijbet de Vries. Hij is gedoopt op 05-10-1714 in Werkendam (NB).
III. Hendrik Ariens Kuijk. Hij is gedoopt op 15-11-1705 in Werkendam (NB).
IV. Ariaantje Ariens Kuijk. Zij is gedoopt op 23-03-1710 in Werkendam (NB).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Theunis Cornelis den Dunnen. Hij is gedoopt op 17-03-1630 in Hagestein (U). Theunis is overleden op 29-11-1699 in Hagestein (U), 69 jaar oud.
Notitie bij Theunis: Teunis den Dunnen den Ouden; Teunis Corneliss den Dunnen, huyssman, Hagesteyn

Teunis en Sara werden lidmaten 5 en 6 van de gereformeerde kerk, waar Teunis diaken was in 1670, 1673, 1674, 1678 1686 en 1690; ouderling in 1680, 1682 en 1683; en kerkmeester (=kerkvoogd) in 1677

Haardstedegelden te Hagesteijn anno 1665: no 53 Thonis den Dunnen als eijgenaer, eene haertstede met een backoven

Theunis werd bij overlijden geregistreerd als Thonis.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 12-01-1659 in Everdingen (U) met de 26-jarige
257 Maaijgje Jans. Zij is gedoopt op 01-09-1632 in Everdingen (U). Maaijgje is overleden op 14-02-1713, 80 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Theunissen den Dunnen, geboren op 19-04-1660 in Hagestein (U).
Notitie bij Jan: ook Jan Theunissen Dunnen; Jan Teuniss den Dunnen, huyssman, wonende Zeyst, opt Oever (1666), Bolgerij (1685)

Jan Teunisse Dunnen en Jannetgen Jans sijn huijsvrouw worden op 13-12-1683 vermeld als lidmaten van de gereformeerde kerk van Hagestein.

Hij wordt vermeld in een gerechtelijk vonnis uit 1706 als Jan Theunisse den Dunnen, oud omtrent 50 jaar geboren van Hagestein, tegenwoordig gevangen op den Toorn van dese hoge en vrye heerlijkheid. Hij had op 2 juli 1705 geprobeerd de gerechtsdeurwaarder te beletten op enige goederen van zijn moeder Maagje Jans beslag te leggen ter delging van diverse achterstallige schulden. Hij had daarbij gescholden en dreigementen geuit. Hij wordt veroordeeld tot 6 jaar ballingschap door te brengen buiten de heerlijkheid Hagestein. Hij bracht zijn ballingschap door in Hoornaar tot begin 1712.
Jan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 10-10-1680 in Everdingen (U) met Jannetje Jans.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 14-04-1683 in Everdingen (U) met Jannetje Geerlofs Groenendijk, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 21-10-1660 in Everdingen (U).
Notitie bij Jannetje: Jannetje Geerlosen Groendijck, Jans Geerloffen Groenendijck
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 14-04-1695 in Hagestein (U) met Machtelt Dircks van Nieuwenhuizen.
Notitie bij Machtelt: Megtelt Dircks van Nieuwenhuisen; weduwe van Maerten Michielsen van Leuvenstijn
(4) trouwde, 69 jaar oud, op 11-03-1730 in Everdingen (U) met Geertje Everts van den Berg, 69 jaar oud. Geertje is geboren op 21-10-1660 in Everdingen (U). Geertje is overleden omstreeks 1726 in Tienhoven, ongeveer 66 jaar oud. Geertje trouwde voorheen op 06-12-1705 in Everdingen (U) met Hendrik Janssen Mol Mol.
II. Cornelis den Dunnen, geboren omstreeks 1661.
III. Teunis den Dunnen, geboren omstreeks 1663.
IV. Dirk Theunisz den Dunnen, geboren op 21-07-1665 in Hagestein (U).
V. Sara den Dunnen, geboren omstreeks 1667.
VI. Theunis Theunisse den Dunnen, gedoopt op 12-09-1669 in Hagestein (U) (zie 128).
VII. Sara den Dunnen, geboren omstreeks 1671.
VIII. Maaijgje den Dunnen, geboren omstreeks 1674.
IX. Cornelis Teunisse den Dunnen, geboren op 28-01-1680 in Vianen (U). Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 19-04-1705 in Vianen (U) met Elisabeth Werckhoven, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 12-04-1683 in Vianen (U).
Notitie bij Elisabeth: weduwe van: Johannes van Heuckelom,
258 Arij Hoogdalem.
Hij trouwde met
259 Lijsbeth Ariens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maeghje Arisse Hoogdalem, geboren op 12-09-1669 in Heukelum (Gld.) (zie 129).
260 Baltis Pieters Vogel. Hij is gedoopt op 12-12-1620 in Hoornaar (ZH). Baltis is overleden op 14-03-1663 in Hoornaar (ZH), 42 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 14-06-1647 in Hoornaar (ZH) met de 21-jarige
261 Geertje Huiberts Beusekom. Zij is gedoopt op 22-02-1626 in Hoornaar (ZH).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntien Baltis Vogel. Zij is gedoopt op 10-05-1648 in Hoornaar (ZH).
II. Huijbert Baltisz Vogel, gedoopt op 28-09-1653 in Hoornaar (ZH) (zie 130).
III. Kuijntgen Baltis Vogel. Zij is gedoopt op 19-12-1655 in Hoornaar (ZH).
IV. Pieter Baltisz Vogel. Hij is gedoopt op 23-02-1659 in Hoornaar (ZH).
V. Willemtje Baltis Vogel. Zij is gedoopt op 13-10-1662 in Hoornaar (ZH).
272 Govert Cornelisse van Drimmelen, geboren omstreeks 1634.
Notitie bij Govert: •Geboren circa 1634
•Overleden na 1680
•Zalmvisser (1665-1680)
Hij trouwde met
273 Anneke Adriaans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Goverden, geboren omstreeks 1662.
Notitie bij Cornelis: •Geboren circa 1663
•Overleden
•Zalmvisser (1695-1723)
•Gehuwd met Anneken JACOBS ca 1675, en hun kinderen:
¦ Janneken GOVERDEN ca 1697-1770
? Dingena CORNELISSE ca 1698
? Chieltje CORNELISSE ca 1698
? Goverd van DRIMMELEN ca 1698-1783
? Jacob van DRIMMELEN ca 1700-1790
? Dingeman CORNELISSEN den OUDE
Cornelis trouwde met Anneke Jacobs.
II. Anna Goverde van Drimmelen, geboren omstreeks 1663. Anna trouwde met Adriaan Daniels. Adriaan is een zoon van Daniel Daniels (zie 1144,II) en Cleijssen. Adriaan is overleden. Hij is begraven op 30-06-1703 in Drimmelen (NB).
III. Claes Govert van Drimmelen, geboren omstreeks 1664 in Drimmelen (NB) (zie 136).
IV. Adriaan van Drimmelen, geboren in 1666 in Drimmelen (NB). Adriaan is overleden op 18-09-1744 in Drimmelen (NB), 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: sluiswachter
Adriaan ging in ondertrouw, 57 of 58 jaar oud, op 11-02-1724 in Raamsdonk (NB) met Johanna Dorreboom. Johanna is geboren in Raamsdonk (NB). Johanna is overleden. Zij is begraven op 28-03-1735 in Drimmelen (NB).
V. Maaike van Drimmelen, geboren in 1668 in Drimmelen (NB). Maaike is overleden op 26-10-1719, 50 of 51 jaar oud. Maaike trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1698 in Drimmelen (NB) met Corstiaan van den Anker. Corstiaan is overleden op 26-10-1719.
VI. Janneke van Drimmelen, geboren in 1670 in Drimmelen (NB). Janneke is overleden op 17-01-1706, 35 of 36 jaar oud. Janneke trouwde met Cornelis de Heer.
274 Adam van der Sluijs, geboren omstreeks 1620 in Oud-Drimmelen (NB).
Notitie bij Adam: •Geboren circa 1620 - Oud-Drimmelen
•Overleden voor 26 maart 1683 - Drimmelen
•Zalmvisser (1655-1683), scheepstimmerman
Hij trouwde met
275 Adriaentje Cleijsen Bosser. Adriaentje is overleden. Zij is begraven op 30-10-1702 in Drimmelen (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dingena Adams (zie 137).
II. Maaijke Adams van der Sluijs.
III. Claas van der Sluijs. Claas is overleden. Hij is begraven op 16-02-1745 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Claas: •Geboren voor 1670 - Drimmelen
•Begraven op 16 februari 1745 - Drimmelen,NB,NLD
Claas trouwde met Maria Willemse. Maria is geboren omstreeks 1669. Maria is overleden op 06-04-1741 in Drimmelen (NB), ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven.
Notitie bij Maria: dochter van Willem Adriaan Klaasse
IV. Cornelis van der Sluijs, geboren omstreeks 1650. Cornelis is overleden, ongeveer 75 jaar oud. Hij is begraven op 19-06-1725 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Cornelis: zalmvisser
Cornelis trouwde met Bastiaentje Pieters Greeff. Bastiaentje is geboren omstreeks 1642. Bastiaentje is overleden, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven op 07-04-1714 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Bastiaentje: weduwe van Jan Adriaensse Buijs, dochter van Pieter Cornelisse de Greeff
V. Sijken Adams van der Sluijs, geboren omstreeks 1671. Sijken is overleden, ongeveer 31 jaar oud. Zij is begraven op 21-08-1702 in Drimmelen (NB). Sijken ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 26-04-1696 in Drimmelen (NB) met Adriaan Cornelisz Daniels. Zie 573,I voor persoonsgegevens van Adriaan.
276 Stoffel Aertsz Vermeulen.
Hij trouwde met
277 Marike Peters.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham Vermeulen (zie 138).
II. Frifelleke Vermeulen. Zij is gedoopt op 13-10-1680 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
278 Cornelis Jan Ardonne. Hij is gedoopt op 15-03-1648 in Zwaluwe (NB). Cornelis is overleden op 23-04-1719 in Zwaluwe (NB), 71 jaar oud.
Hij trouwde met
279 Catelijntje Willemse.
Notitie bij Catelijntje: ook Catelijntje Willemen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisse Ardonne. Jan is overleden op 03-04-1720 in Klundert. Jan trouwde op 22-01-1708 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Megelina van ’t Geloof.
Notitie bij Megelina: ook Megelina van ’t Geloov, Mechlina van Geloof; zij hertrouwde op 16 Mei 1721 in Klundert met Hendrik Teunisse van den Hil
II. Neeltje Cornelis Ardonne, gedoopt op 12-11-1679 in Zwaluwe (NB) (zie 139).
III. Dinghman Ardonne. Hij is gedoopt op 06-04-1687 in Zwaluwe (NB). Dinghman:
(1) trouwde met Cornelia van Gulik.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 29-08-1727 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Maria Jans van Gorkum. Maria is overleden op 29-05-1779. Zij is begraven op 01-06-1779 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB).
280 Cornelis Frederikken van Strien.
Notitie bij Cornelis: hij hertrouwde in 1702 te Raamsdonk met Heijltje Jacobs Visser
Hij trouwde met
281 Pieternel Peters Timmerman.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dingena van Strien. Zij is gedoopt op 22-02-1693 in Raamsdonk (NB). Dingena trouwde, 21 jaar oud, op 19-06-1714 in Raamsdonk met Jacobus Jacobs Visser.
II. Pieter Cornelisse van Strien, gedoopt op 19-06-1695 in Raamsdonk (NB) (zie 140).
286 Huijbert Prins, geboren omstreeks 1664 in Lage Zwaluwe (NB). Huijbert is overleden, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1728 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Huijbert: landbouwer en kaasmaker; Hij bezat gronden in de Emiliapolder bij Drimmelen. Op 09-02-1733 worden, na hun overlijden, ’huys en landen’ van Huybert en Cornelia verkocht. De opbrengst is: huys 98-0-0 (guldens-stuivers-penningen), het land 238 roeden 207-0-0; bosje en weyde 1 mergen 84-0-0; weylandt 317 roeden 117-0-0; weylandt 1 mergen 285 r. 138-0-0; totaal: 644-0-0
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1684 in Lage Zwaluwe (NB) met de ongeveer 20-jarige
287 Cornelia Zeijlmans, geboren omstreeks 1664. Cornelia is overleden, ongeveer 68 jaar oud. Zij is begraven op 10-02-1732 in Drimmelen (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Huijberde Prins. Pieter is overleden. Hij is begraven op 18-04-1768 in Drimmelen (NB). Pieter trouwde op 13-11-1740 in Made (NB) met Anna van Vuuren. Anna is overleden. Zij is begraven op 29-01-1794 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Anna: van VUEREN, van VUURE, van VUREN
II. Johannes Hiuibertsz Prins. Johannes is overleden. Hij is begraven op 31-03-1738 in Ooltgensplaat (ZH). Johannes trouwde op 23-11-1721 in Ooltgensplaat (ZH) met Commertje Braber, 21 jaar oud. Zij is gedoopt op 25-07-1700 in Den Bommel (ZH).
Notitie bij Commertje: dochter van Kommer Willems BRABER en Dina Pieters WADDE
III. Hester Huijberde Prins. Hester trouwde op 25-01-1705 in Made (NB) met Jacob Willems Cramer. Jacob is geboren in Helkant (NB).
IV. Willem Prins, geboren op 11-03-1688 in Drimmelen (NB). Willem is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 20-09-1749 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Willem: Heemraad en schepen van Drimmelen en Standhazen
Willem trouwde, 34 jaar oud, op 22-11-1722 in Drimmelen (NB) met Janneken Corstiaans van den Ancker. Janneken is overleden. Zij is begraven op 08-05-1782.
Notitie bij Janneken: •Geboren na 29 mei 1698; Corstiaen Meerten van den ANKER en Maijken GOVERDEN
V. Heiltje Huijberts Prins, geboren omstreeks 1689 in Drimmelen (NB) (zie 143).
VI. Cornelis Prins, geboren op 02-04-1696 in Drimmelen (NB). Cornelis is overleden, 30 jaar oud. Hij is begraven op 26-09-1726 in Drimmelen (NB). Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1722 met Janneken Cornelis van Drimmelen, ongeveer 25 jaar oud. Janneken is geboren omstreeks 1697 in Drimmelen (NB), dochter van Cornelis Goverden (zie 273,I) en Anneke Jacobs. Janneken is overleden, ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven op 05-03-1770 in Drimmelen (NB).
VII. Sijken Huijbertsen Prins. Zij is gedoopt op 18-03-1708 in Drimmelen (NB).
292 Adriaan Woutersz den Engelsen.
Hij trouwde in 1654 in Zwaluwe (NB) met
293 Antonetta Leenderts Vogelaar.
Notitie bij Antonetta: dochter van Leendert Vogelaar en Annetje Adriaansdr
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Adriaanse den Engelsen (zie 146).
II. Leendert Adriaanse den Engelsen. Leendert trouwde op 14-12-1698 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Heijltje Jansen Munter. Heijltje is een dochter van Jan Krijnsz Munter en Neeltje Adriaans Visser.
III. Wouter Adriaanse den Engelsen. Hij is gedoopt op 17-06-1757 in Zwaluwe (NB). Wouter:
(1) trouwde, 63 jaar oud, op 03-09-1693 in Zwaluwe (NB) met Bastiaantje van Lieshout.
(2) ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op 07-12-1725 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Cornelia Jans Lucas, 59 jaar oud. Cornelia is een dochter van Jan Jansz Lucas en Tanneke Dingemans Nelemans. Zij is gedoopt op 24-10-1666 in Zwaluwe (NB).
294 Jan Klein.
Hij trouwde met
295 Bastiaantje van Lieshout.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Klein, gedoopt op 13-12-1674 in Zwaluwe (NB) (zie 147).
296 Adriaan Pieters Bax.
Hij trouwde met
297 Teuntje Dingemans van der Hoeven, geboren op 15-09-1658 in Zwaluwe (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peter Bax. Hij is gedoopt op 05-12-1683 in Zwaluwe (NB).
II. Mayken Bax. Zij is gedoopt op 23-09-1685 in Zwaluwe (NB).
III. Maria Bax. Zij is gedoopt op 15-10-1686 in Zwaluwe (NB).
IV. Dingena Bax. Zij is gedoopt op 04-12-1687 in Zwaluwe (NB).
V. Huijbertje Bax. Zij is gedoopt op 13-11-1689 in Zwaluwe (NB).
VI. Adriaantje Bax, gedoopt op 14-09-1692 in Zwaluwe (NB) (zie 151).
VII. Pieter Bax. Hij is gedoopt op 27-03-1695 in Zwaluwe (NB). Pieter is overleden op 01-11-1779 in Zwaluwe (NB), 84 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Pieter:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 19-12-1729 met Johanna Losecaat van Nispen.
Notitie bij Johanna: Overleden in 1730 - Klundert
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 12-12-1732 in Zevenbergen met Maria Joostdr Basen, 37 jaar oud. Maria is een dochter van Joost Basen en Elisabeth Voorhof. Zij is gedoopt op 16-10-1695 in Zevenbergen. Maria is overleden op 09-01-1792 in Zevenbergen, 96 jaar oud.
VIII. Huijbertje Bax, geboren in Lage Zwaluwe (NB). Zij is gedoopt op 01-09-1697 in Zwaluwe (NB).
Notitie bij Huijbertje: bij huwelijk in 1722 Huibertie Adriaans Backs; bij huwelijk in 1725 Huijbertje Baks, weduwe van Abraham Pot; bij huwelijk in 1728 Huijbertje Base, weduwe van Dingeman de Niemij
Huijbertje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 13-09-1722 met Abraham Pot.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 01-07-1725 in Fijnaart en Heijningen (NB) met Dingeman de Mijni, 49 jaar oud. Dingeman is een zoon van Jan Adriaens de Mijni en Ariaentje Dingemans. Hij is gedoopt op 10-01-1676 in Lage Zwaluwe (NB).
Notitie bij Dingeman: bij huwelijk in 1725 weduwnaar van Geertje Dane; eerder weduwnaar van Cornelia Knoops
(3) trouwde, 31 jaar oud, op 14-11-1728 in Fijnaart en Heijningen (NB) met Dingeman Pieterse van der Hoeven, 32 of 33 jaar oud. Zie 72 voor persoonsgegevens van Dingeman.
IX. Nicolaas Adriaans Bax, gedoopt op 03-03-1700 in Zwaluwe (NB) (zie 148).
298 Pieter Cornelisz Dubbelman, geboren op 05-10-1670 in Zwaluwe (NB). Pieter is overleden op 05-07-1746 in Zwaluwe (NB), 75 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-10-1695 in Lage Zwaluwe (NB) met de 30-jarige
299 Catharina Harmens van Raamsdonk, geboren op 06-09-1665 in Hooge Zwaluwe (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Barbara Pieters Dubbelman. Zij is gedoopt op 09-09-1696 in Lage Zwaluwe (NB).
II. Cornelia Pieters Dubbelman, gedoopt op 02-02-1698 in Lage Zwaluwe (NB) (zie 149).
302 Adriaan Pieters Bax (dezelfde als 296).
Hij trouwde met
303 Teuntje Dingemans van der Hoeven (dezelfde als 297).
320 Jan Dubbelman.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Catharina Jans Dubbelman, geboren in Rotterdam. Catharina is overleden. Zij is begraven op 01-12-1740 in Zwaluwe (NB). Catharina trouwde in 1684 in Hooge Zwaluwe (NB) met Johannes Harmensz (Jan) van Raamsdonk, 24 of 25 jaar oud. Zie 325,III voor persoonsgegevens van Jan.
II. Adriaan Jansz Dubbelman, geboren omstreeks 1643. Adriaan trouwde met Willempje Hendrik.
III. Cornelis Jansz Dubbelman, geboren omstreeks 1650 (zie 160).
322 Pieter van Raamsdonk, geboren in 1605 in Hooge Zwaluwe (NB).
Hij trouwde met
323 Amelia.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Pietersz van Raamsdonk, geboren in 1630 in Hooge Zwaluwe (NB) (zie 324).
II. Cornelia Pieters van Raamsdonk, geboren in 1643 in Hooge Zwaluwe (NB) (zie 161).
III. Jan Pietersz van Raamsdonk, geboren in 1646 in Hooge Zwaluwe (NB). Jan trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1677 in Hooge Zwaluwe (NB) met Pieternella Dingmans.
324 Harmen Pietersz van Raamsdonk, geboren in 1630 in Hooge Zwaluwe (NB).
Notitie bij Harmen: Schepen (1675-1694); opnieuw gehuwd in 1675, Hooge Zwaluwe, met Adriaantje Matthijs Peters, en hun kinderen:
¦Antonet van Raamsdonk 1675
?Eijcken van Raamsdonk 1677
•Pieternella van Raamsdonk 1682
?Pieter van Raamsdonk 1685
?Johanna van Raamsdonk 1689
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1654 in Hooge Zwaluwe (NB) met de 19 of 20-jarige
325 Barbara Cornet. Zij is gedoopt op 03-12-1634 in Hooge Zwaluwe (NB). Barbara is overleden in 1674, 39 of 40 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Harmsen van Raamsdonk, gedoopt op 09-06-1655 (zie 162).
II. Pieter Harmens van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 08-07-1657 in Hooge Zwaluwe (NB). Pieter trouwde met Anna Dingemans. Anna is een dochter van Dingeman Dingemans en Anna Brants. Zij is gedoopt op 28-02-1649 in Zwaluwe (NB).
III. Johannes Harmensz (Jan) van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 05-11-1659 in Hooge Zwaluwe (NB). Jan is overleden in 1740, 80 of 81 jaar oud. Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1684 in Hooge Zwaluwe (NB) met Catharina Jans Dubbelman. Zie 320,I voor persoonsgegevens van Catharina.
IV. Jacobus Harmensz van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 15-01-1662 in Hooge Zwaluwe (NB).
V. Amalia Harmens van Raamsdonk. Zij is gedoopt op 01-04-1663 in Hooge Zwaluwe (NB). Amalia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1687 in Lage Zwaluwe (NB) met Gerrit Pieterman, ongeveer 28 jaar oud. Gerrit is een zoon van Pieter Pietersz Pieterman en Maijcke Robbreghts. Hij is gedoopt op 28-09-1659 in Lage Zwaluwe (NB).
VI. Catharina Harmens van Raamsdonk, geboren op 06-09-1665 in Hooge Zwaluwe (NB) (zie 299).
VII. Christiaan Harmens van Raamsdonk. Hij is gedoopt op 03-06-1668 in Hooge Zwaluwe (NB).
VIII. Maria Harmens van Raamsdonk. Zij is gedoopt op 16-01-1671 in Hooge Zwaluwe (NB).
336 Stoffel Cornelissen den Boer, geboren in 1618.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1645 met
337 Cornella van Sliedrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje den Boer. Zij is gedoopt op 29-04-1646 in Werkendam (NB).
II. Hendrik Stoffelsen den Boer, gedoopt op 11-03-1649 in De Werken (NB) (zie 168).
III. Cornelis den Boer. Hij is gedoopt op 27-01-1658 in Werkendam (NB).
IV. Cornelis den Boer. Hij is gedoopt op 17-10-1660 in Werkendam (NB).
338 Jacob van der Schuijt.
Hij trouwde met
339 Feijken van den Boogaard. Zij is gedoopt op 05-10-1636 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetje Jacobs van der Schuijt, gedoopt op 25-08-1661 in Werkendam (NB) (zie 169).
II. Maijke Jacobs van der Schuijt. Zij is gedoopt op 09-12-1663 in Werkendam (NB).
340 Cornelis Bastiaensz Kuijk, geboren omstreeks 1606 in Werkendam (NB).
Notitie bij Cornelis: ook Cuijk en Cuijck; Leenman van De Werken (onmondig), hulde 5.8.1631; draagt het leen van zijn vader over aan Wouter Bastiaans 16.4.1635; op zondag 3.9.1645 brandde, tijdens de preek, zijn huis en nog 4 andere af in de Kalisstraat, de kerk leende hen Fl 150,- om hem "ietwat te solageren", weerbaar man met roer 1672
Hij trouwde met
341 Heijltje Hendriks Sloot, geboren omstreeks 1610.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaentie Kuijk.
II. Bastiaan Cornelissen Kuijk (zie 170).
III. Beliken Kuijk. Zij is gedoopt op 22-09-1633 in Werkendam (NB).
IV. Maijken Kuijk. Zij is gedoopt op 15-11-1635 in Werkendam (NB).
V. Hendrik Cornelisz Kuijk, gedoopt op 30-08-1637 in Werkendam (NB) (zie 500).
VI. Dirck Cornelisse Kuijk, gedoopt op 08-01-1640 in Werkendam (NB) (zie 240).
VII. Aert Kuijk. Hij is gedoopt op 29-08-1642 in Werkendam (NB).
VIII. Lijsbeth Kuijk. Zij is gedoopt op 01-12-1644 in Werkendam (NB). Lijsbeth trouwde, 23 jaar oud, op 13-10-1668 in Werkendam (NB) met Joost Cornelisz Corsten.
IX. Zijke Kuijk. Zij is gedoopt op 21-10-1646 in Werkendam (NB).
X. Pieter Kuijk. Hij is gedoopt op 08-02-1654 in Werkendam (NB).
XI. Annetie Cornelis van Cuijck, gedoopt op 17-12-1656 in Werkendam (NB) (zie 223).
342 Jacob Aertsz de Weert, geboren omstreeks 1610 in Hardinxveld (ZH). Jacob is overleden in Werkendam (NB), ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven op 07-08-1673 in Werkendam (NB).
Notitie bij Jacob: Jacob Aertsz de WAERT, geboren ca. 1604 te Hardinxveld, overleden voor 1673 te Werkendam, zoon van Aert de WEERT en Grietje CORNELISDr
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 29-08-1632 in Werkendam (NB) met de ongeveer 20-jarige
343 Anneke de Beulingh, geboren omstreeks 1612 in Werkendam (NB). Anneke is overleden in Werkendam (NB), ongeveer 37 jaar oud. Zij is begraven op 21-08-1649 in Werkendam (NB).
Notitie bij Anneke: Anneken Adriaensdr de BEULINGH
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aert Jacobssen de Weert. Hij is gedoopt op 08-12-1633 in Werkendam (NB). Aert trouwde, 29 jaar oud, op 24-05-1663 in Werkendam (NB) met Neeltje Janse de Louw.
Notitie bij Neeltje: Neeltje Jans de LOUW, geboren ca. 1640, overleden voor 1713 te Werkendam, dochter van Jan Claesz LOU en Lijntje Evertsdr KAPTEIJN
II. Aagje Jacobs de Weert, gedoopt op 27-04-1636 in Werkendam (NB) (zie 195).
III. Grietje Jacons de Weert. Zij is gedoopt op 17-10-1638 in Hardinxveld (ZH). Grietje trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1676 in Werkendam (NB) met Maximiliaen Hers.
IV. Adriaentje Jacobs de Weert, gedoopt op 01-09-1641 in Werkendam (NB) (zie 171).
V. Cornelis Jacobsz de Weert. Hij is gedoopt op 17-03-1644 in Werkendam (NB). Cornelis is overleden in Werkendam (NB), 76 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-1720 in Werkendam (NB). Cornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1667 in Werkendam (NB) met Grietje Cornelis van Teteringen, ongeveer 21 jaar oud. Grietje is geboren in Werkendam (NB), dochter van Cornelis Woutersz van Teteringen en Teuntje Teunis Gelder. Zij is gedoopt op 05-08-1646 in Werkendam (NB). Grietje is overleden in Werkendam (NB), 45 jaar oud. Zij is begraven op 29-03-1692 in Werkendam (NB).
VI. Sijke Jacobs de Weert. Zij is gedoopt op 02-12-1646 in Werkendam (NB).
VII. Hendrick Jacobs de Weert. Hij is gedoopt op 21-10-1649 in Werkendam (NB). Hendrick trouwde met Willemke Ariens de Vries.
346 Joannes de Hoogh, geboren omstreeks 1645.
Notitie bij Joannes: Jan Hendricxse de Hoogh, visser en medeburger, koopt op 28-11-1674 huis, achterhuis, schuur, grond, erf en toebehoren in de Veenstraat te Geertruidenberg, de helft van de erven van Peeter van Gijsen en de helft van Catalijn Rosiers, weduwe van Paulus Sterrenburg. De koopprijs wordt niet genoemd, wel een jaarlijks erfelijke rente van 30 stuivers aan de zuster van St Catalina Dalen, alsmede een cijnssken van 2 stuivers idem, en een rente van 30 stuivers jaarlijks aan de kinderen en erfgenamen van Ad. Corn. van der Sande (ORA 27 fol 180v).

?
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-04-1670 in Geertruidenberg (NB) met
347 Adriana Jans Biestraten, geboren in Vrachelen. Adriana is overleden. Zij is begraven op 20-08-1679 in Geertruidenberg (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia de Hoogh, gedoopt op 16-01-1671 in Geertruidenberg (NB) (zie 173).
II. Henricus de Hoogh. Hij is gedoopt op 31-05-1672 in Geertruidenberg (NB). Henricus is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 01-08-1747 in Geertruidenberg (NB).
Notitie bij Henricus: ook Hendrick de Hoogh
Henricus trouwde, 30 jaar oud, op 14-01-1703 in Geertruidenberg (NB) met Anneken Coolhaes, 30 jaar oud. Anneken is een dochter van Sebastiaen Coolhaes en Judith van Oversteech. Zij is gedoopt op 20-11-1672 in Veen. Anneken is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1755 in Geertruidenberg (NB).
III. Joannes de Hoogh. Hij is gedoopt op 28-02-1677 in Geertruidenberg (NB). Joannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1702 in Geertruidenberg (NB) met Elisabeth Aartsen Verhout, 23 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Arnoldus Verhout en Catharina. Zij is gedoopt op 18-11-1678 in Geertruidenberg (NB).
(2) ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 29-08-1706 in Raamsdonk met Johanna Cornelis de Jongh.
348 Barent Jansz de Bruijn, geboren in 1625.
Hij trouwde met
349 Anneke Jans Jooste.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan de Bruijn, geboren op 29-08-1655 in Capelle (NB).
II. Jacobus de Bruijn, geboren op 26-08-1657 in Capelle (NB).
III. Joost Barentsz de Bruijn, gedoopt op 01-09-1658 in Capelle (NB) (zie 174).
IV. Hendrik de Bruijn, geboren op 06-05-1661 in Capelle (NB).
V. Willemijntje de Bruijn, geboren op 13-12-1663 in Capelle (NB).
350 Huibert Roelle.
Hij trouwde met
351 Dingetje Tomas.
Notitie bij Dingetje: Dingetie Tomas
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Huiberts, gedoopt op 01-02-1673 in Hooge Zwaluwe (NB) (zie 175).
II. Stoffeltje Huyberts, geboren op 01-01-1681 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB). Stoffeltje trouwde, 25 jaar oud, op 06-09-1706 in Hooge en Lage Zwaluwe (NB) met Christiaan Cornelisz Dubbelman, 25 jaar oud. Zie 161,V voor persoonsgegevens van Christiaan.
384 Jan Janssen den Haan.
Notitie bij Jan: Jan Janssen de Haen
Hij ging in ondertrouw op 27-09-1637 in Werkendam (NB) met
385 Gijsbertje Willems. Gijsbertje ging in ondertrouw (2) op 07-03-1660 in Werkendam (NB) met Ariaen Cornelissen Schulten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Jansen den Haan, gedoopt op 23-03-1641 in Werkendam (NB) (zie 192).
II. Cornelis den Haan. Hij is gedoopt op 07-01-1644 in Werkendam (NB).
388 Cornelis Corsten Verdoorn, geboren omstreeks 1600 in Werkendam (NB). Cornelis is overleden op 07-06-1652 in Werkendam (NB), ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: ook Cornelis Corsten; heemraad van De Werken (1650-51)
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1630 met de ongeveer 27-jarige
389 Nijske van der Staal, geboren omstreeks 1603 in Werkendam (NB). Nijske is overleden op 29-02-1656 in Werkendam (NB), ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Nijske: Nieske Florisdr van der Stael, Nijskt Floris van Staal, Nijcken Florisdr van Staal
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Korstiaan Cornelis Verdoorn, geboren omstreeks 1630 (zie 194).
II. Floris Cornelisse Verdoorn, gedoopt op 08-02-1632 in Werkendam (NB) (zie 496).
III. Willemtje Verdoorn. Zij is gedoopt op 09-11-1636 in Werkendam (NB).
390 Jacob Aertsz de Weert (dezelfde als 342).
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 29-08-1632 in Werkendam (NB) met de ongeveer 20-jarige
391 Anneke de Beulingh (dezelfde als 343).
400 Cornelis Everts van der Wal, geboren omstreeks 1618. Cornelis is overleden op 28-06-1710 in Brakel, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: ook Cornelis Everts, Cornelis Everts van der Wall
Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 14-08-1653 in Brakel met
401 Trijntjen Otten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Otto van der Wal. Hij is gedoopt op 06-01-1656 in Brakel.
II. Evert van der Wal. Hij is gedoopt op 04-10-1657 in Brakel.
III. Otto van der Wal, gedoopt op 24-02-1661 in Brakel (zie 200).
IV. Dircksken van der Wal. Zij is gedoopt op 30-07-1665 in Brakel.
V. Feijtje van der Wal. Zij is gedoopt op 06-02-1670 in Brakel.
408 Antonij Doedijns, geboren omstreeks 1605.
Notitie bij Antonij: Teunis Jansen Doedijns, Antoni Janszn Doedijns, Theunis Doedijns, korenmolenaar te Genderen
Hij trouwde met
409 Jenneke Jans de Jonge.
Notitie bij Jenneke: weduwe van Tonis Jansz. Doudijns
Jenneke trouwde (2) op 23-02-1649 in Genderen (Eethen) met Paulus Willemsz vaan der Sterre.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Doedijns, geboren omstreeks 1638.
Notitie bij Jan: Jan Antonisz. Doedijns,
II. Stijntje Doedijns, geboren omstreeks 1640. Stijntje trouwde met Adriaen Cornelisz Potter. Adriaen is geboren in Dussen (NB).
III. Antonia Doedijns, geboren omstreeks 1643. Antonia is overleden op 28-04-1724 in Eethen (NB), ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Antonia: Teuntje Doedijns
Antonia:
(1) trouwde met Daem Corsten van den Heuvel.
(2) trouwde met Jan Huijbertsz Colijn. Jan is geboren omstreeks 1642, zoon van Huijbert Colijn en Dirkske Crab. Jan is overleden op 29-07-1713 in Eethen (NB), ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: armmeester en schepen te Eethen 1673-1710
IV. Peter Teunis Doedijns, geboren omstreeks 1645 (zie 204).
414 Jan Willemsz Haaften, geboren omstreeks 1630 in Dalem (ZH). Jan is overleden in 1707 in Rijswijk (NB), ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Jan: schepen (vanaf 1677 te Rijswijk), diaken, ouderling, heemraad, Rijswijk
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 31-10-1660 in Rijswijk (NB) met de ongeveer 25-jarige
415 Jenneke Joosten, geboren omstreeks 1635 in Rijswijk (NB). Jenneke is overleden in 1708 in Rijswijk (NB), ongeveer 73 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Herberke Haaften. Zij is gedoopt op 06-03-1661 in Rijswijk (NB).
II. Thomas Jansz Haaften. Hij is gedoopt op 21-05-1662 in Rijswijk (NB). Thomas is overleden op 19-03-1729 in Woudrichem (NB), 66 jaar oud. Thomas trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1691 met Elisabeth van Eeten.
Notitie bij Elisabeth: dochter van Mathijs Cornelisz van EETEN en Maria Jaspers van ASCH
III. Neeltje Haaften. Zij is gedoopt op 10-05-1664 in Rijswijk (NB). Neeltje is overleden in 1700 in Rijswijk (NB), 35 of 36 jaar oud.
IV. Herberke van Haaften, gedoopt op 09-12-1668 in Rijswijk (NB) (zie 207).
V. Jenneke Haaften, geboren omstreeks 1670 in Rijswijk (NB). Jenneke is overleden, ongeveer 36 jaar oud. Zij is begraven op 16-09-1706 in Waardhuizen (NB).
VI. Joost Jansen Haaften. Hij is gedoopt op 12-07-1671 in Rijswijk (NB). Joost is overleden op 18-03-1729 in Rijswijk (NB), 57 jaar oud.
Notitie bij Joost: schepen (1720 - 1729)
Joost trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1697 in Rijswijk (NB) met Annetje Flipse de Jong.
Notitie bij Annetje: dr. van Flip Flipsz de JONGE(SR) en Geertje Willems DECKERS, gedoopt op zondag 9 juni 1675 te Rijswijk, overleden. na 1746 te Rijswijk.
VII. Willem Jansz Haaften. Hij is gedoopt op 05-12-1674 in Rijswijk (NB).
Notitie bij Willem: ouderling (1696 - 1699), diaken (1707 - 1716)
Willem trouwde met Ariaantje Glavimans.
Notitie bij Ariaantje: Adriaantje GLAVIMANS, dr. van Gelden Hendriks GLAVIMANS en Anneke WILLEMS, gedoopt op zondag 31 mei 1676 te Sprang, overleden. na 1741
VIII. Metjen Haaften. Zij is gedoopt op 23-07-1679 in Rijswijk (NB). Metjen is overleden in 1700 in Rijswijk (NB), 20 of 21 jaar oud. Zij is begraven.
418 Gerrit Willemsz Barendse van de Koppel.
Hij trouwde met
419 Lysbeth Jacobs Snoeck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Woutertje Geerids van de Koppel (zie 209).
420 Arien Cornelisse Starrenborgh.
Hij trouwde met
421 Maijken Cornelis.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Ariens Sterrenburg, gedoopt op 17-09-1651 in Hoornaar (ZH) (zie 210).
422 Willems Ariens Houweling.
Hij trouwde met
423 Maeycke Reiniers.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pietertje Willems Houweling, geboren omstreeks 1665 in Giessenbovenkerk (zie 211).
428 Cornelis Ariens de Keyzer.
Hij trouwde op 09-07-1655 in Werkendam (NB) met
429 Anneke Jacobs Daggelt.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis Cornelisz de Keyser, gedoopt op 20-07-1656 in Werkendam (NB) (zie 214).
II. Jacob Cornelisz de Keyzer. Hij is gedoopt op 12-09-1658 in Werkendam (NB).
III. Maijke Cornelis de Keyzer. Zij is gedoopt op 04-03-1661 in Werkendam (NB).
IV. Arien Cornelisz Keyzer. Hij is gedoopt op 21-01-1663 in Werkendam (NB). Arien is overleden op 28-04-1747 in Werkendam (NB), 84 jaar oud. Arien:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1683 met Anna Jans Wensen, ongeveer 20 jaar oud. Anna is een dochter van Jan Jans Kremer en Geertruit Pieters van der Maes. Zij is gedoopt op 15-07-1663 in Werkendam (NB).
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, omstreeks 1715 met Anna Wouters Hakker. Anna is een dochter van Wouter Joppen Hakker en Eeltje Cornelis Bakker. Anna is overleden op 03-03-1757.
430 Corst Jansen Stam.
Hij trouwde op 05-09-1655 in Werkendam (NB) met
431 Lijntge Bastiaans Timmerman.
Notitie bij Lijntge: Lijntie Bastiaensdr. Timmerman, geb. ca. 1630 te Werkendam, overl. v. 2 okt 1673 te Werkendam. Zij trouwde (1) 5 sep 1655 te Werkendam, Cors Jansz. Stam. Zij trouwde (2) ca. 1667 te Werkendam, Corstiaen Cornelisz. Verdoorn, geb. voor 1632 te Werkendam, overl. v. 2 okt 1673 te Werkendam.
Lijntge trouwde (2) omstreeks 1667 met Korstiaan Cornelis Verdoorn (geb. ±1630), ongeveer 37 jaar oud, zie 194.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arien Corsten Stam, geboren in De Werken (NB). Hij is gedoopt op 18-11-1655 in Werkendam (NB).
II. Teuntje Corsten Stam, geboren in De Werken (NB) (zie 215).
III. Joost Corsten Stam, geboren in De Werken (NB). Hij is gedoopt op 22-11-1666 in Werkendam (NB).
432 Barend Hovestad.
Hij trouwde met
433 Heijltje.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Barentsen Hovestad (zie 216).
434 Cornelis Jans Cloots.
Notitie bij Cornelis: in 1672 weerbare man(soldaat met stok)
Hij trouwde op 05-02-1640 in Werkendam (NB) met
435 Neeltje Cornelis.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Cloots. Hij is gedoopt op 19-05-1641 in Werkendam (NB).
II. Geertje Cloots. Zij is gedoopt op 20-09-1643 in Werkendam (NB).
III. Jan Cloots. Hij is gedoopt op 17-11-1644 in Werkendam (NB).
IV. Grietje Cloots, gedoopt op 28-03-1647 in Werkendam (NB) (zie 217).
V. Geertje Cloots. Zij is gedoopt op 01-06-1649 in Werkendam (NB).
VI. Arien Cloots. Hij is gedoopt op 08-02-1652 in Werkendam (NB).
VII. Maijcke Cloots. Zij is gedoopt op 01-07-1655 in Werkendam (NB).
VIII. Maijke Cloots. Zij is gedoopt op 27-08-1656 in Werkendam (NB).
436 Govert van Batenburg.
Hij trouwde met
437 Lijsbeth.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Goverts van Batenburg.
II. Egbert Goverts van Batenburg.
III. Trijntje Goverts van Batenburg. Trijntje trouwde op 23-08-1660 met Jan Jansen Pijpers.
IV. IJske Goverts van Batenburg. IJske trouwde met Cuijnder Ponsen Visser.
V. Jannetje Goverts van Batenburg. Jannetje trouwde met Jan Willems van der Nat.
VI. Jannichie Goverts van Batenburg. Jannichie trouwde met Cornelis Ponsen Visser.
VII. Evert Govertsen van Batenburg, geboren omstreeks 1644 (zie 218).
438 Cornelis Adriaans van Veen.
Hij trouwde op 19-04-1643 in Werkendam (NB) met
439 Adriaantje Bastiaans.
Notitie bij Adriaantje: zij hertrouwde op 18-4-1655 met Teunis Jansen van Rijswijk
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willemke van Veen. Zij is gedoopt op 28-02-1644 in Werkendam (NB). Willemke trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1668 met Bastiaan Cornelis de Waart.
II. Anneke Cornelis van Veen, gedoopt op 31-12-1645 in Werkendam (NB) (zie 219).
440 Herman Hendricks van der Cuijl.
Notitie bij Herman: schepen Werkendam (1659)
Hij trouwde met
441 Aneke Floren.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermen Harmens Baggerman (zie 220).
442 Corstiaen Jacobs van den Heuvel.
Notitie bij Corstiaen: schepen, ouderling
Hij trouwde op 19-11-1645 in Werkendam (NB) met
443 Grietie Willems Coijman.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maijcke Corstiaens van den Heuvel (zie 221).
II. Arien Corstiaens van den Heuvel. Hij is gedoopt op 14-10-1646 in Werkendam (NB).
III. Jacob Corstiaens van den Heuvel. Hij is gedoopt op 26-03-1651 in Werkendam (NB).
IV. Willem Corstiaens van den Heuvel. Hij is gedoopt op 28-05-1653 in Werkendam (NB).
V. Willem Corstiaens van den Heuvel. Hij is gedoopt op 28-11-1655 in Werkendam (NB).
Notitie bij Willem: schepen, ouderling, diaken
Willem:
(1) trouwde met Jannigje Hendricks de Gelder.
(2) trouwde met Catharina de Waald.
VI. Arien Corstiaens van den Heuvel. Hij is gedoopt op 15-04-1660 in Werkendam (NB). Arien trouwde met Jobdina Cloots. Jobdina is een dochter van Adriaan Jansz Cloots en Fijke Hanegraaff.
VII. Teunis Corstiaens van den Heuvel. Hij is gedoopt op 13-03-1664 in Werkendam (NB).
444 Bastiaan Lamberts Bot.
Notitie bij Bastiaan: heemraad, schepen te Werkendam (165801680)
Hij trouwde op 29-11-1645 in Werkendam (NB) met
445 Geertje Mattheus.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claesie Bot. Zij is gedoopt op 18-08-1647 in Werkendam (NB). Claesie trouwde met Herman Teunisse van Brakel.
II. Mattheus Bot. Hij is gedoopt op 27-10-1650 in Werkendam (NB).
III. Lambert Bot. Hij is gedoopt op 15-03-1654 in Werkendam (NB).
IV. Pieter Bot van den Bogaerd, gedoopt op 28-12-1655 in Werkendam (NB) (zie 222).
V. Grietie Willems Bot. Zij is gedoopt op 16-09-1660 in Werkendam (NB).
VI. Bastiaan Bot. Hij is gedoopt op 16-11-1662 in Werkendam (NB).
446 Cornelis Bastiaensz Kuijk (dezelfde als 340).
Hij trouwde met
447 Heijltje Hendriks Sloot (dezelfde als 341).
480 Cornelis Bastiaensz Kuijk (dezelfde als 340).
Hij trouwde met
481 Heijltje Hendriks Sloot (dezelfde als 341).
496 Floris Cornelisse Verdoorn. Hij is gedoopt op 08-02-1632 in Werkendam (NB).
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1656 met de 20 of 21-jarige
497 Dingena Schriek. Zij is gedoopt op 07-06-1635 in Werkendam (NB).
Notitie bij Dingena: Dingetie Jans Schrieck, dochter van Jan Gosuinsz. Schrieck en Leentje Claesdr
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Verdoorn. Zij is gedoopt op 17-09-1657 in Werkendam (NB).
II. Goossen Florisse Verdoorn, gedoopt op 07-09-1659 in Werkendam (NB) (zie 248).
III. Anneke Verdoorn. Zij is gedoopt op 22-09-1661 in Werkendam (NB).
IV. Leentje Verdoorn. Zij is gedoopt op 16-09-1665 in Werkendam (NB).
V. Bastiaan Verdoorn. Hij is gedoopt op 27-04-1667 in Werkendam (NB).
VI. Maarten Verdoorn, geboren in 1670 in Werkendam (NB).
498 Bastiaan Cornelissen Kuijk (dezelfde als 170 in generatie 8).
Hij trouwde op 29-11-1663 in Werkendam (NB) met de 22-jarige
499 Adriaentje Jacobs de Weert (dezelfde als 171 in generatie 8).
500 Hendrik Cornelisz Kuijk. Hij is gedoopt op 30-08-1637 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
501 Dirkjen Ariens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Hendriks Kuijk. Hij is gedoopt op 25-11-1666 in Werkendam (NB). Dirk is overleden, 82 jaar oud. Hij is begraven op 30-05-1749.
II. Ariaentje Hendriks Kuijk. Zij is gedoopt op 01-03-1668 in Werkendam (NB).
III. Pieter Hendrikse Kuijk. Hij is gedoopt op 29-11-1669 in Werkendam (NB).
Notitie bij Pieter: Pieter Cuyck
Pieter trouwde met Eeltje Cornelis Verheij.
IV. Arien Hendriks Kuijk, gedoopt op 01-01-1672 in Werkendam (NB) (zie 250).
V. Jan Hendriks Kuijk. Hij is gedoopt op 25-12-1675 in Werkendam (NB).
VI. Drikjen Hendriks Kuijk. Zij is gedoopt op 03-05-1676 in Werkendam (NB).
VII. Abraham Hendriks Kuijk. Hij is gedoopt op 16-03-1678 in Werkendam (NB). Abraham trouwde in Werkendam (NB) met Anna van Halewijn.

Generatie 10 (stamouders)

512 Cornelis Cornelisz den Dunnen, geboren omstreeks 1598. Cornelis is overleden op 28-04-1671, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk Cornelis Cornelissen
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-02-1626 in Hagestein (U) met de ongeveer 21-jarige
513 Sara Thonissen Peeck, geboren omstreeks 1605. Sara is overleden in 11-1674, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Sara: ook (S)aertgen Thonissen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Theunis Cornelis den Dunnen, gedoopt op 17-03-1630 in Hagestein (U) (zie 256).
II. Cornelis Cornelisz den Dunnen, geboren in 1632. Cornelis is overleden op 24-11-1695, 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cors Corsen den Dunnen

lijst van de naemen der opgesetene der hooge heerlijckheijt Hagesteijn d’welke haer in tijt van nooth met ’t navolgende geweer souden conne monteren (12 October 1665): Cornelis Cornelisz Dunnen, een houwer met een halfspies
III. Maria den Dunnen, geboren omstreeks 1633. Maria is overleden omstreeks 1650, ongeveer 17 jaar oud.
IV. Jannechien den Dunnen, geboren omstreeks 1635. Jannechien trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1660 met Ariens Decker. Ariens is overleden in 1696.
V. Cornelia den Dunnen, geboren omstreeks 1636.
VI. Metje den Dunnen, geboren omstreeks 1638.
VII. Dirk den Dunnen, geboren omstreeks 1639.
VIII. Theuntgen den Dunnen, geboren omstreeks 1640.
IX. Jan den Dunnen, geboren omstreeks 1642.
520 Pieter Jan Baltisz.
Hij trouwde op 04-02-1618 in Hoornaar (ZH) met
521 Christintjen Adriaans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltgen Pieters. Zij is gedoopt op 07-10-1618 in Hoornaar (ZH).
II. Baltis Pieters Vogel, gedoopt op 12-12-1620 in Hoornaar (ZH) (zie 260).
III. Willem Pietersz. Hij is gedoopt op 16-04-1624 in Hoornaar (ZH). Willem is overleden op 06-12-1625 in Hoornaar (ZH), 1 jaar oud.
IV. Jan Pietersz Vogel. Hij is gedoopt op 20-12-1626 in Hoornaar (ZH). Jan trouwde, 28 jaar oud, op 07-11-1655 in Hoornaar (ZH) met Willempje Jans.
V. Marichje Pieters. Zij is gedoopt op 13-10-1629 in Hoornaar (ZH).
VI. Arien Pietersz. Hij is gedoopt op 30-10-1633 in Hoornaar (ZH).
522 Hubert Gerrits Beusekom. Hubert is overleden op 30-10-1636 in Minkeloos (ZH).
Hij trouwde met Hubertje Willems. Hubert en Hubertje gingen op 26-06-1622 in Hoornaar (ZH) in ondertrouw.
523 Hubertje Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Coentgen Huberts Beusekom. Zij is gedoopt op 02-10-1622 in Hoornaar (ZH).
II. Geertje Huiberts Beusekom, gedoopt op 22-02-1626 in Hoornaar (ZH) (zie 261).
III. Gerrit Hubertsz Beusekom. Hij is gedoopt op 05-11-1628 in Hoornaar (ZH). Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1656 in Noordeloos met Teuntgen Frederickse.
IV. Willemtje Hubertsd Beusekom. Zij is gedoopt op 22-05-1633 in Hoornaar (ZH).
544 Cornelis Govertsz van Drimmelen, geboren omstreeks 1593.
Notitie bij Cornelis: •Geboren circa 1593
•Overleden voor 1662
•Zalmvisser (1620-1655), leenman (1619)
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Govert Cornelisse van Drimmelen, geboren omstreeks 1634 (zie 272).
II. Janneken van Drimmelen, geboren omstreeks 1635. Janneken trouwde met Jan Joosten.
III. Willemijntje Cornelis van Drimmelen, geboren in 1636. Willemijntje is overleden, 69 of 70 jaar oud. Zij is begraven op 11-03-1706 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Willemijntje: Willemken
Willemijntje trouwde met Theunis Adriaans Daniels. Zie 1144,IV voor persoonsgegevens van Theunis.
IV. Maijken Cornelis van Drimmelen, geboren omstreeks 1637. Maijken is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op 24-08-1704 in Drimmelen (NB). Maijken trouwde met Corstiaen Hagers. Corstiaen is geboren omstreeks 1635. Corstiaen is overleden, ongeveer 89 jaar oud. Hij is begraven op 05-10-1724 in Drimmelen (NB).
V. Jacob Cornelisz van Drimmelen, geboren omstreeks 1638. Jacob is overleden in 1679, ongeveer 41 jaar oud. Jacob trouwde met Gieltje Dingemans.
VI. Catelijn Cornelissen van Drimmelen, geboren omstreeks 1639.
548 Cornelis Adamse van Drimmelen, geboren omstreeks 1580.
Notitie bij Cornelis: •Geboren circa 1580
•Overleden voor 4 juli 1648
•Zalmvisser (1616-1654), pachter

Gehuwd voor 1615 met Adriaantje LUKWEL, en hun kinderen:
• Claes van der SLUIJS /1620-/1655
• Barbel van der SLUIJS /1621-/1658
• IJfken CORNELISSE †/1651
Gehuwd na 14 april 1629 met Maaijke JANSE †/1654, en hun kinderen:
¦ Adam van der SLUIJS ca 1620-/1683
¦ Jan ADAMS ca 1635-1696
• Pleuntie CORNELIS 1710
• Cathelijne CORNELISSE 1700
Cornelis trouwde (1), ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1615 met Adriaantje Lukwel.
Hij trouwde (2), minstens 49 jaar oud, na 1629 met
549 Maaijke Jansen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cathelijne Cornelisse, geboren in Drimmelen (NB). Cathelijne is overleden. Hij is begraven op 11-09-1700 in Drimmelen (NB). Cathelijne trouwde op 09-12-1664 in Geertruidenberg (NB) met Pieter van Beijeren.
II. Pleuntje Cornelis. Pleuntje is overleden. Zij is begraven op 05-09-1710 in Drimmelen (NB). Pleuntje trouwde met Jacob Abrahams.
III. Adam van der Sluijs, geboren omstreeks 1620 in Oud-Drimmelen (NB) (zie 274).
IV. Jan Cornelisse Adams, geboren omstreeks 1635. Jan is overleden, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven op 31-10-1696 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Jan: zalmvisser
Jan trouwde met Sijke Willemse de Greef. Sijke is geboren omstreeks 1635. Sijke is overleden, ongeveer 88 jaar oud. Zij is begraven op 29-03-1723 in Drimmelen (NB).
556 Jan Matthijsen. Hij is gedoopt op 18-03-1612 in Zwaluwe (NB).
Notitie bij Jan: President Schepen Zwaluwe.
Hij trouwde met
557 Cornelia Nelemans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Ardonne, geboren in 1645 in Hooge Zwaluwe (NB). Cornelia is overleden in 1677, 31 of 32 jaar oud. Cornelia trouwde met Dingeman Dingemansz Rollaf. Dingeman is een zoon van Dingeman Leenderts Rollaf en Maaike Dielis.
II. Cornelis Jan Ardonne, gedoopt op 15-03-1648 in Zwaluwe (NB) (zie 278).
560 Frederick Cornelisz van Strien.
Hij trouwde met
561 Dingena Jan Thijsen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Frederikken van Strien (zie 280).
572 Cornelis Adriaans Daniels, geboren omstreeks 1630.
Hij trouwde met
573 Heijltje Huijberde de Bosser.
Notitie bij Heijltje: Heyltje Huiberde de Bosser (Prins), geb. ca. 1625
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaan Cornelisz Daniels. Adriaan ging in ondertrouw op 26-04-1696 in Drimmelen (NB) met Sijken Adams van der Sluijs, ongeveer 25 jaar oud. Zie 275,V voor persoonsgegevens van Sijken.
II. Sijken Cornelisse.
III. Pieter Cornelis Daniels, geboren omstreeks 1655. Pieter trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1680 met Pieternella Zeijlmans, ten hoogste 15 jaar oud. Zie 575,II voor persoonsgegevens van Pieternella.
IV. Berbera Cornelisse, geboren omstreeks 1657. Berbera is overleden, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven op 19-09-1729 in Drimmelen (NB).
Notitie bij Berbera: ook Barber, Barbel
Berbera trouwde met Meerten Jaspers Polack. Meerten is geboren omstreeks 1652. Meerten is overleden, ongeveer 86 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-1738 in Drimmelen (NB).
V. Huijbert Prins, geboren omstreeks 1664 in Lage Zwaluwe (NB) (zie 286).
VI. Lijntje Cornelissen, geboren omstreeks 1668. Lijntje:
(1) trouwde met Dingeman Theunisse de Heer. Dingeman is geboren omstreeks 1663.
(2) trouwde met Theunis Paulus Verhof.
574 Jan Woutersz Zeijlmans.
Notitie bij Jan: ook Jan Seijlmans
Hij trouwde op 05-04-1664 in Geertruidenberg (NB) met
575 Gieltje de Greef.
Notitie bij Gieltje: Syke (Michieltje) Willemse de Greeff, geb. ca. 1635, begr. 29-03-1723 Drimmelen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Zeijlmans, geboren omstreeks 1664 (zie 287).
II. Pieternella Zeijlmans, geboren omstreeks 1665. Pieternella:
(1) trouwde, ten hoogste 15 jaar oud, vóór 1680 met Pieter Cornelis Daniels, ten hoogste 25 jaar oud. Zie 573,III voor persoonsgegevens van Pieter.
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 38 jaar oud, op 02-11-1703 in Made (NB) met Cornelis Aerden de Laet.
594 Dingeman Claesz van der Hoeven. Hij is gedoopt op 09-10-1616 in Zwaluwe (NB).
Hij trouwde met
595 Maaike Dingemans Nelemans. Zij is gedoopt op 06-05-1629 in Zwaluwe (NB).
Notitie bij Maaike: Ouders : Dingeman Cornelisz Nelemans 1600-1662/ & Teuntje Adriaansd van Biesen ca 1599-/1651)
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Dingemans van der Hoeven, geboren op 15-09-1658 in Zwaluwe (NB) (zie 297).
596 Cornelis Jansz Dubbelman (dezelfde als 160 in generatie 8).
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1670 met de 26 of 27-jarige
597 Cornelia Pieters van Raamsdonk (dezelfde als 161 in generatie 8).
598 Harmen Pietersz van Raamsdonk (dezelfde als 324 in generatie 9).
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1654 in Hooge Zwaluwe (NB) met de 19 of 20-jarige
599 Barbara Cornet (dezelfde als 325 in generatie 9).
648 Pieter van Raamsdonk (dezelfde als 322 in generatie 9).
Hij trouwde met
649 Amelia (dezelfde als 323 in generatie 9).
650 Cornelis Cornet.
Hij trouwde met
651 Thamar Jans.
Kind uit dit huwelijk:
I. Barbara Cornet, gedoopt op 03-12-1634 in Hooge Zwaluwe (NB) (zie 325).
672 Cornelis de Boer.
Notitie bij Cornelis: Cornelis (Buurman) den Boer
Hij trouwde met
673 Neeltje Poncken.
Notitie bij Neeltje: ook Neeltje Pancker
Kind uit dit huwelijk:
I. Stoffel Cornelissen den Boer, geboren in 1618 (zie 336).
680 Bastiaen Cornelisse Kuijk, geboren omstreeks 1575.
Notitie bij Bastiaen: leenman van De Werken 4.4.1617
Hij trouwde met
681 Adriaentje Daniels, geboren omstreeks 1580.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Daniel Bastiaans Kuijk.
II. Arien Bastiaans Kuijk. Arien is overleden op 08-11-1657.
Notitie bij Arien: Arien Bastiaensen Cuijk
III. Aerdtgen Bastiaan Kuijk. Aerdtgen trouwde in 1635 met Symon Willemsz van Scherpenhoek.
Notitie bij Symon: soldaat onder capt.van Ulen.
IV. Cornelis Bastiaensz Kuijk, geboren omstreeks 1606 in Werkendam (NB) (zie 340).
682 Hendrik Thomasz Sloot, geboren omstreeks 1580. Hendrik is overleden, ongeveer 55 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1635 in Werkendam (NB).
Hij trouwde met
683 Anneke Pieters.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heijltje Hendriks Sloot, geboren omstreeks 1610 (zie 341).
684 Aert de Weert.
Hij trouwde met
685 Grietje Cornelis.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Aertsz de Weert.
Notitie bij Pieter: Pieter Aertsz. AERTS alias de WEERT
II. Gerrit Aertsz de Weert.
III. Aert Aertsz de Weert. Aert trouwde met Maijken Huibers.
IV. Jacob Aertsz de Weert, geboren omstreeks 1610 in Hardinxveld (ZH) (zie 342).
V. Maeijcke Aerts de Weert, geboren omstreeks 1615 in Hardinxveld (ZH). Maeijcke trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-06-1638 in Werkendam (NB) met Cornelis Dircksz de Jongeheer.
692 Hendrick de Hoogh, geboren omstreeks 1600.
Beroep:
visser
Hij trouwde met
693 Janneken Jans Coen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Joannes de Hoogh, geboren omstreeks 1645 (zie 346).
694 Jan Biestraten.
Notitie bij Jan: Joannes Adriaensen Biestraten
Hij trouwde met
695 Cornelia.
Notitie bij Cornelia: Neelke Jans
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana Jans Biestraten, geboren in Vrachelen (zie 347).
II. Adriaen Jansen Biestraten.
776 Corstiaen Verdoorn.
Hij trouwde met
777 Anneke Pieters.
Notitie bij Anneke: dochter van Pieter Jacobsz; zij trouwt 2e: Isaac Pieters Killy
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Corsten Verdoorn, geboren omstreeks 1600 in Werkendam (NB) (zie 388).
II. Adriaan Corsten Verdoorn, geboren omstreeks 1602 in Werkendam (NB).
Notitie bij Adriaan: Adrian Corsten
Adriaan trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1633 met Anneke Thomas.
III. Lijsbeth Corsten Verdoorn, geboren omstreeks 1610. Lijsbeth:
(1) trouwde met Claes Joosten.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 29-04-1647 in Werkendam (NB) met Willem Diricksz de Heer.
Notitie bij Willem: Willem Diricksz./Dercxen, alias de Heer, * Hardinxveld/Sleeuwijk ± 1614, † ± 1668, tr. Werkendam/Zijderveld 20-04-1647: Lijsbeth Corsten Verdoorn, * ± 1610, weduwe van Claes Joosten, dv. Corstiaen en Anneke Petersdr.
IV. Neeltje Corsten Verdoorn, geboren omstreeks 1612 in Werkendam (NB).
Notitie bij Neeltje: ook Verdorn
Neeltje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 26-06-1633 in Werkendam (NB) met Jacob Petersen.
V. Goedeltje Corsten Verdoorn, geboren omstreeks 1619 in Werkendam (NB).
Notitie bij Goedeltje: Goedeltje Corsten Verdorn
Goedeltje trouwde met Antonis Adriaans, nadat zij op 17-06-1640 in Werkendam (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
VI. Jacobijntje Corsten Verdoorn, geboren omstreeks 1621 in Werkendam (NB). Jacobijntje trouwde, ongeveer 16 jaar oud, op 29-05-1637 in Werkendam (NB) met Cornelis Paulissen van Oosterhout.
778 Floris Adriaensz van der Staal, geboren in 1575 in Werkendam (NB). Floris is overleden op 21-04-1626 in Werkendam (NB), 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Floris: Floris Adriaensz. van der Stael, geboren ca.1570 (geschat), schepen van Werkendam (1623-24), overleden 1625/26; trouwt: Willemtje Jansdr., geboren 1573, overleden Werkendam 09.12.1632.
Hij trouwde met
779 Willemtje Jans. Willemtje is overleden op 09-12-1632 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaen van der Staal, geboren omstreeks 1600 in Werkendam (NB).
II. Janneke van der Staal, geboren omstreeks 1601 in Werkendam (NB).
III. Nijske van der Staal, geboren omstreeks 1603 in Werkendam (NB) (zie 389).
IV. Teuntje van der Staal, geboren omstreeks 1605 in Werkendam (NB). Teuntje trouwde met Adriaan Everde.
Notitie bij Adriaan: Adriaen Everde (Kapteijn), zoon van Evert Cornelisse (Kapteijn) en Cornelia Cornelisse Oude Heer, is geboren rond 1600 te Werkendam
800 Evert van der Wal.
Kinderen van Evert uit onbekende relatie:
I. Cornelis Everts van der Wal, geboren omstreeks 1618 (zie 400).
II. Ariaentje Everts van der Wal, geboren omstreeks 1632 in Brakel. Ariaentje:
(1) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 26-10-1673 in Brakel met Arien Dircksz van Willigen.
(2) trouwde, ongeveer 57 jaar oud, op 24-03-1689 in Brakel met Cornelis Teunissen.
Notitie bij Cornelis: weduwnaar van Maeijken Sande
816 Jan Peters Doedijns, geboren omstreeks 1578.
Hij trouwde met
817 Tonisken Tonis.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antonij Doedijns, geboren omstreeks 1605 (zie 408).
830 Joost Filipsz.
Hij trouwde met
831 Jenneke Thomasse.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Joosten, geboren omstreeks 1635 in Rijswijk (NB) (zie 415).
856 Adriaen Theunisz Keyzer.
Hij trouwde met
857 Maijcke Cornelis Groote.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Ariens de Keyzer (zie 428).
860 Jan Adriaens Stam, geboren in De Werken (NB).
Notitie bij Jan: in 1646 ouderling te Werkendam; hij wordt in een akte De Werken van 25-10-1653 Jan Adriaans van Doveren alias Stam, ouderling genoemd
Hij trouwde omstreeks 1628 met
861 Maijcken Corsten Verdoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Corst Jansen Stam (zie 430).
II. Teunis Stam.
III. Maijcke Stam. Maijcke:
(1) trouwde met Bastiaen Bastiaens Timmerman.
(2) trouwde op 08-08-1655 met Gijsbert Vermeulen.
IV. Pieter Stam.
V. Cornelis Stam, geboren in De Werken (NB). Hij is gedoopt op 30-10-1633 in Werkendam (NB).
VI. Seijchen Stam, geboren in De Werken (NB). Zij is gedoopt op 11-11-1635 in Werkendam (NB).
VII. Seijchgen Stam, geboren in De Werken (NB). Zij is gedoopt op 13-01-1641 in Werkendam (NB). Seijchgen trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1663 met Huijch Ariens.
VIII. Arien Stam. Hij is gedoopt op 15-02-1644 in Werkendam (NB).
Notitie bij Arien: herbergier in ’s Lands Welvaren (1674), later in de Vier Heemskinderen (1670)
Arien trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1665 in Werkendam (NB) met Fijke Damen, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 18-09-1642 in Werkendam (NB).
862 Bastiaen Adriaens. Bastiaen is overleden. Hij is begraven op 28-09-1638 in Werkendam (NB).
Notitie bij Bastiaen: Bastiaen Adriaensz. Timmerman, begraven 28 sep 1638 te Werkendam. Hij trouwde ca. 1635, Teuntje Jansdr. Quantes.
Hij trouwde omstreeks 1625 met
863 Teuntje Jans Quantie.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijntge Bastiaans Timmerman (zie 431).
II. Janneke Bastiaans. Janneke trouwde met Arien Ariens Kloeckert.
III. Adriaen Bastiaensz.
IV. Thonis Bastiaansz.
V. Jan Bastiaansz. Hij is gedoopt op 26-08-1635 in Werkendam (NB). Jan is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 16-10-1635 in Werkendam (NB).
VI. Bastiaan Bastiaansz. Hij is gedoopt op 17-02-1639 in Werkendam (NB). Bastiaan trouwde, 25 jaar oud, op 17-02-1664 in Werkendam (NB) met Neesken Jans van Stralen.
868 Jan Adriaans Cloots.
Notitie bij Jan: ook Jan Adriaans Cloot; ouderling te Werkendam 1636
Hij trouwde met
869 Grietken Thomas Schotsman.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Jans Cloots (zie 434).
II. Adriaan Jansz Cloots.
III. Maeijke Jans Cloots. Maeijke trouwde met Hendrick Adriaan Cost.
878 Bastiaan Bastiaansz van den Bogaard.
Hij trouwde met
879 Maijke Jans Smit.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Bastiaans (zie 439).
880 Hendrick Hermensz.
Hij trouwde met
881 Maeijke Aerts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Herman Hendricks van der Cuijl (zie 440).
884 Jacob Adriaansz van den Heuvel, geboren omstreeks 1585 in Werkendam (NB).
Notitie bij Jacob: schepen, ouderling
Hij trouwde met
885 Teuntje Corsten. Teuntje is overleden op 19-04-1657 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Corstiaen Jacobs van den Heuvel (zie 442).
II. Adriaan Jacobs van den Heuvel.
Notitie bij Adriaan: schepen, diaken, ouderling
Adriaan:
(1) trouwde op 09-12-1639 in Werkendam (NB) met Anneke Joris.
(2) trouwde op 14-02-1649 in Werkendam (NB) met Ariaentje Ariens Backer. Ariaentje is een dochter van Adriaan Backer en Marichje Joris. Ariaentje is overleden op 12-08-1691.
III. Jan Jacobs van den Heuvel.
Notitie bij Jan: marktschipper van de Haaghe op Gorinchem; diaken
Jan trouwde met Grietje Ariens Muijlwijk.
IV. Bastiaan Jacobs van den Heuvel. Bastiaan is overleden op 10-02-1688 in Werkendam (NB).
Notitie bij Bastiaan: schepen, opzichter
Bastiaan:
(1) ging in ondertrouw op 16-02-1642 met Lijsken Adriaans Backer. Lijsken is een dochter van Adriaan Backer en Marichje Joris.
(2) ging in ondertrouw op 02-11-1653 in Werkendam (NB) met Jelleken Barents Helden.
(3) trouwde omstreeks 1656 met Lijsken Ariens Haagoort.
V. Grietje Jacobs van den Heuvel. Grietje trouwde op 21-02-1636 in Werkendam (NB) met Floris Jacobs de Vries.
VI. Willemke Jacobs van den Heuvel. Willemke:
(1) trouwde met Corst Bastiaans.
(2) trouwde op 01-08-1632 met Bastiaan Joosten.
VII. Hendrickske Jacobs van den Heuvel.
Notitie bij Hendrickske: 1169 Joris Kuindersz., als voogd over het kind van Arien Kuijndersz. en Herske Jacobs vanden Heuvel, nu echtgenote van Jan Goossensz. Schriek, 1667-1667
Hendrickske:
(1) trouwde op 22-03-1648 met Arien Kuijndertsz.
(2) trouwde op 02-03-1659 met Maerten Wouters.
(3) trouwde op 19-11-1665 in Werkendam (NB) met Jan Goossen Schriek, ongeveer 65 jaar oud. Zie 994 voor persoonsgegevens van Jan.
886 Willem Jansz Coijman.
Notitie bij Willem: diaken (1635-1636), kerkmeester (1628), schepen van Werkendam (1629-1654), overleden voor 1660, leenman van de hofstede Altena voor 9 h land te Werkendam 29.3.1632
Hij trouwde met
887 Gonda Cornelis.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietie Willems Coijman (zie 443).
II. Joostie Coijman, geboren in Werkendam (NB).
III. Jan Coijman, geboren in Werkendam (NB).
IV. Gerrit Coijman. Hij is gedoopt op 24-07-1634 in Werkendam (NB). Gerrit is overleden, 5 of 6 jaar oud. Hij is begraven in 1640 in Werkendam (NB).
V. Dirk Willems Coijman. Hij is gedoopt op 01-04-1635 in Werkendam (NB).
Notitie bij Dirk: Dirk Willems KOOIJMAN, schipper
Dirk:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1664 met Judith Gijsbertse Louw. Judith is een dochter van Gijsbert Claesz en Grietje Joosten.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 01-11-1668 met Dirkske Cornelis Kust. Dirkske is een dochter van Cornelis Jansz Kuijst en Cuijndertje Barents.
VI. Anthonij Coijman. Hij is gedoopt op 05-04-1638 in Werkendam (NB). Anthonij is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op 24-07-1638 in Werkendam (NB).
VII. Cornelis Coijman. Hij is gedoopt op 30-09-1640 in Werkendam (NB).
888 Lambrecht Bastiaansz.
Hij trouwde met
889 Claasje Claes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bastiaan Lamberts Bot (zie 444).
992 Cornelis Corsten Verdoorn (dezelfde als 388 in generatie 9).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1630 met de ongeveer 27-jarige
993 Nijske van der Staal (dezelfde als 389 in generatie 9).
994 Jan Goossen Schriek, geboren omstreeks 1600 in De Werken (NB).
Notitie bij Jan: ook Jan Gosewins Schricca
trouwt 1e Werkendam 16.07.1634: Leentje Claesdochter, J.D. van Hardinxveld; dochter van Claes Pietersz. en Marigien Willems
trouwt 2e Werkendam 19.11.1665: Hendrickske Jacobs van den Heuvel, weduwe van Maerten Wouters Visser
Jan trouwde (2), ongeveer 65 jaar oud, op 19-11-1665 in Werkendam (NB) met Hendrickske Jacobs van den Heuvel, zie 885,VII.
Hij trouwde (1), ongeveer 34 jaar oud, op 16-07-1634 in Werkendam (NB) met
995 Leentje Claes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dingena Schriek, gedoopt op 07-06-1635 in Werkendam (NB) (zie 497).
II. Claes Jansz Schriek. Hij is gedoopt op 03-04-1640 in Sleeuwijk.
Notitie bij Claes: Claes Jansz. Schrieck, gedoopt Sleeuwijk 03.06.1640; trouwt 1e Werkendam 28.03.1675: Leentje Dirksdr.; trouwt 2e Sleeuwijk 15.04.1686: Anneke Jans de Ruyter; dochter van Jan Jansz. de Ruyter en Mayke Elberts van den Bos
1000 Cornelis Bastiaensz Kuijk (dezelfde als 340 in generatie 9).
Hij trouwde met
1001 Heijltje Hendriks Sloot (dezelfde als 341 in generatie 9).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1024 Cornelis Dircks den Dunnen, geboren omstreeks 1558.
Notitie bij Cornelis: schepen in 1601
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1590 met de ongeveer 25-jarige
1025 Teuntgen Weijns, geboren omstreeks 1565. Teuntgen is overleden omstreeks 1604, ongeveer 39 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elisabeth den Dunnen, geboren omstreeks 1592.
Notitie bij Elisabeth: Lysken Cornelis, wed. van Zair Aert Alpherts
Elisabeth:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1614 met Aert Alpherts van Helsdingen. Aert is overleden omstreeks 1625.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 15-01-1626 in Vianen (U) met Bastiaen Janse.
II. Dirck Cornelisz den Dunnen, geboren omstreeks 1594. Dirck trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1619 met Cornelia Thonisse Peeck. Cornelia is een dochter van Thonis Jans Peeck en Elizabeth Harmens.
Notitie bij Cornelia: Neeltgen Tonis
III. Weijn Cornelis den Dunnen, geboren omstreeks 1595.
IV. Cornelis Cornelisz den Dunnen, geboren omstreeks 1598 (zie 512).
V. Jan Cornelis den Dunnen, geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Jan: Jan Cornelisz Dunnen, schepen van Hagestein

30-12-1651
Dirck Hendricksz TUCKER en Jan Cornelisz DUNNEN, getr. met Petertgen Hendricks TUCKER als erfgenamen voor 2/3e van hun ouders za Hendrick Aertsz TUCKER, getr. met za Maeijken Hendricks, tr aan hun zwager en zuster Sijmon Petersz, getr. met Aertgen Hendricks TUCKER als ergenamen v/h resterende part, 2/3e van 1m i/d Gauwenesse, strek v/d Autenase weg tot Anthonis Aelbertsz, bov Vincent Willemsz te Culemborg en ben het Capittel te Culemborg.
Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-02-1624 met Petertgen Hendricks Tucker, ongeveer 22 jaar oud. Petertgen is geboren omstreeks 1602, dochter van Hendrick Aerts Tucker en Maeijken Hendricks.
VI. Claes Cornelissen den Dunnen, geboren omstreeks 1602. Claes trouwde met Grietje Jans. Grietje is overleden. Zij is begraven op 13-09-1660 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Notitie bij Grietje: Grietje Jans, vrouw van Claes Cornelisen de Dunnen
VII. Maria den Dunnen, geboren omstreeks 1604. Maria is overleden omstreeks 1633, ongeveer 29 jaar oud.
1026 Thonis Jans Peeck.
Hij trouwde met
1027 Jannicken Cornelis Zerren.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sara Thonissen Peeck, geboren omstreeks 1605 (zie 513).
1040 Jan Baltisz. Jan is overleden op 19-04-1625 in Hoornaar (ZH).
Hij trouwde met
1041 Grietje. Grietje is overleden op 16-04-1637 in Hoornaar (ZH).
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Jan Baltisz (zie 520).
1088 Govert Gerritse van Drimmelen, geboren omstreeks 1560.
Notitie bij Govert: •Geboren circa 1560, Overleden voor 3 juli 1619, Zalmvisser (1590-1615)

Govert Gerritse (van Drimmelen), geboren circa 1560 (vóór 1565), (zalm)visser 1590-1615: pachtte in 1590, 1595, 1605, 1610, 1615, leenman van de Lek en Polanen 1618, woonde 16-4-1599 in Drimmelen met een gezin van 6 coppen, pachtte met Adam Corneliszn en Willem Cleijs Danielszn de visserij van Drimme­len van 01-10-1599 tot eind sept. 1600, verkocht 16-03-1618 namens de erfgenamen van zijn vader 2 maal 3 morgen 2 hond land in de Princepolder te Drimmelen aan Peeter Peeterse op de Made, in 1619 genoemd met Chiel Cornelisse, erfgenaam van Perke Cornelisse; hij en zijn broers en zussen verkochten land van Peeter Michiels op de Korte Maten, gestorven tussen 11-12-1618 en 03-07-1619
Hij trouwde met
1089 Tanneke Cornelisse. Tanneke is overleden op 03-07-1619.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis Govertsz van Drimmelen, geboren omstreeks 1590.
II. Cornelis Govertsz van Drimmelen, geboren omstreeks 1593 (zie 544).
1096 Adam van Drimmelen, geboren omstreeks 1550.
Notitie bij Adam: •Geboren circa 1550 - Oud-Drimmelen, Overleden voor 7 juni 1619, Zalmvisser (1588-1617), pachter
•Gehuwd voor 1585 met Janneke BOSSER, en hun kinderen:
¦ Cornelis van DRIMMELEN ca 1580-/1648
¦ Catelijne ADAMS ca 1591-1661/
¦ Adriaan van DRIMMELEN ca 1600-1668/
• Barbara ADAMS /1600
¦ Elisabeth ADAMS /1600-1669
? Govert ADAMSE †/1646

Adam Cornelisse (Boot) van Drimmelen, geb. ca. 1565, Hij noemde zich Boot in 1590 en 1596. Pachtte in de periode 1588-1617 en had een huis te Drimmelen met 9 coppen op 18-04-1599. Zijn erfgenamen grensden 22-06-1619 Oost en West aan het land dat Cornelis Adamse als voogd over de kinderen van Bastiaan Cornelisse verkocht, stamvader familie ’Van der Sluijs op ’t Spuij’, stond 23-3-1590 borg voor Daniel Claesz Deenenzone (Bossers) inzake het naleven van de pachtvoorwaarden op de visgronden, 1-7-1592 genoemd als zwager van Daniel Claesz Deenenzone, Jan Corssen startte 26-1-1596 als collecteur van een Drimmels schattingboek een zaak in tegen Adam Cornelisz. Boot in verband met een betalingsachterstand, had in 1598 met zijn borg Corst Gerardsen, beide schamele gesellen, nog schuld bij de rentmeester, pachtte met Willem Cleijs Danielszn en Govaert Geritszn de visserij van Drimme­len van 1-10-1599 tot eind 9-1600; hij had toen nog schulden bij de rent­meester, werd in 1606 de vierde penning op zijn pachtschuld kwijtgescholden, 12-2-1612 betaalde Jacob Willems hem 12 ponden alsmede de kosten van taxatie en moderatie van heemraden wegens beschadigingen, 14-11-1615 geding van de weduwe en erfgenamen van Aert Jaecken tegen Adam Cornelis­sen en Adriaan Cleijs over het verzuim de rente op een verkocht stuk land vermeld te hebben, 29-11-1617 procuratie op François de Witte uit naam van zijn dochter Lijsken Adams in de zaak van de laatste tegen Cornelis Jacobs de Groot; 7-6-1619 gaven Cornelis Adams, broer en voogd van Lijsken Adams, en Daniel en Adriaen Cleijsz. volmacht aan een procureur voor het Hof van Holland om een proces voort te zetten van wijlen Adam Cornelisz. uit naam van diens dochter Lijsken tegen Cornelis Jacobs de Groot, overl. circa 1619 Oud-Drimmelen [tussen 29-11-1617 en 7-6-1619],
Hij trouwde met
1097 Janneke Bosser.
Notitie bij Janneke: Janneke Cleijs Denisse Bosser, geb. ca. 1570, dochter van Cleijs Bosser
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Barbera Adams van Drimmelen. Barbera trouwde op 01-02-1626 in Geertruidenberg (NB) met Thijs van Rijendam.
II. Elisabeth Adams van Drimmelen. Elisabeth is overleden op 24-07-1669 in Geertruidenberg (NB). Elisabeth:
(1) begon een relatie met Cornelis de Groot.
Notitie bij Cornelis: Overleden voor 20 december 1651, Visser, Jacob Corneliszn de GROOT en Janneken Adriaensdr CASTELEIJN?,
op 26-5-1629 werd verklaard dat Cornelis Jacobs de GROOT een in onecht verwekt kind wettig verklaren wilde,
(2) ging in ondertrouw op 05-02-1623 in Geertruidenberg (NB) met Hendrick Adriaense Tijssen van Rijendam.
Notitie bij Hendrick: Geboren circa 1590 - Geertruidenberg, Visser, zoon van Adriaen Matthijs ROELEN en Jacomijna JACOBSDR
(3) trouwde met Adriaen Aerts Mulder, nadat zij op 17-10-1631 in Geertruidenberg (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Adriaen is geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Adriaen: Geboren circa 1600 - Geertruidenberg, Overleden na 20 december 1651, Visser; ouders: Aart THIELEMANSZN en Adriana STEVENSDR,
III. Govert Adamse van Drimmelen.
Notitie bij Govert: Overleden voor 21 september 1646; Zalmvisser
IV. Cornelis Adamse van Drimmelen, geboren omstreeks 1580 (zie 548).
V. Catelijne Adams, geboren omstreeks 1591 (zie 1147).
VI. Adriaan Adamse van Drimmelen, geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Adriaan: •Geboren circa 1600
•Overleden na 10 november 1668
•Zalmvisser (1629-1677)
1144 Adriaan Daniels, geboren omstreeks 1595.
Kinderen van Adriaan uit onbekende relatie:
I. Anneken Daniels. Anneken trouwde met Adriaan Cornelis Casteleijnen.
II. Daniel Daniels, geboren omstreeks 1620. Daniel is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op 15-07-1700 in Drimmelen (NB). Daniel trouwde met Cleijssen. Zij is overleden. Zij is begraven op 20-12-1702 in Drimmelen (NB).
III. Cornelis Adriaans Daniels, geboren omstreeks 1630 (zie 572).
IV. Theunis Adriaans Daniels, geboren omstreeks 1635. Theunis trouwde met Willemijntje Cornelis van Drimmelen. Zie 544,III voor persoonsgegevens van Willemijntje.
1146 Huijbert de Bosser, geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Huijbert: •Geboren circa 1600, Overleden voor februari 1661 - Drimmelen, Visser, herbergier

Huijbert Adriaanse de Bosser (Prins), geb. ca. 1587, visser, herbergier. Huijbert Adriaanse de Bosser werd ook wel Huijbert Adriaanse Prins genoemd. De reden was misschien dat Huijbert grond pachtte van de Prins van Oranje. De gronden van Drimmelen (nu Oud-Drimmelen) waren namelijk in handen van het geslacht Nassau. Hij bewoonde een huis annex herberg aan de noordzijde van de Westvaart in de Prinsenpolder. Vlakbij was een sluisje of een zijl. Het huidige (jaar 2000) adres van deze plek is Oud-Drimmelen 10. Verder bezat Huijbert grond in de Emiliapolder. Een andere reden van de alias Prins zou kunnen zijn dat zijn herberg de naam De Prins had. Zo werd dochter Heyltje de Bosser ook wel Heyltje Prins genoemd. Hij is overl. januari 1661
Hij trouwde met
1147 Catelijne Adams, geboren omstreeks 1591.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heijltje Huijberde de Bosser (zie 573).
1148 Wouter Zeijlmans.
Notitie bij Wouter: geb. ca. 1595, schout van Groot Waspik, huwt 1e ca. 1620 met Janneken Meulders, uit dit huwelijk de kinderen; Peeter, Anthonis, Gherken en Lijsken, huwt 2e ca. 1630 met Maeijken Segers
Hij trouwde met
1149 Maeijke Segers.
Notitie bij Maeijke: geb. ca. 1600, hieruit de kinderen; Jan, Seger en Thomas
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Woutersz Zeijlmans (zie 574).
1360 Cornelis Cuijcken, geboren omstreeks 1544.
Notitie bij Cornelis: ook Cornelis Cuijcken; uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Cornelisz CUIJCK
2. Teuntje CORNELISDR, Gehuwd (1) met Jan Jans SEGGERT, (2) met Lambert Lamberts SLANG, (3) met Dirck Cornelis de HEER.
3. Aechie CORNELIS, Gehuwd (1) met Pieter LAURENTS en (2) met Cornelis ADRIAENSZ, soldaat.
4. Maijke CORNELIS, Gehuwd met Gerrit CORNELISZ
Hij trouwde met
1361 Anneke Andries Schilt, geboren omstreeks 1545.
Notitie bij Anneke: dochter van Andries Pietersz. Schilt, leenman van de hofstede De Werken.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bastiaen Cornelisse Kuijk, geboren omstreeks 1575 (zie 680).
1384 Hendrick Hendricksz de Hoogh, geboren omstreeks 1560 in Geertruidenberg (NB).
Notitie bij Hendrick: Hendrick Henricxss de Hooch

Op 9-12-1594 koopt hij een soldatenhuisje met grond en toebehoren int Stooffstraetken te Geertruidenberg ten behoeve van Marie Robben.
7-5-1602 akte van machtiging door Henrick Henricxz. de Hoogh, voor zichzelf en namens Neeltken Henricxz., weduwe van Marcelis Jacobsz., Adriaen Thonisz., als man van Heijltken Henricxdr., en Claes Adriaensz. van den Houte, als man van Maijken Henricxdr., allen kinderen en erfgenamen van Henrick Meeusz. de Hooch, van Willem Stoffelsz. te Raamsdonk, om voor schout en heemraden van Twaalfeneenhalfhoeve en Groot-Waspik land over te dragen.
14-5-1602 akte waarbij Henrick Henricxz. de Hoogh, Neeltken Henricx de Hoogh, weduwe van Marcelis Jacobsz., Adriaen Thonisz. Lauwen, als man van Heijltken Henricxdr., en Claes Adriaensz. van den Hout, als man van Maijken Henricxdr., verklaren de nagelaten goederen van hun ouders Henrick Meeusz. de Hoogh en Lijntken Anthonisdr., naar ieders tevredenheid verdeeld te hebben
Beroep:
deken vissersgilde.
Hij trouwde met
1385 Anneke Gielis.
Notitie bij Anneke: Op 1-3-1624 wordt bij de belendingen genoemd de weduwe van Hendrick Henricxss de Hooch met haar soldatenhuisje.
Anneken Gillis, weduwe van Hendrick Hendricxsse de Hooch, wordt genoemd in een akte van 20-2-1626 voor de schepenbank van Geertruidenberg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrick de Hoogh, geboren omstreeks 1600 (zie 692).
1556 Adraen Jansz van der Staal, geboren in 1535. Adraen is overleden in 1577 in Werkendam (NB), 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij Adraen: Adriaen Jansz. van der Stael de jonge, geboren ca.1540 (minderjarig 1557), (niet te verwarren met zijn oudere broer Adriaen Jansz. van der Stael de oude, ambachtsheer van Sleeuwijk 1550, beleend met diverse lenen 1555); trouwt: Lijntje Jaspers; zij trouwt 2e: Gijsbert Gerrits Cant, overleden Werkendam 1625/26
Hij trouwde met
1557 Lijntje Jaspers.
Notitie bij Lijntje: ook Leijntge Jaspers
Kind uit dit huwelijk:
I. Floris Adriaensz van der Staal, geboren in 1575 in Werkendam (NB) (zie 778).
1632 Peter Joostz Doedijns, geboren omstreeks 1544.
Notitie bij Peter: kerkmeester en burgemeester te Genderen
Hij trouwde met
1633 Grietken Jan Berisz van der Dussen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Peters Doedijns, geboren omstreeks 1578 (zie 816).
1634 Antonis Aertsz.
Hij trouwde met
1635 Stijntje Jans.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tonisken Tonis (zie 817).
1714 Cornelis Mattheus Groote, geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1590 met
1715 Teuntje Reijers van Clootwijk. Teuntje is overleden. Zij is begraven op 20-03-1633 in Werkendam (NB).
Kind uit dit huwelijk:
I. Maijcke Cornelis Groote (zie 857).
1720 Adriaen Claesz van Doveren, geboren omstreeks 1570.
Hij trouwde met
1721 Commerke Wouters Dollen. Commerke is overleden. Zij is begraven op 28-07-1635 in Werkendam (NB).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Adriaens Stam, geboren in De Werken (NB) (zie 860).
II. Wouter Adriaens van Doeveren, geboren in De Werken (NB). Wouter trouwde met Cuneertje.
1738 Thomas Jansz Schotsman.
Hij trouwde met
1739 Geertje Jans. Geertje is overleden. Zij is begraven op 19-06-1623 in Werkendam (NB).
Kind uit dit huwelijk:
I. Grietken Thomas Schotsman (zie 869).
1768 Adriaen Claes van den Heuvel, geboren omstreeks 1560 in Werkendam (NB).
Notitie bij Adriaen: schout van Werkendam, leenman van de hofstede Altena met een deel van het Leenweer
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1586 in Werkendam (NB) met
1769 Herderske Adriaens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Adriaansz van den Heuvel, geboren omstreeks 1585 in Werkendam (NB) (zie 884).
II. Willem Adriaensz van den Heuvel, geboren omstreeks 1587 in Werkendam (NB). Willem is overleden, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven op 19-09-1638 in Werkendam (NB). Willem trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1620 met Neeltje Dircks Kooijman, ongeveer 20 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Neeltje: dochter van Dirck Peters Kooijman en Maeijke Dingemansdr
III. Sijchje Adriaens van den Heuvel, geboren omstreeks 1590. Sijchje:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1610 in Werkendam (NB) met Bernt Jacobs de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Bernt is geboren omstreeks 1585. Bernt is overleden in 1631 in De Werken (NB), ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Bernt: mr chirurgijn
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 13-06-1636 in Werkendam (NB) met Jan Pouwels de Weerd.
Notitie bij Jan: zoon van Paulus de Weerd en Neeltje Adriaens
IV. Anneke Adriaens van den Heuvel, geboren omstreeks 1592 in Werkendam (NB). Anneke:
(1) trouwde met Cornelis Florissen de Vries. Cornelis is geboren omstreeks 1572. Cornelis is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, omstreeks 1650 in Werkendam (NB) met Teunis Jansen van Rijswijk, ongeveer 25 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1625.
1988 Goossen Schriek.
Notitie bij Goossen: Goswin Janssen Schrieck, Gosuin (Goossen) Jansz Schrieck, schout van De Werken (1631-1641), ouderling van Werkendam (1641), ovl. 1641 (hieruit nageslacht Schriek). Zus en broers Petronella, Peeter en Arien Bastiaenss Schrieck te Meeuwen, vermeld laatste febr. 1655. Hieruit nageslacht Schriek [Arie Jan Stasse, ’Genealogie Schriek te Meeuwen

Gosuin of Gosium Schriek en Goossen Jansz. Schrieck, schout van De Werken (1631-41), ouderling van Werkendam (1641), overleden 1641; trouwt 1e: Dingetje Cornelisdr.; trouwt 2e Werkendam 02.11.1631: Geertjen Adriaensdr., weduwe van Bastiaen Cornelisz.;
Hij trouwde met
1989 Dingetje Cornelis.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Goossens Schriek.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Goossens Schrieck
Cornelis:
(1) trouwde met Lijsbetien Aerts.
(2) ging in ondertrouw op 03-09-1656 in Werkendam (NB) met Sijken Krijnen.
II. Jan Goossen Schriek, geboren omstreeks 1600 in De Werken (NB) (zie 994).
III. Thonis Goossen Schriek, geboren omstreeks 1606 in Werkendam (NB).
Notitie bij Thonis: Thonis Gosuinssen Schrieck
Thonis trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 07-06-1637 in Werkendam (NB) met Anneken Dirx.
IV. Maijke Goossen Schriek, geboren omstreeks 1610.
Notitie bij Maijke: Maijke Gosuins Schrieck, Maijke Goswins
Maijke trouwde met Cornelis Corstiaans.
Notitie bij Cornelis: ook Cornelis Corsten
V. Janneke Goossen Schriek, geboren omstreeks 1612 in Werkendam (NB). Janneke ging in ondertrouw, ongeveer 21 jaar oud, op 11-08-1633 in Werkendam (NB) met Adriaen Berntsen Helden, ongeveer 23 jaar oud. Adriaen is geboren omstreeks 1610 in Werkendam (NB), zoon van Bernt Jacobs de Vries en Sijchje Adriaens van den Heuvel (zie 1769,III).
Notitie bij Adriaen: Adrian Berndtssen de Vries

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2048 Dirck Cornelis den Dunnen, geboren omstreeks 1528. Dirck is overleden omstreeks 1590, ongeveer 62 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1556 met de ongeveer 20-jarige
2049 Elisabeth Claesse, geboren omstreeks 1536.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Dircks den Dunnen, geboren omstreeks 1558 (zie 1024).
II. Jantien den Dunnen, geboren omstreeks 1559.
III. Claes den Dunnen, geboren omstreeks 1561.
IV. Dirck den Dunnen, geboren omstreeks 1562.
V. Jan den Dunnen, geboren omstreeks 1565. Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1590 met N.N..
VI. Claes den Dunnen, geboren omstreeks 1567.
2176 Gerrit van Drimmelen, geboren omstreeks 1540.
Notitie bij Gerrit: Geboren circa 1540; Overleden voor 16 maart 1618; Visser (1580-1611), pachter, stadhouder van Drimmelen (1586-1613)
Hij trouwde met
2177 Janneke Goverts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Govert Gerritse van Drimmelen, geboren omstreeks 1560 (zie 1088).
2192 Cornelis Cornelisse Geraertsz Drimmelen.
Notitie bij Cornelis: Geboren voor 1535 - Standhazen, Overleden na 1585 - Standhazen, (vermoedelijk), Zalmvisser
•Gehuwd met Anneken GOVERTSE †/1607, en hun kinderen:
¦ Adam van DRIMMELEN ca 1550-/1619
¦ Lenaartje CORNELISSE ca 1560-/1658
¦ Bastiaan CORNELISSE /1565-1619
• Anneken CORNELISSE †1607/
• Maeijken CORNELISSE †1607/

Cornelis Cornelisse Geraerts van Drimmelen, zalmvisser te Drimmelen, geboren ca. 1530 te Standhazen? Verkreeg een stuk land achter de Croon op 31-05-1581. Zijn kinderen participeerden 10-2-1606 voor een zesde deel in de verkoop van een stuk land aan Sebastiaan Adriaans Casteleyn hun respectievelijk deel en recht in een vierde bunder land in Govaert Heynen Stede in het vierendeel van Breda op de Made, 13-10-1607 transporteerden zijn erfgenamen 1/4 bunder land in de Lange Maeten aan Maeyken Goort Jans, weduwe van Aert Jacobs, Overleden ca. 1585 te Standhazen?
Hij trouwde met
2193 Anneke Govertse.
Notitie bij Anneke: Anna Goverts, geboren te Standhazen, overleden voor 13-10-1607
Kind uit dit huwelijk:
I. Adam van Drimmelen, geboren omstreeks 1550 (zie 1096).
2194 Cleijs Bosser.
Kinderen van Cleijs uit onbekende relatie:
I. Janneke Bosser (zie 1097).
II. Adriaan de Bosser, geboren omstreeks 1560 (zie 2292).
2288 Daniel Cleijs, geboren omstreeks 1555.
Notitie bij Daniel: Hoogheemraad van Drimmelen
Daniel trouwde (2) met Jenneke Thonis (geb. ±1560).
Hij trouwde (1) met
2289 Neeltje Jans Ardonne, geboren omstreeks 1560.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaan Daniels, geboren omstreeks 1595 (zie 1144).
2292 Adriaan de Bosser, geboren omstreeks 1560.
Notitie bij Adriaan: Adriaan Cleijsse (de) Bosscher, geb. ca. 1554, zalmvisser en heemraad te Drimmelen 1626-1629, overl. voor 27-11-1638
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1585 met de ongeveer 25-jarige
2293 Lenaartje Cornelisse, geboren omstreeks 1560.
Kind uit dit huwelijk:
I. Huijbert de Bosser, geboren omstreeks 1600 (zie 1146).
2294 Adam van Drimmelen (dezelfde als 1096 in generatie 11).
Hij trouwde met
2295 Janneke Bosser (dezelfde als 1097 in generatie 11).
2296 Jan Woutersz Zeijlmans.
Notitie bij Jan: Jan Wouters Seijlmans, geb. ca. 1565 Waspik, burgemeester te Waspik in 1584, secretaris van Groot Waspik 1585-1617, huwt ca. 1590 met Mariken Spruijt, geb. ca. 1570 Waspik, hieruit de kinderen; Lijsken, Wouter, Jantje en Thomas.
Hij trouwde met
2297 Mariken Spruit.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wouter Zeijlmans (zie 1148).
2720 Hendrik Cornelisz Kuijk.
Notitie bij Hendrik: vermoedelijk Hendrik Cornelisz. Cuyck: in een familie-aantekening (vermoedelijk uit een oud geslachtsregister) wordt gezegd dat: "tijdens den oorlog tegen Spanje, te Werkendam drie gebroeders woonden, zijnde zoons van Hendrik Corneliszoon Kuyck. Een dier broeders werd door de Spanjaarden gevankelijk weggevoerd, de tweede vluchtte naar Friesland, de derde bleef ter plaatse." (De Nederlandsche Leeuw 1930, kol.192
Wapen Cuijck: In goud twee dwarsbalken, vergezeld van 8 merletten zoomsgewijs geplaatst (3, 2 en 3) alles van rood - Helmteken: een merlet - Dekkleden: goud en rood . Afbeelding: wapenafbeelding op familiegraf Cuijk op de Ned. Herv. begraafplaats te Werkendam (foto: C. Sigmond)
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
I. Cornelis Cuijcken, geboren omstreeks 1544 (zie 1360).
2768 Hendrick Meus de Hoogh, geboren omstreeks 1530 in Geertruidenberg (NB).
Notitie bij Hendrick: Op 9-5-1558 wordt voor de schepenbank van Geertruidenberg een akte van schuldbekentenis getekend, waarin Govaert Herberss, schipper te Oosterhout, verklaart schuldig te zijn aan Henrick Meeuss de Hoogh 11 carolus gulden vanwege de koop van een grote schuit (ORA Geertruidenberg 9 f62).
Hij trouwde met
2769 Katelijn Antonis.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrick Hendricksz de Hoogh, geboren omstreeks 1560 in Geertruidenberg (NB) (zie 1384).
3112 Johan Adriaensz van der Staal, geboren omstreeks 1500. Johan is overleden op 03-10-1554 in Sleeuwijk, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Johan: Jan Adriaensz. van der Stael, geboren ca.1500 (onmondig 1513, mondig 1530), leenman van de hofsteden Arkel (1513-33), Altena (1513-55) en Werken (1513-55), overleden vóór 10.05.1555.
Hij trouwde met
3113 Rochuske Adriaens van Beaumont, geboren in 1505.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Jans van der Staal. Cornelia trouwde met Claas Jacobsz Huijgensloot.
Notitie bij Claas: Nikolaas Jacobsz. Heukesloot, gehuwd met Cornelia, dochter van Jan van der Staal
II. Adriaen Jansz van der Staal.
Notitie bij Adriaen: Adriaen "de oude"
III. Adraen Jansz van der Staal, geboren in 1535 (zie 1556).
3264 Joost Adriaens Doedijns, geboren omstreeks 1515. Joost is overleden op 05-02-1593 in Eethen (NB), ongeveer 78 jaar oud.
Hij trouwde met
3265 Agnes van Vuijthoven.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Joostz Doedijns, geboren omstreeks 1544 (zie 1632).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4096 Cornelis Adriaens den Dunnen, geboren omstreeks 1493. Cornelis is overleden in 1557, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: De familie Den Dunnen woonde gedurende tenminste drie eeuwen – tot 1684 - in een huis met singel en 4 mergen land op De Eng dat werd gepacht van de kerk. In 1665 wordt dit het “ouden Dunnunshuis” genoemd (ORAH 54). Het was gelegen op een centraal punt, op een driesprong in De Eng, aan de Gemeenweg (later Vogelzangweg). Dit stuk land wordt voor het eerst genoemd in 1542 (archief NH kerk Hagestein, nr 168). Verdere gebruikers van de familie Den Dunnen van dit stuk grond worden van 1563 (van Dirck Cornelis wordt in 1566 ook gezègd dat hij er woont) tot einde zeventiende eeuw genoemd in de rekeningen van de kerkmeesters van Hagestein. De familie had naast de eigen 4 mergen land voldoende percelen agrarische grond in pacht om royaal te kunnen leven van de opbrengsten die zij uit onderverpachting daarvan genoot.

de pachtbrief met de eerste naamvermelding. 1546 21/2, Oudmunster 1303.
Allen dengenen die dese brief sellen sien ofte hoere lesen doe ick verstaen Cornelis Ariaens alias Den Dune woenachtich tot Hagestein dat ick vanden Eeerbare Heere vicedeken ende capittel der kercken van Oudemunster t’Utrecht in pacht en huyrdere ontfangen hebben thien jaer lanck duren ingaen petri ano sess en veertigh twee mergen lants soe groot soe cleyn als die geleghen sijn van outs tot Hagestein inder Eng daer boven die kerck ofte kerckm’s van Hagestein en beneden de erfgenamen van Jan Gerritsen tot Vianen naestgelant sijn den selve heeren en hoere kercken toebehoerend …

Cornelis Adriaens hertrouwt ±1548 met onbekende eega, die hem ± 1550 een zoontje Heimert schenkt. Vernoemd naar Ouden Jan Heymericks, van wie Cornelis omstreeks deze tijd een legaat van 10 carolusguldens ontving.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1520 met de ongeveer 20-jarige
4097 Jantien Jans, geboren omstreeks 1500. Jantien is overleden omstreeks 1530, ongeveer 30 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaen den Dunnen, geboren omstreeks 1521. Adriaen is overleden vóór 1555, ten hoogste 34 jaar oud.
II. Jan den Dunnen, geboren omstreeks 1524. Jan is overleden omstreeks 1529, ongeveer 5 jaar oud.
III. Cornelia den Dunnen, geboren omstreeks 1525. Cornelia is overleden na 1577, minstens 52 jaar oud.
IV. Cornelis den Dunnen, geboren omstreeks 1526. Cornelis is overleden in 1575, ongeveer 49 jaar oud.
V. Dirck Cornelis den Dunnen, geboren omstreeks 1528 (zie 2048).
VI. Jan den Dunnen, geboren omstreeks 1530. Jan is overleden vóór 1555, ten hoogste 25 jaar oud.
4352 Cornelis Gerrits.
Notitie bij Cornelis: Geboren circa 1508 - Standhazen, Overleden na 1560, zoon van Gerrit Michielse??

Cornelis Gheritsz, (Geeritszn), geboren 1508 Standhazen? (vóór 1510), droeg vermoedelijk 10-12-1542 11 hond land in Munsterkerk aan de Dussen aan Wouter Mathijsz. te Geertruidenberg, waarna hij het heeft teruggekregen tegen 3 1/2 Rgld. jaarlijks, 12-02-1546 Ludick stile: "verschillende personen waaronder Cornelis Gheritszn verklaren alle articulen, voirwaerden ende conditien m.b.t. de verpachting van de visserij die zij zijn overeengekomen met rentmr. Anthonis de la Ruelle, te zullen naleven", 15-05-1548: "rechter en heemraden in het ambacht van Muynsterkerck aan de Dussen oorkonden dat Cornelis Gheritsz heeft overgedragen aan het klooster van Sinte Katerynen te Geertruidenberg, 2 morgen land in Muynsterkerck, waarna het klooster het hem heeft teruggegeven tegen 6 Rgld. jaarlijks", bewoonde in 1543 één van de zes huizen in Drimmelen, leende 10-12-1542 en 15-05-1548 van de prinselijkheid, tekende 12-02-1546 een contract aangaande de pachtvoorwaarden, betaalde 1553 8 Rijksguldens belasting voor 4 morgen land op de Made, betaalde 1560 2 stuivers en 3 stuivers in de tiende penning voor twee huizen binnen Drimmelen, gestorven na 1560
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Cornelis Cornelisse Geraertsz Drimmelen (zie 2192).
II. Gerrit van Drimmelen, geboren omstreeks 1540 (zie 2176).
4384 Cornelis Gerrits (dezelfde als 4352).
4584 Cleijs Bosser (dezelfde als 2194 in generatie 12).
6224 Adriaen Claasz van der Staal.
Notitie bij Adriaen: Adriaen Claesz. van der Stael, geboren ca.1460 (geschat), leenman van de hofsteden Werken (1495) en Arkel (1501), overleden vóór 29.04.1513
Kind van Adriaen uit onbekende relatie:
I. Johan Adriaensz van der Staal, geboren omstreeks 1500 (zie 3112).
6226 Adriaan van Beaumont, geboren in 1475. Adriaan is overleden op 24-07-1535, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Mr. Adriaen Govertsz. van Beaumont, lid van het Houtkopers- of Sint Nicolaasgilde (1504); trouwt vóór ca. 1500: Cornelia Vastraet Aertszdr. (de Jode), dochter van Aert Vastraetsz. en Adriana Aert Moermansdr.
Hij trouwde met
6227 Kornelia Vastraads de Jode.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rochuske Adriaens van Beaumont, geboren in 1505 (zie 3113).
6528 Adriaen Anthonisz Doedijns, geboren omstreeks 1460.
Kind van Adriaen uit onbekende relatie:
I. Joost Adriaens Doedijns, geboren omstreeks 1515 (zie 3264).

Generatie 14 (stamoudouders)

8192 Adriaen Dircks den Dunnen, geboren omstreeks 1460. Adriaen is overleden omstreeks 1535, ongeveer 75 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1485 met de ongeveer 23-jarige
8193 Cornelia (Neelken) Heymericks, geboren in 1462. Neelken is overleden omstreeks 1494, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Neelken: Cornelia Heymericks was de dochter en tweede kind van Heimert Jansz, geboren ± 1430 en rond 1460 getrouwd met Beligen Jansz, geboren ± 1435. Zij hadden zeven kinderen, waarvan de oudste, genaamd Ouden Jan, in financiëel goeden doen en een vooraanstaand ingezetene van het dorp Hagestein was. Zie HAGESTEIN, OUD-RECHTERARCHIEF, door Ir. A.I Gabrowski m.m.v. B. de Keijzer. 1546-1549 inv. Nr 48. (transcripties). Gegevens van 16-10-1547 en 22-5-1549. Afgekort: ORAH.

Ouden Jan was geboren omstreeks 1460. fol. 7; 8-5-1548 Jan Heymericksz den Ouden oud ca 88 jaar, Jan Heymericksz den Jonge oud ca 83 jaar, Jan Maesz oud ca 55 jaar, getuigen op verzoek van Frederick UITTEN ENG als gevolmachtigde v/d nagelaten kinderen van Joest Claesz: 1. zij hebben gekend ene Claes Heynricksz won te Vianen a/d oostzijde v/d stad a/d muer, daer hij gestorven is maar niet weten wanneer, maar wel 30 jaar geleden, 2. dat voorn Claes Heynricksz had, waarvan alleen nog Willem Claesz in leven is, 3. deposanten weten niets omtrent van 8m die voorn Claes Heynricksz beset heeft of hem eigen geweest zijn of gekocht heeft. ORAH 1548-1550.

Cornelia: in ouderlijk gezin Haes, in de kring van haar huwelijk Neelken. De voornaam-naamgeving in de familie geschiedde zo consequent dat vanwege de voornaam Jan bij de vader aan èn vaders- èn moederskant de eerste twee zonen resp. Ouden Jan en Jongen Jan werden gedoopt.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirck den Dunnen, geboren omstreeks 1486.
II. Heimert den Dunnen, geboren omstreeks 1488.
III. Ariaen den Dunnen, geboren omstreeks 1489.
IV. Nelken den Dunnen, geboren omstreeks 1491.
V. Cornelis Adriaens den Dunnen, geboren omstreeks 1493 (zie 4096).
VI. Dirck Aryaens den Dunnen, geboren omstreeks 1494. Dirck is overleden vóór 1547, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Dirck: kinderen Haesgen + Cornelia (Neelken)
12448 Claes Claesz van der Staal.
Notitie bij Claes: Mr. Claes Claesz. van der Stael, geboren ca.1430 (geschat), leenman van de hofstede Arkel onder Ottoland (1454), stichtte 1492 samen met zijn vrouw het Oudemannenhuis te Werkendam, overleden te Werkendam vóór 10.11.1501; trouwt: Machteltje Floris Gerritsdr. van den Hoevel en Swijndrecht, overleden na 1492.
Kind van Claes uit onbekende relatie:
I. Adriaen Claasz van der Staal (zie 6224).
12452 Govert van Beaumont, geboren in 1440 in Dordrecht. Govert is overleden in 1504, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Govert: Govert (Goeijken) Adriaensz. van Beaumont, geb. voor 1445, houthandelaar te Dordrecht, vermoedelijk heemraad in Zwijndrecht (1482), lid van het Houtkopers- of Sint Nicolaasgilde (1499), overl. vóór 23 mei 1504; trouwt 1e (huw.voorw. Dordrecht 31 juli 1474): Theodora (Dirckje, Dierthea) Adriaensdr. (van Egmond) , overl. Dordrecht vóór 16 nov. 1492; trouwt 2e: Beatrix Philipsdr. van der Does
Hij trouwde in Dordrecht met
12453 Theodora van Egmond, geboren omstreeks 1435 in Dordrecht. Theodora is overleden op 16-11-1492 in Dordrecht, ongeveer 57 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaan van Beaumont, geboren in 1475 (zie 6226).
13056 Anthonis Doedijns, geboren omstreeks 1430.
Notitie bij Anthonis: Leenman van de hofstede Dussen
Kind van Anthonis uit onbekende relatie:
I. Adriaen Anthonisz Doedijns, geboren omstreeks 1460 (zie 6528).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

16384 Dirck Adriaens den Dunnen, geboren omstreeks 1425.
Notitie bij Dirck: Het familiebezit ging steeds naar de op het moment van overdracht oudste zoon, als regel rond de datum van diens huwelijks, zoals bij Dirck ± 1455.
De voornaam-naamgeving in de familie geschiedde volgens vast patroon: eerste zoon naar vader van vaderskant, tweede naar vader van moederskant, derde naar vader zelf. Bij de dochters op analoge wijze: naar moeder van vaderskant, moeder van moederskant, en dan naar moeder zelf. Een vroeg overleden kind werd bij voorrang hernoemd.
Een jongere broer van Dirck Adriaens was stamvader van een parallelle lijn zonder achternaam
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
I. Adriaen Dircks den Dunnen, geboren omstreeks 1460 (zie 8192).
24896 Claes Ghijsbrechts, geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Claes: Claes Ghijsbrechtsz., geboren ca.1390 (geschat), leenman van de hofstede Arkel onder Ottoland (1421-54), overleden vóór 09.03.1454 (mogelijk 1433/34).
Kind van Claes uit onbekende relatie:
I. Claes Claesz van der Staal (zie 12448).
24904 Adriaan Govertsz van Beamont, geboren in Dordrecht. Adriaan is overleden.
Notitie bij Adriaan: Adriaen Govertsz. van Beaumont, geb. voor ca. 1420, lakenkoper. lid van het Sint Pontiaensgilde, eigenaar van een drietal wantstallen, overl. Dordrecht kort voor 10 jan. 1468 (=1469); trouwt 1e: Elisabeth Schaert?; tr. 2e: Beatrijs Jan Krauwelsdochter.
Hij trouwde met
24905 Elisabeth Pieters Schaart.
Kind uit dit huwelijk:
I. Govert van Beaumont, geboren in 1440 in Dordrecht (zie 12452).
24906 Adriaen Aelbrechtsz van Egmond, geboren omstreeks 1400 in Dordrecht. Adriaen is overleden in Dordrecht.
Notitie bij Adriaen: Adriaen Aelbrechtsz. (van Egmond), schepen van Dordrecht (1473), lid van het gilde der Houtkopers (1445), overl.na 1475; trouwt: Adriana Dircksdr. van Slingeland, geb.ca.1430 (geschat), overl. 8 sept. 1472 te Dordrecht;

Wapen Van Egmond (Dordrecht): drie kepers (kleuren onbekend). Zegel (1475) van Jan Aelbrechtsz. gezegd Van Egmond, deken van de Grote Kerk te Dordrecht (Bron: Nat.Archief, Verzameling losse charters inv.nr. 227)
Hij trouwde met
24907 Adriana Dircks van Slingeland, geboren omstreeks 1415 in Dordrecht. Adriana is overleden op 08-09-1472 in Dordrecht, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Adriana: ook Slingelandt en Slingelant; zie C. Sigmond: "De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De Nederlandsche Leeuw 118 (2001), nr. 7-8, kol. 521-580.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theodora van Egmond, geboren omstreeks 1435 in Dordrecht (zie 12453).

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

32768 Adriaen den Dunnen, geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Adriaen: Adriaen erfde de hofstede in de Engh die zijn ouders restaureerden na de gevechten rond de belegering en verwoesting van de Arkelse vestingstad Hagestein door graaf Willem VI van Holland en de Bisschop van Utrecht in 1405. Waarna Hagestein tot een dorp zonder verdedigingswerken werd, met weinig meer dan 150 inwoners. In een groot agrarisch gebied dat het gezamenlijk bezit was van de kapittels van de Dom en van Oudmunster in Utrecht. Ze lieten er in 1583 naar ontwerp van Marcelis Keldermans en Willem van Noort een nieuw slot bouwen: Hagestein II. Ook dit kasteel werd uiteindelijk, in 1855, afgebroken. De kapittels verkochten Hagestein in 1675 aan de George Frederik van Waldeck-Eisenberg, die tevens graaf van Culemborg was.

Adriaen en zijn nazaten droegen vanaf de vierde generatie de achternaam den Dunnen
Kind van Adriaen uit onbekende relatie:
I. Dirck Adriaens den Dunnen, geboren omstreeks 1425 (zie 16384).
49792 Ghijsbrecht Hendricksz, geboren omstreeks 1360.
Notitie bij Ghijsbrecht: Gijsbrecht Henricksz., "van Hem" (bij Schoonhoven), geboren ca.1360 (geschat), leenman van de hofstede Arkel onder Ottoland (1403-21), overleden vóór 06.08.1421
Wapen Van der Stael: Kepersgewijs doorsneden: A. in goud een barensteel beneden vergezeld van twee omgekeerde hoefijzers, alles blauw; B. in zwart negen (of: zes) gouden lelies (1, 2, 3 [of: 1], 2, 1). (bron: Nederland’s Patriciaat 1925, p.459; afbeelding: Wapenboek Hartman de Custer deel T, GA Rotterdam, Handschriften inv.nr.22, fol.21)
Kind van Ghijsbrecht uit onbekende relatie:
I. Claes Ghijsbrechts, geboren omstreeks 1390 (zie 24896).
49808 Godefroy van Beaumont. Godefroy is overleden.
Notitie bij Godefroy: Govert van Beaumont, alias Govert Roost, lid van het Sint Pontiaensgilde (gilde van de lakenkopers en wantsnijders), eigenaar van een erf aan de haven (poortzijde) in Dordrecht;
Wapen Beaumont: in blauw een gouden koggeschip, met in een gouden schildhoofd een zwarte gaande leeuw
Hij trouwde met
49809 Maria van Starrenburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaan Govertsz van Beamont, geboren in Dordrecht (zie 24904).
II. Dirk van Beaumont.
Notitie bij Dirk: BEAUMONT (Dirk van), zoon van Govert van Beaumont en Maria van Starrenburg, was in 1457 en 1459 schepen, in 1477-78 en 1479-80 burgemeester van Dordrecht. Hij behoorde tot de hoeksche partij. Na de overrompeling van Dordrecht 6 April 1480/81 door de Kabeljauwschen onder Jan heer van Egmond met behulp van twee rijsschepen, werd hij nevens vele andere partijgenooten gevangen genomen en naar ’s Gravenhage gevoerd. Terwijl velen er in slaagden door bemiddeling van de weduwe van hertog Karel den Stoute, Margaretha van York, genade te verwerven en hun leven met verbanning te redden, werden Dirk van Beaumont en de schout Adriaen Jansz. Westfaling door het Hof van Holland bij sententie van 2 Aug. 1481 ter dood verwezen en onthoofd. Zeer uiteenloopend is het oordeel der geschiedschrijvers over deze terechtstelling, volgens sommigen niets dan een wraakneming uit partijhaat.
Zie, behalve de werken over vaderl. geschiedenis: Gouthoeven, d’oude Chronycke
49810 Pieter Dircksz Schaart.
Hij trouwde met
49811 Maria Cornelis Boot.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Pieters Schaart (zie 24905).
49814 Dirck Ottensz van Slingeland, geboren omstreeks 1390. Dirck is overleden in 1453 in Dordrecht, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Schepen van Dordrecht 1426-1427, tresorier van Dordrecht 1439-1452, ambachtsheer van het halve ambacht van Pietershouck 1441-1453, burgemeester van Dordrecht 1427-1451; zegelde met: gevierendeeld: 1 en 4: een tempel; 2 en 3: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken;
Dirck van Slingeland Ottenz "hadde getrouwdt den joffr Hadewij van Naerssen Jansdochter, zij stierf 1459" (handschrift Van Goudhoeven).
Hij trouwde met
49815 Heilwij Jans van Naerssen, geboren omstreeks 1400. Heilwij is overleden in 1459 in Dordrecht, ongeveer 59 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Dircks van Slingeland. Jan is overleden in 1459 in Dordrecht. Jan trouwde met Cornelie Andriesdr van der Heyen. Cornelie is overleden in 1480.
II. Adriana Dircks van Slingeland, geboren omstreeks 1415 in Dordrecht (zie 24907).
III. Pieter Dircksz van Slingeland, geboren omstreeks 1430 in Dordrecht.
Notitie bij Pieter: burgemeester van dordrecht in 1487
Pieter trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1460 met Maria Andriesdr van der Heyden.

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

99622 Kornelis Barendrecht.
Hij trouwde met
99623 Beatrix van Ratingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Cornelis Boot (zie 49811).
99628 Otto Jansz van Slingeland, geboren omstreeks 1365. Otto is overleden in 1400, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Otto: Geschutsmeester van Busse in het beleg van BERCH
Hij trouwde met
99629 Geertruijd Sarijns Reijnoutsdr Onderwater, geboren omstreeks 1365.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirck Ottensz van Slingeland, geboren omstreeks 1390 (zie 49814).
99630 Jan Hendricksz van Naerssen, geboren omstreeks 1367 in Dordrecht. Jan is overleden in 1447, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Jan: Begijnenmeester te Dordrecht 1400, thesaurier van Dordrecht 1401, 1438, 1447, schepen van Dordrecht 1401,1414, 1438, 1447, gasthuismeester te Dordrecht 1401-1403, raad van hertog Jan van BEIEREN 1419 en burgermeester van Dordrecht
Hij trouwde met
99631 Hadewij Gijsbrecht Vranckendr van Diemen, geboren omstreeks 1365.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heilwij Jans van Naerssen, geboren omstreeks 1400 (zie 49815).

Generatie 18 (edelouders)

199244 Aart Cornelis Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1290.
Notitie bij Aart: Arend (Aert) Cornelisz Booth, geboren omstreeks 1290. Beroep: burgemeester van Dordrecht in 1346 en 1369, schepen van Dordrecht in 1351. Functie: Ridder op Duyvesteyn. Arend (Aert) Cornelisz trouwde met Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht, erfdochter van Gillis Oem van Barendrecht (heer van Barendrecht, baljuw van Zuid-Holland) en Soete Jansdr van der Dussen.
Hij trouwde met
199245 Lijsbeth Oem Jansdr van Barendrecht.
Kind uit dit huwelijk:
I. Kornelis Barendrecht (zie 99622).
199256 Jan Jansz van Slingeland, geboren omstreeks 1340 in Dordrecht.
Notitie bij Jan: Houthandelaar, raad 1385, schepen van Dordrecht 1386-1387, 1395-1399, burgemeester van Dordrecht 1391-1399 en begijnmeester 1398 van Dordrecht. Een groot aantal leden van het geslacht van SLINGELAND Van Den TEMPEL hield zich bezig met de houthandel. Deze traditie begon met de naamgever van dit geslacht, Jan Van SLINGELAND heeren Janszone Van Den TEMPEL, die in 1370 huisinge, erfachtichede ende timmeringe kocht met twee worven ende houttuinen recht daar tegenover gelegen op de havenzijde te Dordrecht; zegelde: gevierendeeld: 1 en 4: een tempel; 2 en 3: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, overleden tussen 1401 en 1405;

Volgens de ’Opgaande linie van het seer oudt en adelijk geslacht van ’Slingelandt’ door F.Caland (Handschrift Caland), was Jan van Slingeland van der Tijmpel Jansz. in eerste echt gehuwd met jonkvrouw Catharina van Drongelen, dochter van heer Jan van Heusden, ridder, heer van Drongelen, Eethen, Meeuwen, etc. baljuwvan Zuid-Holland (1355). In het handschrift Caland is haar wapen afgebeeld: in blauw een rad van natuurlijke (hout)kleur. Als bewijs voert het handschrift een "oud boek" aan, geschreven door Ch.Butkens, dat destijds in het bezit van de familie Van Slingelandt was. Volgens Van Mieris, Groot Charter-boek, deel IV, p. 40 was Cathrinen van Drongelen, oudste dochter van Jan van Drongelen, heer van Eethen en Meeuwen echter gehuwd met heer Jan van Cronenburch.
Hij trouwde met
199257 Catharina van Drongelen.
Notitie bij Catharina: dochter van Jan van Heusden, heer van Drongelen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Jansz van Slingeland.
Notitie bij Pieter: gehuwd met Suzanna Dirksdr. van Poelgeest, overl. 23-10-1405, dr. van Dirk van Poelgeest, heer van Homade, en Baerte van Naaldwijk.
Volgens Ned. Adelsboek 1908 p.397 is zij echter een dochter van Gerrit van Poelgeest en Beatrix van Schoonhoudt.
II. Geertruid Jans van Slingeland.
Notitie bij Geertruid: gehuwd met Barthoud Woutersz. van Naerssen, tresorier van Dordrecht (1400).
III. Margriete Jans van Slingeland.
Notitie bij Margriete: gehuwd met Tielman Oem Heer Godschalksz. Schepen van Dordrecht (1412).
IV. Adriana Jans van Slingeland.
V. Machteld Jans van Slingeland. Machteld trouwde met Aert Boot van Barendrecht.
Notitie bij Aert: wonend op Duyvesteyn en in 1421 op St. Lijsbetten-nacht door de watervloed omgekomen
VI. Otto Jansz van Slingeland, geboren omstreeks 1365 (zie 99628).
199260 Hendrik Jansz van Naerssen, geboren omstreeks 1334. Hendrik is overleden op 07-06-1401 in Dordrecht, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Burgemeester van Dordrecht 1377, schepen van Dordrecht 1381, 1391, gasthuismeester te Dordrecht 1389, thesaurier van Dordrecht 1391-1394.
Hij trouwde met
199261 Heijwig Lamberts van Waas, geboren omstreeks 1336. Heijwig is overleden op 28-03-1383 in Dordrecht, ongeveer 47 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Hendricksz van Naerssen, geboren omstreeks 1367 in Dordrecht (zie 99630).

Generatie 19 (edelgrootouders)

398488 Cornelis Gerardsz Booth, geboren omstreeks 1250.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Gerardsz Booth is geboren omstreeks 1250, zoon van Gerard Aarndsz Booth; Beroep: schepen van Dordrecht 1310, knape op Duijvesteijn; (vermeld als ridder in 1262 en 1271) "Ende Cornelis Booth knape heeren Gerards soon was noch inden jare 1310 schepen in Dordrecht. Wiens nacomelingen gebynaemd syn geweest van Barendrecht ende van Almonde als mede-gerechtichde in beyde die ambachten ende besitters van de huysen ter Nood ende Duyvesteyn by Dordrecht. In welcke stadt oock eenige van Henluyden voortyts tot regenten vercoren, ende aen mede-regenten geallieerd syn geweest en daerom genaemd de Dordtsche Boothen".
Bron: "Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht", bladzijde 6.
Hij trouwde met
398489 Geertruid Danielsdr van der Merwede, geboren omstreeks 1270.
Notitie bij Geertruid: dochter van Daniel Godschalcks van der Merwede???
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerard Booth.
Notitie bij Gerard: Bij het overlijden van Gerard: knapen gestorven zonder oir (nakomelingen).
II. Daniel Booth.
III. Jan Cornelis Booth.
Notitie bij Jan: Decan en Provisor in den lande van Putten omstreeks 1352
IV. Maria Booth.
Notitie bij Maria: Maria trouwde met Rijcout Willemsz van Brakel. Rijcout Willemsz: zoon van Willem Tolnaerz. Functie: schepen van Dordrecht 1369 (OV 1970, p.15 en OV 1991, p.314) schepen van Dordrecht omtrent 1355. Wapen: 2 paalsgewijs geplaatste vissen. (OV 1967, p.114)).
V. Pieter Booth.
Notitie bij Pieter: Pieter is overleden in 1376. Functie: kanunnik van Oud-Munster te Utrecht
VI. Aart Cornelis Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1290 (zie 199244).
398490 Jan Gilles Oem van Barendrecht.
Notitie bij Jan: ook Jan Gillisz Oem van Rosendael, heer van Barendrecht, baljuw van Zuid-Holland; raad en rentmeester 1329-1333. Hij kocht van Gerard, heer van Hoorn en Altena, de heerlijkheid Barendrecht
Hij trouwde in 1320 met
398491 Soete Jansdr van der Dussen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Oem Jansdr van Barendrecht (zie 199245).
II. Tielman Jansz Oem.
Notitie bij Tielman: deken van St. Pieters binnen Utrecht 1345, 1351 en 1364, overleden circa 1368
III. Gilles Jansz Oem.
Notitie bij Gilles: heer van Barendrecht, gehuwd met Maria Frederiksdr. van AMERONGEN
398512 Jan Jansz van den Tempel.
Notitie bij Jan: Hoofdman bij de heervaart op Zeeland 1351, deken van de kapel en het gasthuis der Kruisbroeders 1359 en schepen 1377 van Dordrecht; zegelde in 1377 met een tempel; zoon van Jan Wouters van den Tempel
Hij trouwde met
398513 Elisabeth van Slingeland.
Notitie bij Elisabeth: vermoedelijke dochter van Herbaren van Arkel (1285 - 1325?) en Odilia van Cuijk (1295 - < 1317); Veruit de meeste bronnen noemen Herbaren en Odilia als ouders van Elisabeth, maar er zijn ook bronnen die Jan III van Arkerl, Jan IV van Arkel of Jan van Slingeland (schepen van Gorinchem en zeer waarschijnlijk een afstammeling van “een van Arkel”) als vader noemen.

Herbaren van Arkel wordt echter in geen enkele bron aangeduid met de titel "heer van Slingeland". Wellicht heette Elisabeth’s vader Jan van Slingeland en was hij identiek met de Gorkumse schepen Jan van Slingeland
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jansz van Slingeland, geboren omstreeks 1340 in Dordrecht (zie 199256).
398514 Jan van Drongelen.
Notitie bij Jan: Ridder van Heusden en Drongelen. Beleend met Meeuwen en Babylonienbroek in 1366. Maakte na het overlijden van Jan van Heusden, samen met zijn vader aanspraak op de heerlijkheid Heusden. Graaf Willem IV van Holland nam Heusden echter zelf in bezit; Jan bouwde een stenenhuis in Meeuwen, dat later uitgroeide tot een compleet kasteel. Tegenwoordig staat daar een boerderij
Hij trouwde met
398515 Elisabeth.
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina van Drongelen (zie 199257).
398520 Jan van Naerssen.
Notitie bij Jan: Vermeld 1367 in de rekeningen van Dordrecht als poorterszoon, poorter van Dordrecht 1351-1358.
Hij trouwde met
398521 Belij.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jansz van Naerssen, geboren omstreeks 1334 (zie 199260).

Generatie 20 (edelovergrootouders)

796978 Daniel van der Merwede.
Notitie bij Daniel: niet duidelijk is welke Daniel dit betreft; er zijn er zeker zeven van bekend!
Kind van Daniel uit onbekende relatie:
I. Geertruid Danielsdr van der Merwede, geboren omstreeks 1270 (zie 398489).
796980 Gilles Claasz Oem.
Hij trouwde met
796981 Geertruyd van Ratingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Gilles Oem van Barendrecht (zie 398490).
797028 Willem van Drongelen, geboren in 1300.
Notitie bij Willem: Maakte in 1330 tevergeefs aanspraak op de heerlijkheid Heusden, na het overlijden van Jan van Heusden
Hij trouwde met
797029 Hadewich van der Merwede, geboren in 1310.
Notitie bij Hadewich: dochter van Daniel van der Merwede,
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Drongelen (zie 398514).

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

1593960 Nicolaes Oem.
Hij begon een relatie met
1593961 Gijsendr Duijk.
Kind uit deze relatie:
I. Gilles Claasz Oem (zie 796980).
1594056 Jan van Heusden.
Hij trouwde met
1594057 Elisabeth van Mirlaer.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Drongelen.
II. Robert van Drongelen.
III. Willem van Drongelen, geboren in 1300 (zie 797028).
IV. Machteld van Heusden, geboren omstreeks 1300. Machteld is overleden in 1362, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Machteld: gehuwd met Herbaren Van RIEDE (1280-1353), hij wordt voor het eerst vermeld op 4 Aug 1305 als knaap of ridder, in 1310 als ridder, dus in ieder geval meerderjarig. In 1323 vermeld als heer van Pendrecht
1594058 Daniel van der Merwede, geboren omstreeks 1278.
Notitie bij Daniel: Hij was heer over de ambachtsheerlijkheid Van der Merwede, dat in leen werd gehouden van de heer van Voorne. Deze heerlijkheid zal zeker terug gaan tot de eerste helft van de 13e eeuw en heeft wellicht zijn wortels in de 12e eeuw. Omdat vrijwel alle Van der Merwedes die de “heerlijke” rechten uitoefenden Daniël heetten (er zijn er zeker zeven van bekend!), wordt de ambachtsheerlijkheid Van der Merwede ook wel aangeduid als Heer Daniëls Ambacht.
Deze Daniël is waarschijnlijk Daniel IV en vermoedelijk gehuwd met Beatrix van Alkemade. We komen hem voor het eerst tegen in 1284 als “Daniëls kind van der Merwede”, die in 1293 als knape werd aangeduid. Hij zou omstreeks 1278 geboren kunnen zijn en stierf (kort) voor 1330. Hoogtepunt van zijn carrière was het ambt van baljuw van Kennemerland en West-Friesland (1322-1326); hij is vermoedelijk de bouwer van het kasteel van der Merwede bij Dordrecht in 1307, gebouwd op het knooppunt van de rivieren Oude Maas, Noord en Merwede, als plaats waar het stapelrecht werd uitgeoefend.

Het kasteel werd verwoest in 1418 tijdens het beleg van Dordrecht. De laatste bewoners waren Willem van Brederode 1380-1451 en Margaretha van der Merwede-Stein. De stenen werden voor het grootste deel gebruikt, o.a. voor de bouw van de Grote Kerk van Dordrecht. Door de Sint-Elisabethsvloed van 1421 werd het volledig een ruïne die met zijn funderingen in het water van de Merwede stond. In 1449 werd door de magistraat van Dordrecht verboden om nog verder stenen van de ruïne te gebruiken.
Kinderen van Daniel uit onbekende relatie:
I. Daniel van der Merwede.
Notitie bij Daniel: Daniël V, ook Daniël die jonghe, ridder, kocht in 1324 het ambacht Wieldrecht en klom in 1333 eveneens op tot de rang van Baljuw, nu van Zuid-Holland. De persoonlijke titel van Baanrots verkreeg hij in 1341. Daniël V stierf in 1345 in de strijd tegen de Friezen en werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Daniël (VI), die in 1354 ook het ambt van baljuw van Zuid-Holland vervulde. Bovendien bereisde hij als ridder vrijwel geheel Europa en was zelfs in het Heilige Land te vinden.
II. Hadewich van der Merwede, geboren in 1310 (zie 797029).
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 31-01-2021 10:16